Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


Wrocław, dnia 19.10.2018r.

TXU.71.109.95890.2018.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: część 1 – obszar A – Północny , część 2 – obszar B – Południowy”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej załącznika nr ST 5 (protokół wbudowania materiału inwestora) oraz zamiennej Specyfikacji technicznej (zmiany dotyczą pkt 2.4.1. i 7.1.)

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Załączniki

  1. Zamienna ST 1.ZAMIENNY ST
  2. Załącznik nr ST 5 2.Załącznik nr ST 5 _Protokół wbudowania materiału inwestora_

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 06.11.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia 19.10.2018r.

TXU.71.119. 95884 .2018.KZ

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Budowę przystanku tramwajowego przy ul. dworskiej we Wrocławiu.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1579 ze zm.)  zmienia termin:

– składania ofert do dnia 26.10.2018 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 26.10.2018 r. na godz. 10:00.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 19.10.2018 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta. W dniu 19.10.2018 r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonej oferty.
Zestawienie w załączeniu.

Zestawienie ofert

W dniu 19.10.2018r. o godz. 8:30 upłynął termin składania ofert na ww zadanie.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 19.10.2018r. o godz. 9:00 nastąpiło otwarcie złożonej oferty.

Zestawienie w załączeniu  Zestawienie ofert

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 18.10.2018 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty. W dniu 18.10.2018 r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 17.10.2018 r.

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA

Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego na wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1:

Oferta nr 1: 

Konsorcjum firm:

ELEKTROTIM S.A., 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 –  Lider, ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134 – Partner, ZABERD S.A., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 24 – Partner, cena ofertową brutto 400 357,80 zł, gwarancja 60 miesięcy na wykonane prace, termin realizacji od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

 Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył następujący wykonawca:

Oferta nr 1:

Konsorcjum firm:

ELEKTROTIM S.A., 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8 –  Lider

ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134 – Partner

ZABERD S.A., 54-215 Wrocław, ul. Bystrzycka 24 – Partner

któremu przyznano następującą ilość punktów w kryterium cena, w kryterium organizacja pracy poprzez jednoczesna pracę wszystkich brygad, w kryterium czas reakcji od zgłoszenia:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. organizacja pracy poprzez jednoczesna pracę wszystkich brygad: 20,00 pkt, kryt. czas reakcji od zgłoszenia: 20 pkt;  łącznie 100,00 pkt

 

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10.2018r. została zawarta umowa nr TXU/EEIM/220/195/2018 na realizację w/w zadania z Konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A.-Lider, ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław i ODEON S.C. R. Starobrat, D. Imiela – Partner, ul. Łowicka 26A, 44-100 Gliwice na kwotę 4.998.793,80 zł brutto.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesłane do publikacji w DUUE: Wysłane Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wrocław, 16.10.2018r.

W związku z uzyskaniem wytycznych dotyczących zieleni (pismo w załączeniu), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wydłuża termin składania ofert do 24.10.2018r.

wytyczne ZZM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie Zamawiającego po opublikowaniu Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

Ogłoszenie nr 500248849-N-2018 z dnia 16-10-2018 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 631825-N-2018
Data: 04/10/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 2018-10-19 godzina 10:30
W ogłoszeniu powinno być: 2018-10-25 godzina 10:30

Wrocław, dn.   16.10.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych”

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie  zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych, gdyż cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożył Wykonawca:

PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław

Cena ofertowa brutto – 441 926,70 zł

Doświadczenie zawodowe projektanta: 5 opracowanych przez projektanta dokumentacji projektowych  (projekt budowlany i wykonawczy) obejmujących przebudowę lub remont mostu wpisanego do rejestru zabytków

Termin realizacji zamówienia: 10 miesięcy od daty zawarcia umowy

Ofercie przyznano w kryterium cena ofertowa brutto 60 pkt oraz doświadczenie zawodowe projektanta 40 pkt, łącznie 100 punktów.

Wrocław, dn. 15.10.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:

Wykonanie peronów przystankowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1: remont istniejących peronów; Zadanie 2: wykonanie nowych peronów; Zadanie 3: peron przystankowy na ul. Dolnobrzeskiej/Smolnej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

Zadania 1 wybrano ofertę nr 2:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław

Cena ofertowa brutto: Zad. 1: 113.953,99 zł; Okres gwarancji 48 m-cy na roboty objęte przedmiotem zamówienia, Ilość zadań dla kierownika robót drogowych: 3

Zadania 2 i 3 wybrano ofertę nr 1:

Plus Inwest P.Żygadło Sp.J., ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

Cena ofertowa brutto: Zad. 2: 295.513,12 zł, po korekcie: 295.513,13 zł; Zad. 3: 148.830,00 zł, Okres gwarancji 48 m-cy na roboty objęte przedmiotem zamówienia

Ilość zadań dla kierownika robót drogowych: 3

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla każdego zadania spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 zad.1, 2 i 3: Plus Inwest P.Żygadło Sp.J., ul. Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

Oferta nr 2 zad.1, 2 i 3: PW RADPOL Sp. z o.o., ul.Solskiego 4a/6, 52-416 Wrocław

którym przyznano następującą  ilość punktów w kryteriach: a) cena, b) gwarancja, c) ilość zadań kierownika robót drogowych, d) łącznie:

zad.1:

Oferta nr 1 – a) 57,00 pkt, b) 20,00 pkt, c) 20,00 pkt; d) 97,00 pkt

Oferta nr 2 – a) 60,00 pkt, b) 20,00 pkt, c) 20,00 pkt; d) 100,00 pkt

zad.2:

Oferta nr 1 – a) 60,00 pkt, b) 20,00 pkt, c) 20,00 pkt; d) 100,00 pkt

Oferta nr 2 – a)54,60 pkt, b) 20,00 pkt,c) 20,00 pkt; d) 94,60 pkt

zad.3:

Oferta nr 1 – a) 60,00 pkt, b) 20,00 pkt, c) 20,00 pkt; d) 100,00 pkt

Oferta nr 2 – a) 58,20 pkt, b) 20,00 pkt, c) 20,00 pkt; d) 98,20 pkt

oznaczenie sprawy TXU/TRP/231/2018

Zestawienie ofert złożonych w dniu 15.10.2018 r. w przetargu nieograniczonym na:

Przebudowa ul. Buraczanej we Wrocławiu na odcinku od ul. Ogórkowej do posesji nr 23.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 279 031,79 zł brutto

Oferta nr 1:

ROTOMAT Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Cena ofertowa brutto – 366 563,87 zł

Gwarancja: 36 miesięcy na zieleń, 60 miesięcy na pozostałe roboty,

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.01.2019 r.

Warunki płatności : określone w projekcie umowy

 

Oferta nr 2:

Przedsiębiorstwo Usługowo- Produkcyjne REMAT Sp. z o.o., ul. Góralska 46, 53- 610 Wrocław

Cena ofertowa brutto – 271 215,00 zł

Gwarancja: 36 miesięcy na zieleń, 60 miesięcy na pozostałe roboty,

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.01.2019 r.

Warunki płatności : określone w projekcie umowy

 

Oferta nr 3:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. zo.o., ul. Bolesławiecka 9A, 53- 614 Wrocław

Cena ofertowa brutto – 402 942,54 zł

Gwarancja: 36 miesięcy na zieleń, 60 miesięcy na pozostałe roboty,

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do 30.01.2019 r.

Warunki płatności : określone w projekcie umowy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu:

„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 04.10.2018r. została zawarta umowa nr TXU/TRN/224/199/2018 na realizację w/w zadania z Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice na kwotę 697.492,00 zł brutto.

Wrocław, dn. 15.10.2018r.

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05 fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowę chodnika w ul. Sycowskiej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 98 we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1:

ROTOMAT Sp. z o.o., ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Cena ofertowa brutto 257 785,61 zł

Gwarancja 36 miesięcy na zieleń i 60 miesięcy na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia

Ilość zadań kierownika budowy – 3

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: ROTOMAT Sp. z o.o., ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Oferta nr 2: PUP REMAT Sp. z o.o., ul.Góralska 46, 53-610 Wrocław

Oferta nr 3: PW RADPOL Sp. z o.o., ul.L.Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena i gwarancja

Oferta nr 1 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań kierownika budowy: 20,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 36,00 pkt, kryt. gwarancja: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań kierownika budowy: 20,00 pkt, łącznie: 76,00 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 59,70 pkt, kryt. gwarancja: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań kierownika budowy: 20,00 pkt, łącznie: 99,70 pkt

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 19.10.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.