Oferta pracy nr 3/ 2017

1. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49
ogłasza nabór na wolne stanowisko:

referent w Dziale Windykacji

Liczba lub wymiar etatu: 1
2. Wymagania niezbędne:
–  obywatelstwo polskie,
– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– nieposzlakowana opinia,
– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie wyższe, preferowane prawo lub administracja,
– w przypadku wykształcenia innego niż prawnicze lub administracyjne wymagany minimum rok pracy na stanowisku związanym z windykacją cywilną lub administracyjną,
– znajomość przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
– znajomość kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu postępowania cywilnego,
– umiejętność obsługi biurowych programów komputerowych (pakiet MS Office),
– komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na trudne sytuacje zawodowe,
3. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:
– prowadzenie windykacji należności w sprawach cywilnych oraz publicznoprawnych,
– wystawianie wezwań do zapłaty oraz wniosków o wszczęcie egzekucji przez sądowe organy egzekucyjne,
– wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych i kierowanie ich do administracyjnych organów egzekucyjnych,
– prowadzenie monitoringu prowadzonych spraw, rozliczanie wpłat, dokonywanie analiz oraz prowadzenie sprawozdawczości.
4. Informacja o warunkach pracy:
Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Praca biurowa przy monitorze.
5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.
6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,
– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
– kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,
– kwestionariusz osobowy,
– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,
– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,
– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.
7. Dokumenty należy składać w terminie do: 14.02.2017 r. pod adresem:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
z dopiskiem „Oferta na stanowisko referenta w Dziale Windykacji”
8. Inne informacje:
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.
Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 26 stycznia 2017r.

Opublikowane przez: Ewa Mazur

Data publikacji: 27 stycznia 2017

1 239 wyświetleń strony


Historia zmian: