Oferta pracy nr 9/2017

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

starszy referent w Dziale Ekonomicznym

Liczba lub wymiar etatu: 1

  1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne,

– udokumentowane doświadczenie zawodowe w pracy, w sektorze finansów publicznych,

– dobra znajomość zagadnień finansów publicznych, w tym budżetowania zadaniowego,

– dobra znajomość prawa podatkowego (podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od nieruchomości),

– podstawowa znajomość wybranych zagadnień z zakresu rachunkowości budżetowej,

– umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (pakiet MS Office),

– predyspozycje osobowościowe: samodzielność, umiejętność samokształcenia, umiejętności analityczne, systematyczność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, kreatywność,

  1. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

Prowadzenie spraw związanych z:

– opracowywaniem rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych dochodów i wydatków,

– nadzorem wykonania planowanych dochodów i wydatków,

– budżetowaniem zadaniowym,

– podatkiem od nieruchomości,

– aktualizacja wartości składników majątkowych objętych ubezpieczeniem

– opracowywaniem analiz i sprawozdań w zakresie realizacji planu dochodów i wydatków.

  1. Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca biurowa przy monitorze komputerowym w pomieszczeniu na piętrze, w budynku nie przystosowanym dla osób niepełnosprawnych (brak windy).

  1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,

– kwestionariusz osobowy,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,

– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.

  1. Dokumenty należy składać w terminie do: 12.04.2017 r. pod adresem:
    Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

z dopiskiem „Oferta na stanowisko starszego referenta w Dziale Ekonomicznym”

 

  1. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 29.03.2017

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 29 marca 2017

936 wyświetleń strony


Historia zmian: