Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


Wrocław, 2018-04-19

EED.072.44.04.2018.DS

Dotyczy: Wykonanie peronu przystankowego przy ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej we Wrocławiu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – zaprojektuj + wybuduj.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w związku z pytaniem z dnia 18.04.2018r., do Zapytania ofertowego z dnia 12.04.2018r. wyjaśnia:

PYTANIE 1:

„Dot. wykonania peronu przystankowego na konstrukcji wsporczej. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „na konstrukcji wsporczej”? Czy konstrukcja wsporcza to podbudowa?”

ODPOWIEDŹ 1:

Podbudowa nie może stanowić konstrukcji wsporczej. Jest elementem konstrukcji nawierzchni. Po stronie Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji, w której zostanie rozwiązany problem konstrukcji wsporczej wraz z pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i opinii. Peron ma być wybudowany na rowie w miejscu wskazanym w projekcie technicznym organizacji ruchu docelowego.

PYTANIE 2:

„Dot. ustawienia znaku D-15. Prosimy o informację czy słupek przystankowy ma zostać wykonany w standardzie wrocławskim zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich (SL/PR-B01) czy ma to być słupek kompaktowy z gablotą?”

ODPOWIEDŹ 2:

Słupek przystankowy ma zostać wykonany w standardzie wrocławskim zgodnie z Katalogiem Mebli Miejskich (SL/PR-B01).

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 27.04.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 07.05.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia 16.04.2018r.

 

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA

  1. Długa 49, 53-633 Wrocław,

tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę szyn tramwajowych i podkładów w torze tramwajowym na pętli tramwajowej przy ul. Kopernika we Wrocławiu”

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że stosownie do

z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP postępowanie zostało unieważnione  ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 436 650 zł, cena najkorzystniejszej oferty wynosi 517 830  zł.

W postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca.

Ofercie przyznano następującą ilość punktów:

 

Nr oferty Kryterium cena Okres gwarancji Łączna liczba punków
1 60 pkt 40 pkt 100 pkt

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 21.04.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dn. 13.04.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:
Przebudowę ul. Mglistej we Wrocławiu na odcinku od ul. Babiego Lata do posesji nr 16 przy ul. Mglistej wraz z budową kanalizacji MKT, odwodnienia i oświetlenia

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 2:

Oferta nr 2:  Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała, Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Cena ofertowa brutto – 677 691,83 zł, po poprawkach 677 703,46 zł

Gwarancja: 60 miesięcy na wykonane roboty

termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od daty zawarcia umowy

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:  Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o. o., ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław

Oferta nr 2:  Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała, Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław

 

którym przyznano następującą  ilość punktów w kryterium cena, kryterium gwarancja oraz kryterium termin realizacji:

Oferta nr 1 – oferta odrzucona

Oferta nr 2 – kryt. cena ofertowa brutto: 60,00 pkt, kryt. okres gwarancji: 30,00 pkt, kryt. termin realizacji: 10,00 pkt; łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena ofertowa brutto: 56,60 pkt, kryt. okres gwarancji: 30,00 pkt, kryt. termin realizacji: 0,00 pkt; łącznie: 86,60 pkt

 

Wrocław, dnia 12.04.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA WE WROCŁAWIU
Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Usługę świadczenia gwarancji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu ITS

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę WASKO SA, 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 6
– cena ofertowa brutto: 2.570.700,00 zł
– czas napraw SLA: C1=8h, C2=24h, C3=40h

Uzasadnienie:
Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca.

Ofercie przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty Cena [pkt] Czas napraw SLA [pkt] RAZEM [pkt]
1 60,00 40,00 100,00

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 30.03.2018 r. zostały zawarte umowy na konserwację torów tramwajowych w zakresie napawania i szlifowania szyn we Wrocławiu z podziałem na zadania:  nr TXU/EEDT/075/66/2018 Zadanie 1 – Napawanie szyn i rozjazdów z SZTOPKANEL Sp. z o.o., 84-230 Rumia, ul. Gdańska 1. Wartość umowy brutto: 368 360,40 zł; nr TXU/EEDT/076/66/2018 Zadanie 2 – Szlifowanie szyn z LWZ Sp. z o.o., 55-020 Żórawina, Al. Niepodległości 2A. Wartość umowy brutto: 160 914,62 zł

W dniu 12.04.2018r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na ww zadanie.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 12.04.2018r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonej oferty.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

TXU.71.016.33958 .2018.PG                                                                   Wrocław, dnia 12.04.2018
Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę kładki nad al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:              SIWZ

1.      Opis przedmiotu zamówienia         OPZ budowa do przetargu

2.      Formularz oferty wraz z załącznikami   Formularz oferty z załącznikami                                                                   Formularz oferty z załącznikami

3.      Projekt umowy        Projekt umowy

4.      Wzór gwarancji              Wzor gwarancji na roboty na okres dłuższy niż 5 lat

5.      Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów             Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów

6.      Dokumentacja projektowa                        Dokumentacja Kładka

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 09.04.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław, ul. Długa 49 tel. 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:

 Utrzymanie czystości na obiektach budowlanych przez bieżące usuwanie graffiti oraz innych zanieczyszczeń na terenie Wrocławia

  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego do realizacji w/w zadania została wybrana oferta nr 1:

Galeria Czystości Jarosław Żentkowski, al. Poznańska 70, 64 – 920 Piła

z ceną ofertową brutto: 210.945,00 zł i gwarancją na trwałość odtwarzanych powłok antykorozyjnych oraz poddanych renowacji lub nowych powłok antygraffiti 48 m-cy

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Galeria Czystości Jarosław Żentkowski, al. Poznańska 70, 64 – 920 Piła

Oferta nr 2: Gemini Group Dorota Jakubczyk, ul. J. Piłsudskiego 13/5, 42-500 Będzin

którym przyznano następującą  ilość punktów w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) okres gwarancji na trwałość odtwarzanych powłok antykorozyjnych oraz poddanych renowacji lub nowych powłok antygraffiti; c) łącznie:

Oferta nr 1: a) 60,00 pkt; b) 40,00 pkt; c) 100,00 pkt

Oferta nr 2: a) 41,40 pkt; b) 40,00 pkt; c)   81,40 pkt