Oferta pracy nr 4/2017

 1. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

w Dziale Infrastruktury Miejskiej

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Wymagania niezbędne:
  – obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie wyższe techniczne w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej,

– uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

– udokumentowany co najmniej 4 letni staż pracy w tym alternatywnie: 

– co najmniej 1 rok na stanowisku  inspektora nadzoru, kierownika robót,  lub kierownika budowy

– co najmniej 2 letni na stanowisku inżyniera budowy

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych typu Office,

 1. Wymagania dodatkowe:

– prawo jazdy kat. B,

– uprawnienia projektowe,

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji sanitarnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

– bezpośredni nadzór nad pracami eksploatacyjnymi w zakresie odwodnienia pasa drogowego, eksploatacji i remontów urządzeń odwodnienia pasa drogowego i fontann,

– opiniowanie dokumentacji projektowej,

– uczestnictwo w komisjach odbiorowych i przeglądach gwarancyjnych,

– prowadzenie korespondencji,

 1. Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter obowiązków praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie miasta Wrocławia.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień,

– kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,

– kwestionariusz osobowy,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,

– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.

 1. Dokumenty należy składać w terminie do: 14.02.2017 r. pod adresem:
  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych”

 1. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 27.01.2017

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 27 stycznia 2017

1 385 wyświetleń strony


Historia zmian: