BIP zdium
.Biuletyn Informacji Publicznej


Przedmioty zagubione w miejskich autobusach i tramwajach są przez kilka dni przechowywane w MPK. Numer kontaktowy do Biura Rzeczy Znalezionych MPK: 71 372-28-90.

Miejskie Biuro Rzeczy Znalezionych znajduje się w budynku H, w siedzibie przy ul. Długiej 49. Czynne jest we wszystkie dni pracy urzędu od godz. 8 do 14. Informację telefoniczną na temat przedmiotów można uzyskać w godzinach pracy biura pod numerem: 71 376-08-96.

Zgodnie z Regulaminem Biura Rzeczy Znalezionych, opłata za przechowywanie rzeczy wynosi 2 zł. Opłatę nalicza się za każdy rozpoczęty miesiąc przechowywania.

Biuro przyjmuje w depozyt rzeczy znalezione w miejscach publicznych na terenie miasta Wrocławia.
Biuro nie przyjmuje rzeczy:
1) jeżeli istnieją podstawy do uznania, że rzeczy zostały porzucone z zamiarem wyzbycia się jej własności;

2) których wartość szacunkowa nie przekracza 100 złotych chyba, że jest to rzecz o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej;

3) których posiadanie wymaga szczególnego zezwolenia organów państwowych, jak broń, amunicja, materiały wybuchowe, produkty niebezpieczne, łatwopalne, żrące i toksyczne, aparatura radiowo – nadawcza oraz znalezione dowody osobiste, tymczasowe zaświadczenia tożsamości, paszporty i dokumenty podróży;

4) zwierząt.

Informujemy, że kontakt w sprawie zagubionych przedmiotów leży po stronie poszukującego (biuro nie ma możliwości dzwonić do zainteresowanych osób z informacjami, że wpłynął depozyt pasujący do opisu przedstawionego przez poszukującego).

Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzone przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wzywa do odbioru rzeczy znalezionych, pod rygorem przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 19 października 2006, o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r. Nr 208 poz 1537 z późn. zm) opisanych w tabeli oraz załączonym niżej „Wykazie rzeczy znalezionych”.

Załączniki:

Wykaz rzeczy znalezionych – 2017 r.