Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


 Wrocław, dnia 2018-01-18

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

TXU.71.2. 5504.2018.ANK                             

 

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na rozbudowę al. Marcina Kromera na odcinku od ul. Miechowity do mostów Warszawskich wraz z przebudową skrzyżowania ul. Rychtalskiej  z ul. Ustronie we Wrocławiu

 

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia termin:

 

– składania ofert do dnia 23.01.2018r. do godz. 10:30,

– otwarcia ofert na dzień 23.01.2018r. na godz. 11:00.

 

Ponadto stosownie do art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o udzielenie informacji, czy za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie zatwierdzonych projektów, odpowiada Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC ZDiUM, czy należy uwzględnić w wycenie koszty implementacji programów systemowych.

Odpowiedź nr 1:

Wykonawca na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych i lokalnych  odpowiada za skonfigurowanie urządzeń w terenie i w systemie ITS. Wykonawca programuje sterownik sygnalizacji implementując w terenie programy lokalne sygnalizacji świetlnej. CZRiTP ZDiUM implementuje (programuje w systemie sterownia ruchem) programy pracy sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych oraz na podstawie wykonanej przez Wykonawcę konfiguracji urządzeń w systemie ITS oraz w sterownikach sygnalizacji. Po zaprogramowaniu przez CZRiTP programów systemowych sygnalizacji, Wykonawca odpowiada za efekty ruchowe oraz za poprawną konfigurację urządzeń. Wszelkie zmiany w tym zakresie (dla spełnienia wymogów ruchowych dla tej inwestycji) wykonuje Wykonawca, a tym samym uczestniczy przy wdrożeniu programów systemowych. O terminie wdrożenia programów systemowych Wykonawca zostanie poinformowany przez CZRiTP. Na dokonanie programowania i wdrożenia programów systemowych CZRiTP wymaga przekazania informacji o planowanym terminie przynajmniej 2 tygodni przed planowanym wdrożeniem.

 

Pytanie nr 2:

W PW sygnalizacji w 2. Zakres opracowania zapisano, że w zakresie projektowanych robót przewiduje się m.in.: zdemontować sygnalizator jazdy warunkowej SK 1; wymienić ekran kontrastowy i istniejący kabel – na YKSYżo10x1,5mm2:0,6/1kV do sygnalizatora kołowego K1, zamontować rurki osłonowe Ø 20 na słupie M2, MW11.1, wymienić zasilacz sterownika. Prosimy o udzielenie odpowiedzi, w których pozycjach kosztorysu ofertowego należy uwzględnić ww. prace.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że powyższe prace należy uwzględnić w pozycjach  nr 1, 2, 6 i 8 kosztorysu ofertowego branży sygnalizacja. W załączeniu przekazujemy zamienny przedmiar (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) branży sygnalizacja.

 

Pytanie nr 3:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada przedłużenie ważności zatwierdzenia WIM dla projektu ORD wraz z programami pracy sygnalizacji świetlnej?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że jest w trakcie uzyskiwania zmiany terminu wdrożenia zatwierdzonego projektu ORD wraz programami sygnalizacji świetlnej.

 

Pytanie nr 4:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający przekaże wykonawcy projekty sygnalizacji
w wersji edytowalnej .dwg, w związku z koniecznością przedstawienia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in. zatwierdzony projekt wykonawczy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf oraz w wersji edytowalnej .dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), .xsl (kompatybilny z MS Office 2003) i .doc.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający udostępni wykonawcy projekty sygnalizacji w wersji edytowalnej .dwg.

 

Pytanie nr 5:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy sygnalizatory 2×200 LED rowerowe należy doposażyć w sygnalizatory akustyczne.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający informuje, że nie należy doposażyć sygnalizatorów rowerowych 2×200 LED w sygnalizatory akustyczne. Odpowiedni zapis znajduje się w punkcie 6 opisu technicznego.

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Anna Nowak, tel. 071 376-07-10

 

Załączniki:

  1. Zamienny przedmiar (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) – sygnalizacja.PRZEDMIAR – sygnalizacja

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. TXU w/m

 

Wrocław, dnia      17.01.2018 r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA WE WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Wymianę skrzyżowania torów z 4 krzyżownic oraz jednotorowego pojedynczego rozjazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego – ul. Ruskiej we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę Wykonawcy Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., ul. Tyska 8-10, 52-014 Wrocław

– cena ofertowa brutto: 662.970,00 zł

– okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną ofertę spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W ww. postępowaniu ofertę złożył tylko jeden Wykonawca.

Ofercie przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty
Cena [pkt]
Okres gwarancji [pkt]
RAZEM [pkt]
1
60,00
40,00
100,00

                                                                                                  Wrocław, dn. 16.01.2018r.

 ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 

Przebudowa ul.Prochowickiej we Wrocławiu wraz z aktualizacją dokumentacji projektowej

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 1:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul.L.Solskiego 4a/6, 52-416 Wrocław

Cena ofertowa brutto – 656 820,00 zł

Gwarancja: 60 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 30.06.2018r.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: PW RADPOL Sp. z o.o. Ul.Solskiego 4A/6, 52-416 Wrocław

Oferta nr 2: Mać-Bud Usługi Budowlane Beata Rucińska, ul.Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław

Oferta nr 3: Konsorcjum firm: Lider – ELEKTROTIM SA, ul.Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

Partner – MABUD s.c. M.Chojecki, A.Atras, Ul.Kluczborska 26/31, 50-322 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena i gwarancja –

Oferta nr 1 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 58,20 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 98,20 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 48,00 pkt, kryt. gwarancja: 40,00 pkt, łącznie: 88,00 pkt

 

 

Wrocław, dnia 15.01.2018r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA WE WROCŁAWIU

  1. Długa 49, 53-633 Wrocław,

tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Wymianę nawierzchni torowiska tramwajowego na pl. Grunwaldzkim, na odcinku  od Ronda Reagana do m. Szczytnickiego we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), że ww. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 224 000,00 zł brutto. Cena najkorzystniejszej ważnej oferty wynosi  2 179 437,00 zł brutto.

W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta 1

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.

Ul. Tyska 8-10, 52-014 Wrocław

 

Ofertom przyznano następującą ilość punktów:

Oferta 1  Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o.

– cena – 60,00 pkt ; okres gwarancji na wykonane wyniki – 40 pkt ;  razem 100 pkt

 

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 23.01.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

W związku ze zmianą specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to  29.01.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 22.01.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

 

Wrocław, dn. 12.01.2018r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław, ul. Długa 49 tel. 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Budowę Systemu „Parkuj i Jedź” we Wrocławiu – Etap 1- opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wyposażenia parkingów „Parkuj
i Jedź” w system nadzoru dostępu wraz z jego oprogramowaniem oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w postępowaniu
o udzielenie w/w zamówienia publicznego do realizacji w/w zadania została wybrana oferta nr 2:

D2S Sp. z o.o., ul. gen. L. Berbeckiego 6, 44 – 100 Gliwice

z ceną ofertową brutto: 305.040,00 zł i terminem realizacji od daty zawarcia umowy do 03.04.2018r.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: FRIED – POL Paweł Fried, ul. Kłodnicka 2, 54-218 Wrocław

Oferta nr 2: D2S Sp. z o.o., ul. gen. L. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice

Oferta nr 3: ELEKTROTIM S.A., ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a)cena ofertowa brutto; b) termin realizacji zamówienia; c) doświadczenie projektanta w projektowaniu systemu wideomonitoringu; d) doświadczenie projektanta w projektowaniu systemu nadzoru wjazdu i wyjazdu; e) łącznie:

Oferta nr 1: a) 43,20 pkt; b) 20 pkt; c) 10 pkt; d)   5 pkt; e)   78,20 pkt

Oferta nr 2: a) 60,00 pkt; b) 20 pkt; c) 10 pkt; d) 10 pkt; e) 100,00 pkt

Oferta nr 3: a) 46,20 pkt; b) 10 pkt; c) 10 pkt; d)   5 pkt; e)   71,20 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 500009662-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 593857-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): bip.zdium.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/EEIM/230/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: – część 1 – obszar dzielnicy Stare Miasto, – część 2 – obszar dzielnicy Śródmieście, – część 3 – obszar dzielnicy Krzyki, – część 4 – obszar dzielnicy Fabryczna, – część 5 – obszar dzielnicy Psie Pole. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6, 45232410-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia – część 1 – obszar dzielnicy Stare Miasto
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.44
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Amiva Sp. z o.o. Sp.k. + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada
Email wykonawcy: amiva@wp.pl
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 180/C6
Kod pocztowy: 52-015
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 150112.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150112.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 150112.89
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia – część 2 – obszar dzielnicy Śródmieście
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Amiva Sp. z o.o. Sp.k. – Lider + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 180/C6
Kod pocztowy: 52-015
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203920.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203920.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 203920.47
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia – część 3 – obszar dzielnicy Krzyki
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Amiva Sp. z o.o. Sp.k. – Lider + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 180/C6
Kod pocztowy: 52-015
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203920.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203920.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 298336.50
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4
NAZWA: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia – część 4 – obszar dzielnicy Fabryczna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 325203.25
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Amiva Sp. z o.o. Sp.k. – Lider + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 180/C6
Kod pocztowy: 52-015
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 203920.47
Oferta z najniższą ceną/kosztem 203920.47
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 299751
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5
NAZWA: Naprawy i remonty urządzeń odwodnienia ulicznego i włazów studni kanalizacyjnych na terenie miasta Wrocławia – część 5 – obszar dzielnicy Psie Pole
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 243902.44
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak
Nazwa wykonawcy: Amiva Sp. z o.o. Sp.k. – Lider + Roboty Inżynieryjne Barbara Przysada
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Krakowska 180/C6
Kod pocztowy: 52-015
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 150112.89
Oferta z najniższą ceną/kosztem 150112.89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 223737
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 21.01.2018 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia 12.01.2018r.

 

         ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIA

53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Realizację zadań Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w rejonie Księże Małe
z podziałem na zadania: Zadanie 1: poprawa stanu technicznego chodnika
w ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Wadowickiej do posesji przy nr 49;

Zadanie 2: parking obok kościoła Księże Małe.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

Zadania 1 wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o.,
ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław z ceną ofertową brutto 110.700,00 zł i gwarancją na wykonane roboty 60 m-cy z wyłączeniem zieleni

i

Zadania 2 wybrano ofertę nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o.,
ul. Góralska 46, 53-610 Wrocław z ceną ofertową brutto
146.124,00 zł i gwarancją na wykonane roboty 48 m-cy

  

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą na dane zadania ofertę, pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

– na Zadanie 1:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o., ul. Góralska 46,53-610 Wrocław

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6; 52-416 Wrocław

– na Zadanie 2:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne REMAT Sp. z o.o., ul. Góralska 46,53-610 Wrocław

Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., ul. L. Solskiego 4A/6; 52-416 Wrocław

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) gwarancja na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia z wyłączeniem zieleni; c) ilość zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont chodnika lub ciągu pieszo – jednego lub jezdni, na którym osoba wymagana zgodnie z częścią IV pkt 2.3)b) SIWZ pełniła funkcję kierownika budowy/kierownika robót; d) łącznie:

dla Zadania 1: Oferta nr 1: a) 60,00 pkt; b) 10 pkt; c) 30 pkt; d) 100,00 pkt

Oferta nr 2: a) 58,80 pkt; b) 10 pkt; c) 30 pkt; d)  98,80 pkt

 

Dla zadania 2 w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) gwarancja na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia; c) łącznie:

Oferta nr 1: a) 60,00 pkt; b) 40 pkt; c) 100,00 pkt

Oferta nr 2: a) 58,80 pkt; b) 40 pkt; c)  98,80 pkt

 

Wrocław, dnia   12.01.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymanie w należytym stanie elementów wyposażenia obiektów inżynierskich na terenie miasta Wrocławia– ZADANIE NR 1 i NR 2

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1579) zawiadamia, że
w przetargu nieograniczonym na wyżej wymienione zadania wybrano, jako najkorzystniejszą:

 

dla Zadania nr 1:

złożoną przez Wykonawcę: Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kwiatowa 4 ofertę z ceną ofertową brutto 293 934,33 zł, okres gwarancji w zakresie robót antykorozyjnych i w zakresie wykonanych napraw powierzchni betonów wynosi 12 miesięcy.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Informujemy, że oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1

Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kwiatowa 4

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., 50-441 Wrocław, ul. Kościuszki 108A/19

którym przyznano następującą ilość punktów:

Oferta nr 1: 100,00 pkt

Oferta nr 2:   74,81pkt

 

dla Zadania nr 2:

złożoną przez Wykonawcę: Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kwiatowa 4 złożoną ofertę z ceną ofertową brutto 93 418,50 zł, okres gwarancji w zakresie wymiany elementów drewnianych konstrukcji pomostów wynosi
12 miesięcy.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Informujemy, że oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1

Plus Inwest P. Żygadło Sp. J., 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kwiatowa 4

Oferta nr 2

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL Sp. z o.o., 50-441 Wrocław, ul. Kościuszki 108A/19

 

którym przyznano następującą ilość punktów:

Oferta nr 1: 100,00 pkt

Oferta nr 2:    70,09 pkt

 

Wrocław, dnia 11.01.2018 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę i przebudowę ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 2 – odcinek od mostu Oporowskiego do al. gen. Józefa Hallera i od al. gen. Józefa Hallera do ul. Stalowej

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wyżej wymienione zadanie wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez:

EUROVIA POLSKA SA, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5
– cena ofertowa brutto: 3.443.747,17 zł
– termin realizacji: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy
– okres gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie:
Wybrano najkorzystniejszą pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informujemy, że oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1:
EUROVIA POLSKA SA, 55-040 Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

Oferta nr 2:
Konsorcjum:
Rotomat Sp. z o.o. – Lider, 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134
ELEKTROTIM SA – Partner, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8

Ofertom przyznano następującą liczbę punktów w poszczególnych kryteriach:

Nr oferty Cena [pkt] Gwarancja [pkt] Termin [pkt] RAZEM [pkt]
1 60,00 20,00 20,00 100,00
2 57,44 20,00 20,00 97,44

 

Ogłoszenie nr 500007487-N-2018 z dnia 10-01-2018 r.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 605866-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): bip.zdium.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/EEDI/341/217

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy obiektach inżynierskich na terenie miasta Wrocławia z podziałem na części: Część 1 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym Część 2 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Przesiadkowym 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 50750000-7
Dodatkowe kody CPV: 79710000-4, 45453000-7
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Część 1 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy moście Milenijnym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 202000
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Pomorska 42
Kod pocztowy: 50-219
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 255840
Oferta z najniższą ceną/kosztem 255840
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 255840
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Część 2 – Utrzymanie i konserwacja urządzeń dźwigowych przy Węźle Przesiadkowym
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 95000
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Robot 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Pomorska 42
Kod pocztowy: 50-219
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 115374
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115374
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 115374
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.