Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


W dniu 16.07.2018 r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W załączeniu: Zastawienie złożonych ofert   Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 13.07.2018r.

TXU.71.062.62274.62599.62781.63318. 64740 .2018.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Realizacja zadania pn.: Przebudowa parkingu na skrzyżowaniu ul. Snycerskiej i ul. A. Majchra w celu dostosowania do zamontowania systemu nadzoru dostępu i monitoringu”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać, jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 15 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień,  prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia.

Zgodnie z punktem XI.2 i 3 SIWZ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, koszty organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego – białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli zamawiającego: – 1 badanie przed odbiorem robót, – 2 badanie w połowie okresu gwarancyjnego, – 3 badanie na koniec okresu gwarancyjnego, dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym wykonawcy; koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy; zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; koszty ubezpieczenia, opłaty czynności koordynacyjnych, koszty opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy dodatkowo uwzględnić koszt wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny jednostkowe określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia, nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego przedmiotu zamówienia, tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w ceny jednostkowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia robót.

W związku z powyższym w § 14 ust. 1 Projektu umowy wykreśla się punkt 2).

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić, jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegający na rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci  jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian.

Odpowiedź nr 2:

Patrz odpowiedź nr 1.

Pytanie nr 3:

Mając na względzie, że czas uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego wynosi ok. 2 miesięcy nałożenie na Wykonawcę w treści § 10 ust. 9 umowy obowiązku dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót zatwierdzonej przez ww. urząd (przy założeniu, że obowiązek ten musi zostać wykonany przed upływem terminu do rozpoczęcia czynności odbioru ostatecznego) stanowi zobowiązanie do spełnienia świadczenia niemożliwego, o którym mowa w art. 387 k.c. – takie świadczenie jest zaś z mocy § 1 ww. przepisu nieważne, na co Wykonawca już w chwili obecnej zwraca uwagę zgodnie z art. 387 § 2 k.c. Wspominana niemożność świadczenia ma charakter obiektywny (żaden z potencjalnych Wykonawców nie jest go w stanie spełnić w taki sposób, aby istniała możliwość terminowego rozpoczęcia czynności odbioru ostatecznego) i uprzednia (strony mają jej świadomość już przed zawarciem umowy). Niecelowym i krzywdzącym dla Wykonawcy jest stanowienie przez Zamawiającego takich reguł, które nie mogą zostać zrealizowane (Zamawiający będący organizatorem postępowania powinien dołożyć należytej staranności, aby takich reguł uniknąć). Stąd, Wykonawca wnosi o modyfikację § 10 ust. 9 poprzez nadanie mu brzmienia: „Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem geodety uprawnionego o złożeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zawierającego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego”.

W ocenie Wykonawcy odmowa modyfikacji ww. zapisu stanowić będzie nadużycie swojej dominującej pozycji przez Zamawiającego i będzie oceniana jako naruszenie zasad współżycia społecznego – choćby dlatego, że (mając na względzie, że podstawą wypłaty Wynagrodzenia dla Wykonawcy jest protokół odbioru ostatecznego) termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy zostanie w nieuzasadniony sposób przedłużony.

Odpowiedź nr 3:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść ust.9 w § 10, który otrzymuje brzmienie:

„9. Warunkiem przystąpienia do odbioru ostatecznego jest przekazanie przez Wykonawcę Zamawiającemu potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania oceny prawidłowego wykonania przedmiotu umowy: geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z oświadczeniem geodety uprawnionego o złożeniu jej w ZGKiKM, dziennika budowy, operatu kolaudacyjnego zawierającego rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty wraz z kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz innych dokumentów wymaganych przez Zamawiającego.”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 4:

Dot. poz. 53 przedmiaru robót „Oznakowanie docelowe”. Prosimy o informację, czy projektowane pylony zespolone mają być podatne?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że dla przedmiotowego zadania należy zastosować pylony U5b/C9 podatne.

Pytanie nr 5:

Dot. branży elektrycznej. Zgodnie z pkt 3.13 projektu branży elektrycznej
w ramach zadania należy zamontować maszty typowych konstrukcji wsporczych pod tablice SDIP (bez tablic).

W związku z powyższym prosimy o informację, w której pozycji przedmiarowej należy ująć maszty SDIP (bez dostawy tablic)?

Odpowiedź nr 5:

Maszty do konstrukcji wsporczych pod tablice SDIP należy ująć w pozycji
nr 12 przedmiaru zamiennego branży elektrycznej i MKT na pętli MPK oraz
w pozycji nr 14 przedmiaru zamiennego branży elektrycznej i MKT na parkingu.

Pytanie nr 6:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przekaże Wykonawcy projekty elektryczne w wersji edytowalnej dwg, w związku z koniecznością przedstawienia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in. zatwierdzony projekt wykonawczy branży elektrycznej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza, że przekaże Wykonawcy projekty elektryczne w wersji edytowalnej dwg.

Pytanie nr 7:

Dot. poz. 57 i 58 przedmiaru robót „zieleń”. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że drzewo przeznaczone do przesadzenia jest w złym stanie sanitarnym (brak zielonych liści, tylko liście uschnięte – zdjęcie poniżej) i nie nadaje się do ponownego sadzenia, a tym bardziej do objęcia go 3 letnia gwarancją.
W związku z powyższym prosimy o stosowną korektę zakresu zadania dot. zieleni.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że powyższe drzewo zostanie usunięte w ramach obowiązującej gwarancji, wobec powyższego z zakresu zadania wyłączono roboty związane z przesadzeniem ww. drzewa.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z projektem zieleni należy przesadzić ok. 24 m2 krzewów ligustr pospolity. Prosimy o informację, w której pozycji przedmiarowej należy wycenić prace związane z przesadzeniem krzewów.

Odpowiedź nr 8:

Prace związane z przesadzeniem krzewów należy ująć w pozycjach nr 59 i 60 przedmiaru zamiennego drogi, ORD, zieleń.

Pytanie nr 9:

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej stwierdzono, że co najmniej dwa drzewa będą kolidować z projektowanym ogrodzeniem. W związku z powyższym prosimy
o informację:

 • w której pozycji przedmiarowej należy wycenić wycinkę drzew
 • czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę
 • czy Wykonawca ma skalkulować koszty opinii ornitologicznej, ponieważ ewentualna wycinka nastąpi w okresie lęgowym ptaków.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający nie przewiduje wycinki drzew w związku z montażem ogrodzenia. Ogrodzenie należy zamontować w oparciu o załączony do przetargu projekt zagospodarowania terenu (pkt 7.2 SIWZ) oraz stan istniejący tak, aby nie było konieczności przeprowadzenia wycinki drzew.

Pytanie nr 10:

Po przeprowadzeniu wizji w terenie stwierdzono, że w miejscu budowy ogrodzenia na długości ok. 30 mb występuje wzmocnienie skarpy płytami meba. W związku
z powyższym prosimy o informację, w której pozycji przedmiarowej należy ująć prace rozbiórkowe związane z budową ogrodzenia?

Odpowiedź nr 10:

Prace rozbiórkowe związane z budową ogrodzenia należy ująć w pozycji nr 62 przedmiaru zamiennego drogi, ORD, zieleń.

Pytanie nr 11:

Dot. branży elektrycznej. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wybudowanie kanalizacji kablowej i fundamentu pod szafę dostępową ITS. Prosimy zatem o informację jaki wymiary ma mieć fundament pod szafę ITS i w której pozycji przedmiarowej należy ująć prace związane z wykonaniem fundamentu.

Odpowiedź nr 11:

Należy zabudować fundament betonowy skręcany do szafy ZPAS SZDs856.

Wykonanie powyższego fundamentu należy ująć w pozycji nr 10 przedmiaru zamiennego branży elektrycznej i MKT na parkingu.

Pytanie nr 12:

Dot. branży elektrycznej. W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się wybudowanie kanalizacji kablowej i fundamentu pod biletomat. Prosimy zatem
o informację jaki wymiary ma mieć fundament pod biletomat i w której pozycji przedmiarowej należy ująć prace związane z wykonaniem fundamentu.

Odpowiedź nr 12:

Fundament pod biletomat należy wykonać zgodnie z danymi technicznymi producenta  biletomatu typu EM526i.

Wykonanie powyższego fundamentu należy ująć w pozycji nr 11 przedmiaru zamiennego branży elektrycznej i MKT na parkingu.

Pytanie nr 13:

Dot. branży elektrycznej. W ramach przedmiotowego zadania należy wskazać lokalizację przyszłej kasy biletowej. Czy w związku z tym, należy wykonać fundament pod przyszłą kasę biletową? Jeśli tak to jaki i w której pozycji przedmiarowej należy ująć prace związane z wykonaniem fundamentu

Odpowiedź nr 13:

Lokalizacja rezerwy pod przyszłą kasę biletową została wskazana na rys. PR4.100A (załącznik 7.1.3 do OPZ). Wykonanie fundamentu pod przyszłą kasę biletów parkingowych nie stanowi przedmiotu zamówienia w związku z czym nie należy ujmować robót w tym zakresie w przedmiarach. Zamawiający wymaga aby Wykonawca doprowadził odcinek zaprojektowanej kanalizacji teletechnicznej MKT do punktu oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako „rezerwa pod kasę parkingu”. Kanalizację należy zabezpieczyć czopem lub odpowiednim korkiem i pozostawić pod nawierzchnią chodnika.

Pytanie nr 14:

Dot. branży elektrycznej. Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „wykonanie rezerwy pod kasę biletową i system nadzoru dostępu”.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający przez wskazane pojęcie rozumie wykonanie następujących prac:

 • doprowadzenie zaprojektowanego odcinka kanalizacji teletechnicznej MKT do punktu oznaczonego na planie zagospodarowania terenu jako „rezerwa pod kasę parkingu”,
 • zabezpieczenie kanalizacji czopem lub odpowiednim korkiem,
 • odtworzenie nawierzchni chodnika, przy czym rurę kanalizacji MKT dla kasy biletowej należy pozostawić pod nawierzchnią chodnika.

 Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego www.zdium.wroc.pl):

 1. Zamienny kosztorys ofertowy  KOSZTORYSY OFERTOWE-zamienne

TXU.71.64740.2018.BS

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 18.07.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia 13.07.2018 r.

 

Wg rozdzielnika

 

TXU.71.053.63764.64540.2018.DP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Budowę przejść dla pieszych przy zajezdni Dąbie przez ul. Wróblewskiego i przez ul. Tramwajową we Wrocławiu

 

W związku ze zgłoszonym pytaniem dotyczącym przetargu na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 4:

Dot. wykonania wyniesionego przejścia przez ul. Tramwajową. Zgodnie z projektem drogowym wyniesione przejście dla pieszych należy wykonać w konstrukcji: 25 cm warstwa wzmacniająca z pasku stabilizowanego cementem Rm=25 MPa; 30 cm podbudowy z kruszywa; 13 cm podbudowy z betonu asfaltowego, 5 cm warstwa ścieralna AC11S. Czas wiązania/pielęgnacji stabilizacji wynosi 28 dni (kolejne warstwy konstrukcyjne można układać nieco wcześniej po ok. 15 dniach). W związku z powyższym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu zastępczego, w którym przy budowie przejścia i połówkowym zamknięciu jezdni wymagane jest ręczne sterowanie ruchem przez 2 pracowników (na czas przejazdu autobusów przegubowych) i bardzo wysokimi kosztami jego zapewnienia (praca codziennie przez ok 30 dni, x druga strona jezdni, dwuzmianowa, stale dwie osoby – koszt ok 50 000 zł), wnosimy o zmianę technologii wykonania wyniesionego przejścia na: budowa przejścia na istniejącej nawierzchni poprzez nacięcie rowków w poprzek jezdni i wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego i następnie warstwy ścieralnej, prace elektryczne wykonać przeciskiem.

Odpowiedź nr 4:

Wyniesione przejście dla pieszych przez ul. Tramwajową należy wykonać zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacją projektową.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

oznaczenie sprawy TXU/TRP/133/2018

Zestawienie ofert złożonych w dniu 12.07.2018 r. w przetargu nieograniczonym na:

Zadanie1: Budowa oświetlenia drogowego na ul. Zegarmistrzowskiej na odcinku od ul. Strażackiej do posesji nr 18 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Zadanie 2: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ulic Kłokoczyckiej i Złotej Lilii wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

Zadanie 3: Budowa oświetlenia drogi pieszo- rowerowej w ciągu ul. Kozanowskiej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości:

Zadanie nr 1: 105 691,06 zł netto; 130 000,00 zł brutto

Zadanie nr 2: 162 601,63 zł netto; 200 000,00 zł brutto

Zadanie nr 3: 162 601,63 zł netto; 200 000,00 zł brutto

 

Oferta nr 1:

JAMP Sp. zo.o. ul. Zajączkowska 1, 51- 180 Wrocław

Cena ofertowa brutto :

Zadanie 1: 169 547,43 zł brutto

Zadanie 3: 242 967,39 zł brutto

Gwarancja:

Zadanie 1:60 miesięcy na wykonane roboty

Zadanie 3:60 miesięcy na wykonane roboty

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy r.

Zadanie 3: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy r

Warunki płatności : określone w projekcie umowy

 

Oferta nr 2:

Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

Cena ofertowa brutto zł

Zadanie 1: 169 125,00 zł brutto

Zadanie 2: 292 740,00 zł brutto

Zadanie 3: 236 160,00 zł brutto

Gwarancja:

Zadanie 1:60 miesięcy na wykonane roboty

Zadanie 2:60 miesięcy na wykonane roboty

Zadanie 3:60 miesięcy na wykonane roboty

 

Termin realizacji zamówienia:

Zadanie 1: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy r.

Zadanie 2: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy r

Zadanie 3: 6 miesięcy od daty zawarcia umowy r

Warunki płatności : określone w projekcie umowy

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu:

„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

                                                                                                   Wrocław, dn. 09.07.2018r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 Remont i wykonanie nawierzchni zielonej torowiska tramwajowego w ul. Widok we Wrocławiu

 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

 

Wrocław, dnia 09.07.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA WE WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Starogajowej we Wrocławiu w zakresie budowy brakujących chodników

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy:

ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134
– cena ofertowa brutto po poprawkach: 447.575,79 zł
– termin realizacji: 4 miesiące od daty zawarcia umowy
– okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie:
Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca.
Ofercie przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty Cena [pkt] Termin realizacji [pkt] Okres gwarancji [pkt] RAZEM [pkt]
1 60,00 0,00 0,00 60,00

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 09.07.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty. W dniu 09.07.2018 r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

 

Wrocław, dnia 06.07.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę al. Karkonoskiej i ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych – CZĘŚĆ 1 i 2

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  postępowanie dla Części 1 i Części 2 zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej, nie podlegającej odrzuceniu oferty, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę:
Część 1: 2.107.059,72 zł, Część 2: 5.992.772,49 zł.

Cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty, wynosi:
Część 1: 3.178.203,21 zł, Część 2: 7.419.128,43 zł.

Oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134
Oferta nr 2: Bickhardt Bau Sp. z o.o., 55-011 Siechnice, ul. Kwiatkowskiego 12
Oferta nr 3: ELEKTROTIM SA, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8

Ofertom przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty Cena [pkt] Gwarancja [pkt] Ilość zadań [pkt] RAZEM [pkt]
1 60,00 20,00 20,00 100,00
2 Oferta odrzucona
3 Oferta odrzucona

W dniu 06.07.2018 r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W załączeniu: Zastawienie złożonych ofert   Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 05.07.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu – Część 1 i 2

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na poniższe zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez MIWRO Zakład Ogólnobudowlany, 55-095 Mirków, ul. Wrocławska 77, Byków:

Część 1 – doświetlenie:

 • drogi wzdłuż Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej oraz drogi przy modułowym przedszkolu przy ul. Stanów Zjednoczonych
 • przystanków tramwajowych (21020, 21019) i autobusowych wraz z przejściem dla pieszych przy ul. Tarnogajskiej oraz ustawienie wiaty na przystanku autobusowym w stronę centrum
 • czterech przejść dla pieszych na ul. Nowowiejskiej przy ul. Żeromskiego

Cena ofertowa brutto: 205.832,76 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 20 tygodni

Część 2 – doświetlenie:

 • przejścia dla pieszych w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Sierakowskiego oraz w ul. Monte Cassino przy skrzyżowaniu z ul. Dembowskiego
 • dwóch przejść dla pieszych w ul. Olszewskiego od ul. Norblina i ul. Gersona
 • czterech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Paderewskiego i Różyckiego

Cena ofertowa brutto: 108.526,90 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 20 tygodni

Uzasadnienie:
dla Części 1 i 2 wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ofertę złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: JAMP Sp. z o.o., 51-180 Wrocław, ul. Zajączkowska 1
Oferta nr 2: MIWRO Zakład Ogólnobudowlany, 55-095 Mirków, ul. Wrocławska 77, Byków
Oferta nr 3: ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134
Oferta nr 4: ELEKTROTIM SA, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8

Ofertom przyznano następującą ilość punktów:
Część 1:

Nr oferty Cena [pkt] Gwarancja [pkt] Termin [pkt] RAZEM [pkt]
1 35,35 30,00 10,00 75,35
2 60,00 30,00 10,00 100,00
3 32,02 30,00 10,00 72,02
4 38,41 30,00 10,00 78,41

Część 2:

Nr oferty Cena [pkt] Gwarancja [pkt] Termin [pkt] RAZEM [pkt]
1 37,04 30,00 10,00 77,04
2 60,00 30,00 10,00 100,00
3 32,96 30,00 10,00 72,96
4 34,74 30,00 10,00 74,74

Zad.1: Postępowanie o udzielenie zamówienia na zadanie 1  zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Zad.2: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.07.2018r. została zawarta umowa nr TXU/EEDT/148/127/2018 na realizację w/w zadania z firmą Jerzy Klier Zakład Budowlany KLIER, ul.Świerkowa 3, 55-003 Chrząstawa Mała na kwotę  202 027,50zł brutto.

W dniu 05.07.2018r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie.

Do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 05.07.2018r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonej oferty.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 04.07.2018r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIA 53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Przebudowę ul. Puszczykowskiej we Wrocławiu w celu budowy chodnika.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu  o udzielenie w/w zamówienia publicznego do realizacji zadania została wybrana oferta nr 1:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 269.985,00 zł, terminem realizacji 1,5 miesiąca i gwarancją na oznakowanie poziome 8 m-cy i 60 m-cy na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych  i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko w/w firma.

Ofercie przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) gwarancja na roboty objęte przedmiotem zamówienia (z wyłączeniem oznakowania poziomego); c) termin realizacji zamówienia; d) łącznie:

Oferta nr 1: a) 60,00 pkt; b) 30,00 pkt; c) 10,00 pkt; 100,00 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 12.07.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 02.07.2018r. została zawarta umowa nr TXU/EED/147/126/2018 na realizację w/w zadania z PUP REMAT Sp. z o.o., ul.Góralska 46, 53-610 Wrocław na kwotę  586 625,08 zł brutto.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 11.07.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.