Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż postępowanie na „Bieżące utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych oraz infrastruktury systemu sterowania ruchem (ITS) na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:  Zadanie 1- obszar A i Zadanie 2 – obszar B” zostało unieważnione.

Postępowanie na Zadanie 1-obszar A zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oraz zadanie 2 – obszar B zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu:

– na Zadanie 2 -obszar A ofertę złożyło konsorcjum firm:

Oferta nr 2: ELEKTROTIM S.A. – Lider, ul. Stargardzka 8., 54-156 Wrocław, ZABERD S.A. – Partner, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, ROTOMAT Sp. z o.o.-Partner, ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, WASKO S.A.-Partner, ul., Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Ofercie przyznano w kryterium: cena ofertowa brutto: 60,00pkt; czas rozpoczęcia prac naprawczych 30,00pkt, okres gwarancji na wkłady LED 10,00pkt, łącznie: 100,00pkt

-na zadanie 2 – obszar B ofertę złożyło konsorcjum firm:

Oferta nr 1: ZABERD S.A. – Lider, ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław, ELEKTROTIM S.A. – Partner, ul. Stargardzka 8., 54-156 Wrocław, ROTOMAT Sp. z o.o.-Partner, ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław, WASKO S.A.-Partner, ul., Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Oferta została odrzucona

 

           Wrocław, dnia 11.12.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia– ZADANIE NR 1 i NR 2

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wyżej wymienione zadania wybrano, jako najkorzystniejszą, złożoną przez Wykonawcę Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 11a:

 

dla Zadania nr 1:
ofertę z ceną ofertową brutto 235.929,99 zł, okres gwarancji na wykonane prace w zakresie robót antykorozyjnych oraz napraw powierzchni betonu wynosi 12 miesięcy.

Uzasadnienie: Wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 11a
Oferta nr 2: TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
którym przyznano następującą ilość punktów:
Oferta nr 1: 100,00 pkt
Oferta nr 2: 84,17 pkt

dla Zadania nr 2:
ofertę z ceną ofertową brutto 112.237,50 zł, okres gwarancji na wykonane prace w zakresie wymiany elementów drewnianych konstrukcji pomostów wynosi 12 miesięcy.

Uzasadnienie: Wybrano najkorzystniejszą spośród nieodrzuconych pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że oferty złożyli następujący wykonawcy:
Oferta nr 1: Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 11a
Oferta nr 2: TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu, 54-611 Wrocław, ul. Stanisławowska 27
którym przyznano następującą ilość punktów:
Oferta nr 1: 100,00 pkt
Oferta nr 2: 85,63 pkt

06/12/2018    S235    – – Usługi – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Procedura otwarta 

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi osprzętu dróg i innego sprzętu

2018/S 235-537934

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
ul. Długa 49
Wrocław
53-633
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Nowak
Tel.: +48 713760710
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Faks: +48 713734906
Kod NUTS: PL514Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zdium.wroc.pl/

Adres profilu nabywcy: http://bip.zdium.wroc.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Konserwację torów tramwajowych we Wrocławiu: część 1- napawanie szyn i rozjazdów, część 2 – szlifowanie szyn, część 3 – regulacja toru i podbijanie podkładów

Numer referencyjny: TXU/EEDT/185/2018
II.1.2)Główny kod CPV

50230000
II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów tramwajowych we Wrocławiu:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

Część 2 – szlifowanie szyn

Część 3 – regulacja toru i podbijanie podkładów

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) załączonym do SIWZ.

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Wartość bez VAT: 2 568 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów tramwajowych we Wrocławiu:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) załączonym do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na napawanie szyn / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 – szlifowanie szyn

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów tramwajowych we Wrocławiu:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) załączonym do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na napawanie szyn / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 – regulacja toru i podbijanie podkładów

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

50230000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wrocław

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów tramwajowych we Wrocławiu:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

2. Szczegółowo przedmiot zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) załączonym do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium jakości – Nazwa: Gwarancja na napawanie szyn / Waga: 40 %
Cena – Waga: 60 %
II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 152-349258
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Część nr: 1
Nazwa:

Część 1- napawanie szyn i rozjazdów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:

16/11/2018
V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Bahn Technik Wrocław Sp. z o.o. – Lider
Kniaziewicza 19
Wrocław
50-455
Polska
Kod NUTS: PL5
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Grzegorz Michnik Firma Torowo-Spawalnicza Spaw-tor
Stacyjna 32
Kraków
30-851
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Asmo Sp. z o.o.
J. Wiśniewskiego 13
Gdynia
81-335
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 900 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 920 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Część 2 – szlifowanie szyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:

24/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

LWZ Sp. z o.o.
al. Niepodległości 2A
Żórawina
55-020
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 870 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 607 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

Część 3 – regulacja toru i podbijanie podkładów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:

24/10/2018
V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

LWZ Sp. z o.o.
al. Niepodległości 2A
Żórawina
55-020
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 798 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 630 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

04/12/2018

Ogłoszenie nr 500293788-N-2018 z dnia 07-12-2018 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 609428-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500212686-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): http://bip.zdium.wroc.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/EEIM/203/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 50511100-1

Dodatkowe kody CPV: 50532000-3, 45330000-9, 45317100-3, 45262510-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 101626.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: IWONA PIETRYKOWSKA BOGDAN PIETRYKOWSKI BOGIV S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pasterska 2/27
Kod pocztowy: 50-304
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 67878.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67878.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 69216.25
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 65040.65
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: IWONA PIETRYKOWSKA BOGDAN PIETRYKOWSKI BOGIV S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pasterska 2/27
Kod pocztowy: 50-304
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48757.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48757.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49539.78
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47154.47
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Karmelkowa 29
Kod pocztowy: 52-437
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 40300.01
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40300.01
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40467.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162601.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 42
Kod pocztowy: 50-219
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 152254.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 152254.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 155669.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73170.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Karmelkowa 29
Kod pocztowy: 52-437
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 63530.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 63530.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 65375.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60975.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: IWONA PIETRYKOWSKA BOGDAN PIETRYKOWSKI BOGIV S.C.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pasterska 2/27
Kod pocztowy: 50-304
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 50866.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 50866.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52264.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130081.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Karmelkowa 29
Kod pocztowy: 52-437
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 134759.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134759.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135067.49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 52845.53
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 42
Kod pocztowy: 50-219
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 49951.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 49951.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 50620.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 9. Fontanna na Rynku Psiego Pola

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 73170.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pomorska 42
Kod pocztowy: 50-219
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 66383.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 66383.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 66912.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu: Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7317.07
Waluta p

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Karmelkowa 29
Kod pocztowy: 52-437
Miejscowość: wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3107.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3107.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4537.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2018 r. została zawarta umowa nr TXU/EEIM/306/262/2018 na oczyszczanie z plakatów 7084 sztuk słupów i szafek oświetleniowych, sygnalizacyjnych i trakcyjnych znajdujących się w pasie drogowym ulic Wrocławia wraz z ich monitoringiem z Konsorcjum firm: Lider –           ANN-POL INWESTYCJE 16 Sp. z o.o. , 45-940 Opole, ul. Łączna 2/O, Partner – ANN-POL INWESTYCJE 3 Sp. z o.o., 45-940 Opole, ul. Łączna 2C. Wartość umowy brutto:            197 258,56 złotych.

W dniu 07.12.2018 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W załączeniu: Zastawienie złożonych ofert   Zestawienie ofert

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 12.12.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

 

Wrocław, dnia  07.12.2018r.

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA

  1. Długa 49, 53-633 Wrocław,

tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na wykonanie i konserwację elementów zabezpieczenia ruchu na terenie miasta Wrocławia

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na ww zamówienie wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez:

Oferta 1

Konsorcjum firm:

  1. Rotomat sp. z o.o. – Lider

Ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

  1. Zaberd S.A. – Partner

Ul. Bystrzycka 24, 54-215 Wrocław

Cena ofertowa brutto –  5 686 671,30 zł

Okres gwarancji – 36 miesięcy

Termin wykonania zamówienia  od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2020r.  

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca.

 

Nr oferty Kryterium cena Kryterium organizacja pracy poprzez jednoczesną pracę wszystkich brygad Kryterium okres gwarancji Łączna liczba punktów
 

1

 

 

60 pkt

 

30 pkt

 

10 pkt

 

100 pkt

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje , iż  w dniu 06.12.2018r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie. Do zamawiającego wpłynęła 1 oferta. W dniu 06.12.2018r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.12.2018 r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. W dniu 05.12.2018 r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.
Zestawienie w załączeniu.

Zestawienie ofert

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 24.12.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zestawienie ofert

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu uprzejmie informuje, że zadanie pozostaje bez rozstrzygnięcia z uwagi na przekroczony budżet.

                                                                                                   Wrocław, dn. 04.12.2018r.
 
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 

Poprawę stanu nawierzchni chodników polegająca na remoncie w ciągu ul.Kleczkowskiej i ul.Zemskiej we Wrocławiu: Cz.1 – ul.Kleczkowska na odcinku od ul.Siemieńskiego do ul.Zegadłowicza (strona północna),

Cz.2 – ul.Zemska przy nr 16d

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

części 1 wybrano ofertę nr 4:

Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Cena ofertowa brutto Cz.1: 162 679,31 zł; Cz.2: 15 135,15 zł po korekcie 15 258,15 zł

Gwarancja: Cz. 1 i Cz. 2: 60 m-cy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia

części 2 wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o., Ul.Góralska 46, 53-610 Wrocław

Cena ofertowa brutto Cz.1: 165 000,06 zł; Cz.2: 10 200,00 zł

Gwarancja: Cz. 1 i Cz. 2: 60 m-cy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę dla każdej części spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1 cz.1 i 2: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o.

Ul.Góralska 46, 53-610 Wrocław

Oferta nr 2 cz.1 i 2: Plus Inwest P.Żygadło Sp.J. , ul.Kolejowa 11a, 55-010 Żerniki Wrocławskie

Oferta nr 3 cz.1: ROTOMAT Sp. z o.o. , ul.Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Oferta nr 4 cz.1 i 2: Zakład Budowlany KRIBUD Ryszard Zapała Zwrócona 114, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Oferta nr 5 cz.1 i 2: Przedsiębiorstwo Drogowe DROBUD Sp. z o.o., ul.Bolesławiecka 9A, 53-614 Wrocław

Oferta nr 6 cz.1 i 2: PW-SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych ul.Wyszyńskiego 121/1, 50-307 Wrocław

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena i gwarancja –

cz.1:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 59,16 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 99,16 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 33,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 73,00 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 39,60 pkt, kryt. gwarancja: 0,00 pkt, łącznie: 39,60 pkt

Oferta nr 4 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 5 – kryt. cena: 59,10 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 99,10 pkt

Oferta nr 6 – oferta odrzucona

cz.2:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 22,20 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 62,20 pkt

Oferta nr 4 – kryt. cena: 40,20 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 80,20 pkt

Oferta nr 4 – kryt. cena: 33,60 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 73,60 pkt

Oferta nr 6 – oferta odrzucona

 

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego do realizacji zamówienia wybrano ofertę nr 3 z ceną ofertową brutto 819.524,40 zł, gwarancją 48 m-cy .

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: OMEGA mgr inż. Tomasz Graff, ul. Cedrowa 7/2, 59-300 Lubin

Oferta nr 2: Elektrotim S.A. ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

Oferta nr 3: FB Serwis S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a) cena, b) gwarancja
c) łącznie:

Oferta nr 1: a) 41,86 pkt; b) 00,00 pkt; c) 41,86 pkt;

Oferta nr 2: a) 57,18 pkt; b) 40,00 pkt; c) 97,18 pkt;

Oferta nr 3: a) 60,00 pkt; b) 40,00 pkt; c) 100,00 pkt;

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to  10.12.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dn. 03.12.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:
Aktualizacja dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont mostu Zwierzynieckiego w zakresie wymiany płyty chodnikowej i zabezpieczeń antykorozyjnych”

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie  zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986), gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1: Firma Inżynierska GF – MOSTY Grzegorz Frej, ul. Dębowa 19, 41-940 Piekary Śląskie

Oferta nr 2: PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Sokolnicza 5/74-75, 53-676 Wrocław

 

którym przyznano następującą  ilość punktów w kryterium cena ofertowa brutto, kryterium doświadczenie zawodowe projektanta:

 

Oferta nr 1 – kryt. cena ofertowa brutto: 60,00 pkt, kryt. doświadczenie zawodowe projektanta: 20,00 pkt; łącznie: 80,00 pkt

 

Oferta nr 2 – kryt. cena ofertowa brutto: 47,44 pkt, kryt. doświadczenie zawodowe projektanta: 40,00 pkt; łącznie: 87,44 pkt

 

Wrocław, dnia  03.12.2018r.
ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 07 80, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:
Utrzymanie i konserwację urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia:

Część nr 1 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym

Część nr 2 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Przesiadkowym

Część nr 3 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych w przejściu podziemnym Ronalda Reagana

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

Część nr 1 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym

wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez:

Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 252 888,00 zł

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Gwarancja: 12  miesięcy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Część nr 2 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Przesiadkowym

wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez:

Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 113 898,00 zł

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Gwarancja: 12  miesięcy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Część nr 3 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych w przejściu podziemnym Ronalda Reagana

wybrano Ofertę nr 1 złożoną przez:

Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna

ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

z ceną ofertową brutto: 186 972,30 zł

Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Gwarancja: 12  miesięcy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymagania ustawy Pzp oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

Część nr 1.: Oferta nr 1 – Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

Część nr 2.: Oferta nr 1 – Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

Część nr 3.: Oferta nr 1 – Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna, ul. Pomorska 42, 50-219 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:

1)    Część nr 1. Oferta nr 1 – cena ofertowa brutto: 60,00 pkt; okres gwarancji: 40 pkt; łącznie: 100,00 pkt

2)    Część nr 2. Oferta nr 1 – cena ofertowa brutto: 60,00 pkt; okres gwarancji: 40 pkt; łącznie: 100,00 pkt

3)    Część nr 3. Oferta nr 1 – cena ofertowa brutto: 60,00 pkt; okres gwarancji: 40 pkt; łącznie: 100,00 pkt