Oferta pracy nr 6/ 2017

1. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

stanowisko ds. eksploatacji sygnalizacji w Dziale Eksploatacji Sygnalizacji

Liczba lub wymiar etatu: 2
2. Wymagania niezbędne:
–  obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe techniczne w jednej z wymienionych specjalności: elektryczna, elektronika,   energetyczna, telekomunikacyjna, informatyka
– prawo jazdy kat. B,
– dobra znajomość topografii miasta,
– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych typu Office,
3. Wymagania dodatkowe:
– uprawnienia SEP do 1kV,
– podstawy kosztorysowania,
4. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:
– udział w pracach związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnych i urządzeń ITS,
– monitorowanie poprawności działania infrastruktury sygnalizacji świetlnej i urządzeń ITS,
– wystawianie zleceń dla umowy związanej z bieżącym utrzymaniem i konserwacją sygnalizacji świetlnej,
– sprawdzanie zgodności zrealizowanych prac z wystawionymi zleceniami oraz kosztorysów powykonawczych i faktur,
– uczestniczenie w odbiorach i przeglądach gwarancyjnych dotyczących sygnalizacji świetlnej oraz infrastruktury Inteligentnego Systemu Transportu (ITS),
– opiniowanie projektów w zakresie sygnalizacji świetlnej,
– prowadzenie korespondencji oraz spraw statystyczno-informacyjnych w zakresie spraw związanych z sygnalizacją świetlną,
5. Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter obowiązków praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie miasta Wrocławia.
6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W lutym 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
7. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kwestionariusz osobowy,
– kserokopia prawa jazdy,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,
– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.
8. Dokumenty należy składać w terminie do: 24.03.2017 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. sygnalizacji świetlnej”
9. Inne informacje:
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 6 marca 2017

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 6 marca 2017

1 069 wyświetleń strony


Historia zmian: