Oferta pracy nr 7/ 2017

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

starszego referenta w Zespole Reklamacji i Rozliczeń

Liczba lub wymiar etatu: 1
1. Wymagania niezbędne:
–  obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe,
– udokumentowane minimum 3 letni staż pracy, w tym rok pracy w jednostce budżetowej,
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i ordynacji podatkowej,
– umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (pakiet MS Office),
– komunikatywność, umiejętności analityczne, umiejętność pracy w zespole, odporność na trudne sytuacje zawodowe,
2. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:
– rozliczanie wpłat, dokonywanie analiz oraz prowadzenie sprawozdawczości,
– przygotowywanie kompletu dokumentacji dotyczącej opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,
– rozliczanie zwrotnych potwierdzeń odbioru i ich ewidencja w programie komputerowym,
– prowadzenie spraw związanych z wnioskami dotyczącymi udzielania ulg w spłacie należności z tytułu opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania,
– obsługa klientów w zakresie opłat z tytułu płatnego postoju w pasie drogi publicznej.
3. Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca biurowa przy monitorze.
4. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
5. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,
– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.
6. Dokumenty należy składać w terminie do: 27.03.2017 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
z dopiskiem „Oferta na stanowisko starszego referenta w Zespole Reklamacji i Rozliczeń”
7. Inne informacje:
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 16 marca 2017

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 16 marca 2017

856 wyświetleń strony


Historia zmian: