Oferta pracy nr 8/ 2017

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

specjalista ds. Miejskich Technologicznych Kanałów Kablowych (MTKK)

w Dziale ds. Miejskich Kanałów Technologicznych
Liczba lub wymiar etatu: 1
1. Wymagania niezbędne:
–  obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe techniczne w specjalności :telekomunikacja, elektronika, informatyka, elektryczna lub pokrewna,
– udokumentowany co najmniej czteroletni staż pracy przy prowadzeniu lub nadzorowaniu budowy sieci telekomunikacyjnych,
– prawo jazdy kat. B,
– dobra znajomość topografii miasta,
– dobra znajomość obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
– predyspozycje osobowościowe: samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
2. Wymagania dodatkowe:
– uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej,
– doświadczenie w procesie projektowania lub utrzymania sieci telekomunikacyjnych,
– znajomość języka angielskiego,
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:
– prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem do realizacji i budową Miejskich technologicznych Kanałów Kablowych,
– udział w procesie budowy, utrzymania i eksploatacji kanałów MTKK, w tym udział w przeglądach i odbiorach sieci, prowadzenie paszportyzacji sieci,
– monitorowanie, identyfikowanie, raportowanie i podejmowanie działań dotyczących konserwacji i napraw infrastruktury MTKK,
– przygotowywanie warunków technicznych i udostępnianie kanałów technologicznych,
4. Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter obowiązków praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie miasta Wrocławia.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopia prawa jazdy,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,
– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.
7. Dokumenty należy składać w terminie do: 31.03.2017 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
z dopiskiem „Oferta na stanowisko specjalisty ds. MTKK”
8. Inne informacje:
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 16 marca 2017

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 16 marca 2017

939 wyświetleń strony


Historia zmian: