Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


                                                                                                   Wrocław, dn. 17.11.2017r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 

Wykonywanie bieżącej wymiany uszkodzonych elementów barier energochłonnych i elementów ekranów dźwiękochłonnych oraz balustrad na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 części

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

części 1 i 2 wybrano ofertę nr 3:

PW RADPOL Sp. z o.o., ul.Solskiego 4a/6, 52-416 Wrocław

Cena ofertowa brutto – cz.1: 306 657,45 zł, cz.2: 241 246,67 zł

Gwarancja- cz.1: 48 miesięcy gwarancji, cz.2: 48 miesięcy gwarancji

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla każdej części spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 cz.1 i 2: Tarcopol Sp. z o.o., ul.Składowa 16, 27-200 Starachowice

Oddział Wrocław, ul.Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław

Oferta nr 2 cz.1 i 2: ROTOMAT Sp. z o.o., Ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Oferta nr 3 cz.1 i 2: PW RADPOL Sp. z o.o., ul.Solskiego 4a/6, 52-416 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena i gwarancja –

cz.1:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 45,60 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 85,60 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 38,40 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 78,40 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

cz.2:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 59,40 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 99,40 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 34,20 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 74,20 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

 

 

 

 

Wrocław, dnia 17.11.2017r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

TXU.71.106.110024.2017.ANK

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na budowę doświetlenia miejsc niebezpiecznych we Wrocławiu

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

 

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 15 ust. 1 pkt. 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia.

Zgodnie z punktem XI.2 i 3 SIWZ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, koszty organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego – białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli zamawiającego: – 1 badanie przed odbiorem robót, – 2 badanie w połowie okresu gwarancyjnego, – 3 badanie na koniec okresu gwarancyjnego, dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym wykonawcy; koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy; zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; koszty ubezpieczenia, opłaty czynności koordynacyjnych, koszty opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy dodatkowo uwzględnić koszt wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny jednostkowe określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego przedmiotu zamówienia tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w ceny jednostkowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia robót.

W związku z powyższym w § 15 ust. 1 Projektu umowy wykreśla się punkt 2).

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

 

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 2 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegający na rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 15 ust. 1 pkt. 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian.

Odpowiedź nr 2:

Patrz odpowiedź nr 1.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Nowak, tel. 071 37 60 710

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. TXU w/m

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień,  w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 27.11.2017 r. 

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień  albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia 16.11.2017r.

 

TXU.71.135.109478 .2017.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi ul. H. M. Kamieńskiego na odcinku od ul. Poświęckiej do ul. Polanowickiej we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1579) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 23.11.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 23.11.2017 r. na godz. 10:00.

 Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrocław, dn. 16.11.2017r.

  

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

53-633 Wrocław, ul. Długa 49 tel. 071/ 376 00 05 fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

Eksploatację i konserwację 8 drogowych stacji pogodowych we Wrocławiu wraz z utrzymaniem łączności GPS z firmą obsługującą dane.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr: 1

TRAX elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński Sp. J.

Ul. Ks. Truszkowskiego 54, 31 – 352 Kraków

z ceną ofertową brutto: 217.947,39 zł i gwarancją na wykonane naprawy: 18 m-cy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko w/w firma.

Ofercie w kryterium cena ofertowa brutto przyznano 60 pkt, w kryterium okres gwarancji na wykonane naprawy przyznano 40 pkt; łącznie: 100 pkt.

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 14.11.2017r. została zawarta umowa nr TXU/TRN/323/285/2017 na realizację w/w zadania z Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54 – 517 Wrocław na kwotę 1.538.580,58 zł brutto z terminem realizacji do dnia 02.04.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500059700-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.


Wrocław, dnia  15.11.2017 r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 00 05, fax 071/373 49 06

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA

 

Przebudowę ul.A.Młodnickiego na odcinku ok.50m od ul.Jaracza we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Rotomat Sp. z o.o., ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z ceną ofertową brutto 138 523,47 zł, gwarancją 60 miesięcy na wykonanie przedmiotu zamówienia i terminem realizacji zamówienia – 1,5 miesiąca od daty zawarcia umowy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko w/w firma.

Ofercie w zastosowanych kryteriach przyznano 100 pkt.

 

 

 

 

                                                                                                   Wrocław, dn. 15.11.2017r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

  

Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul.Dobrzyńskiej we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Wrocław, dnia 15.11.2017r.

 wg rozdzielnika

 TXU.71.102.108428. 108985.2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę skrzyżowań ul. kard. S. Wyszyńskiego we Wrocławiu w zakresie doposażenia istniejącej sygnalizacji świetlnej w elementy zapewniające jej funkcjonowanie w systemie ITS z podziałem na zadania.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dot. zad. 1 i 2. Prosimy o informację, w której pozycji Zestawienia kosztów zadania, należy wycenić prace związane z Organizacją ruchu zastępczego. Zgodnie z zapisem SIWZ przedmiar dot. ORZ jest poglądowy i nie należy go załączać do oferty.

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z zapisem w rozdz. XI pkt 3 SIWZ koszt organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów należy ująć w cenach jednostkowych.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać, jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień, prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia.

Zgodnie z punktem XI.2 i 3 SIWZ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte
w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, koszty organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego – białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli zamawiającego: – 1 badanie przed odbiorem robót, – 2 badanie w połowie okresu gwarancyjnego, – 3 badanie na koniec okresu gwarancyjnego, dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym wykonawcy; koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy; zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; koszty ubezpieczenia, opłaty czynności koordynacyjnych, koszty opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy dodatkowo uwzględnić koszt wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny jednostkowe określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia, nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego przedmiotu zamówienia, tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w ceny jednostkowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia robót.

W związku z powyższym w § 14 ust. 1 Projektu umowy wykreśla się punkt 2).

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić, jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegający na rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci  jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian.

Odpowiedź nr 3:

Patrz odpowiedź nr 2.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

                                                                                                   Wrocław, dn. 15.11.2017r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

  

Przebudowę ul.Świt we Wrocławiu na odcinku od ul.Snopkowej do ul.Spokojnej

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1:

Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul.Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice Wrocław

z ceną ofertową brutto – 1 097 775,00 i gwarancją 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia i terminem realizacji zamówienia – od daty zawarcia umowy do 13.04.2018r.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o., ul.Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul.Bolesławiecka 9a, 53-614 Wrocław

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena, gwarancja i termin realizacji –

Oferta nr 1 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 10,00 pkt, kryt. termin: 30,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 51,60 pkt, kryt. gwarancja: 10,00 pkt, kryt. termin: 30,00 pkt, łącznie: 91,60 pkt

 

 

 

Wrocław, dnia 14.11.2017r.

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

TXU.71.99.108330.2017.ANK

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na rozbudowę al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej  z ul. Ustronie we Wrocławiu

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia SIWZ i załącza na stronie Zamawiającego zamienny Projekt wykonawczy branży sanitarnej.

 

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Nowak, tel. 071 37 60 710

 

 

Załączniki:

  1. Zamienny projekt wykonawczy branży sanitarnej. 6. PW_branża sanitarna Rychtalska

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. TXU w/m

W dniu 14.11.2017r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na ww zadanie.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły 3 oferty.

W dniu 14.11.2017r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

Wrocław, dnia  14.11.2017r.
ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 07 80, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:
Wykonanie prac związanych z konserwacją elementów małej architektury takich jak: podświetlane punkty informacyjne z planem miasta, wskazane tablice informacyjne o obiekcie zabytkowym, patronie obiektu, tablice parkowe i pomniki na terenie miasta Wrocławia

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetarg nieograniczony został unieważniony zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Oferta nr 1:  Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe ASWRO BOHDAN JETZ,

ul. Reymonta 3/1/2, 50-225 Wrocław

 

Oferta nr 2: Mary – Brok Ryszard Jaszczołt, ul. Biała 8, 54-044 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:

 

Oferta 1 – cena ofertowa brutto: 60 pkt; gwarancja: 20 pkt; czas reakcji: 20 pkt; łącznie: 100 pkt

Oferta 2 – oferta odrzucona

Ogłoszenie nr 500056759-N-2017 z dnia 10-11-2017 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 590137-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): bip.zdium.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie prac związanych z konserwacją tablic z nazwami ulic i innego oznakowania informacyjnego (za wyjątkiem reklam) oraz elementów małej architektury na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/EEIM/246/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Konserwacja oznakowania, w tym: a) demontaż zniszczonego oznakowania, b) wykonanie i montaż nowego oznakowania, c) poprawę przekrzywionego oznakowania, d) usuwanie plakatów ze słupków, e) usuwanie skutków aktów wandalizmu; 2. Naprawa elementów małej architektury takich jak słupki i łańcuch zabezpieczający dojście do pomnika Aleksandra hr. Fredry, gabloty informacyjne zamontowane na słupkach z tabliczkami z nazwami przystani.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50230000-6

Dodatkowe kody CPV: 44423400-5, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/11/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 323878.15
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: ELEKTROTIM SA, ROTOMAT Sp. z o.o., ZBRD ZABERD SA
Email wykonawcy: sekretariat@elektrotim.pl
Adres pocztowy: ul. Stargardzka 8
Kod pocztowy: 54-156
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 398370.12
Oferta z najniższą ceną/kosztem 398370.12
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 398370.12
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 06.11.2017 r. została zawarta umowa nr TXU/EEDD/324/286/2017  na “Przebudowę skrzyżowania ul.W.Berenta i T.Boya-Żeleńskiego we Wrocławiu – zmiana organizacji ruchu, z ROTOMAT Sp. z o.o., ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław.

Wartość umowy brutto: 218 804,70 zł

oznaczenie sprawy TXU/EEIM/322/2017

Zestawienie ofert złożonych w dniu 10.11.2017r. w przetargu nieograniczonym na:

Obsługa, eksploatacja i konserwacja oświetlenia gazowego na terenie Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości: 299 827,26 zł brutto

Oferta nr 1:
Konsorcjum: GAZ- TECHNIK Krzysztof Wiśniewski, ul. Parnickiego 12/4, 51-116 Wrocław
Gaz- Technick Marcin Jagodziński, ul. Wilcza 33/24, 56-120 Brzeg Dolny
Cena ofertowa brutto – 285 163,20 zł
Gwarancja: . 36 miesięcy gwarancji,
Warunki płatności : określone w projekcie umowy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji przekazuje Zamawiającemu:
„Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej”. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

Wrocław, dnia 09.11.2017r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIA

53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
wraz z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w w/w postępowaniu do realizacji zadania wybrano Ofertę nr 3: Konsorcjum firm: BISEK Wojciech Bisek – Lider, ul. Sosnowa 17, 55-330 Krępice i ELEKTROTIM S.A.- Partner, ul. Stargardzka 8, 54 – 156 Wrocław z ceną ofertową brutto: 424.583,70 zł, gwarancją na oznakowanie poziome grubowarstwowe: 36 miesięcy i gwarancją na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia: 36 miesięcy.

 Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: EUROVIA Polska S.A., Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5, 55 – 040 Kobierzyce

Oferta nr 2: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Oferta nr 3: Konsorcjum firm: BISEK Wojciech Bisek – Lider, ul. Sosnowa 17, 55 – 330Krępice  i ELEKTROTIM S.A.- Partner, ul. Stargardzka 8, 54 – 156 Wrocław

Oferta nr 4: Konsorcjum firm: ROTOMAT Sp. z o.o.- Lider, ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław i PW SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych Wojciech Padurek – Partner, Ul. kard. S. Wyszyńskiego 121/1, 50 – 307 Wrocław

Oferta nr 5: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6, 52 – 416 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe; c) okres gwar. na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia; d) łącznie:

 

Oferta nr 1: oferta odrzucona

Oferta nr 2: a) 51,60 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d)   91,60 pkt

Oferta nr 3: a) 60,00 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d) 100,00 pkt

Oferta nr 4: a) 50,40 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d)   90,40 pkt

Oferta nr 5: a) 48,00 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d)   88,00 pkt