Oferta pracy nr 2/2017 – Kierownik Działu Eksploatacji Oznakowania

 1. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

Kierownik Działu Eksploatacji Oznakowania

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Wymagania niezbędne:
  – obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie wyższe techniczne w specjalności drogowej,

– udokumentowane minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum 3 lata na kierowniczym lub urzędniczym stanowisku w jednostkach administracji samorządu terytorialnego,

– udokumentowane roczne doświadczenie w branży inżynierii ruchu dorgowego,

– znajomość przepisów z dziedziny samorządu gminnego, finansów publicznych, zamówień publicznych, prawa budowlanego i dróg publicznych,

– prawo jazdy kat. B,

– dobra znajomość topografii miasta,

– dobra znajomość obsługi komputera i biurowych programów komputerowych typu Office,

– predyspozycje osobowościowe: odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, umiejętność interpretacji przepisów, kreatywność, komunikatywność oraz wysoka kultura osobista,

 1. Wymagania dodatkowe:

– praktyczna znajomość zagadnień dotyczących, planowania i rozliczania budżetu zadaniowego, przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

-praktyczna znajomość podstaw kosztorysowania robót budowlanych

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

Koordynowanie i nadzorowanie realizacji merytorycznych zadań podległego Działu Eksploatacji Oznakowania, w szczególności w zakresie:

 • koordynacji prac Działu na styku z innymi komórkami Zarządu,
 • planowania strategii rozwoju oznakowania zgodnie z założeniami polityki transportowej miasta,
 • analizy funkcjonowania i sprawdzania efektów działania istniejących infrastruktury inżynierii pod kątem ich usprawnienia,
 • formułowania wytycznych do opracowań związanych z eksploatowaną infrastrukturą,
 • nadzorowania prac statystyczno – informacyjnych z zakresu działania Wydziału,
 • planowania modernizacji i remontów eksploatowanej infrastruktury,
 • utrzymania stanu technicznej sprawności urządzeń inżynierii ruchu oraz podejmowania działań mających na celu poprawę stanu tych urządzeń inżynierii ruchu obejmujące oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia zabezpieczenia ruchu,
 • wdrażania zmian w docelowym oznakowaniu Miasta,
 • wprowadzania tymczasowych ograniczeń w ruchu drogowym,
 • udzielania informacji o stanie faktycznym obowiązującej organizacji ruchu,
 • udzielania informacji o wartości poniesionych strat w urządzeniach inżynierii ruchu w wyniku wandalizmu, kradzieży i wypadków,
 • eksploatacji i konserwacji wybranych elementów Systemu Informacji Miejskiej,
 • uczestniczenia w komisjach, naradach i szkoleniach tematycznie odpowiadających zakresowi działania Działu,
 • nadzoru nad prowadzeniem korespondencji, dokumentacji techniczno – kosztorysowych i umów realizowanych w ramach kompetencji Działu,
 • kontroli wydatkowanych środków dla wszystkich realizowanych zadań,
 • prowadzenia merytorycznego nadzoru nad prawidłową realizacją umów realizowanych przez Dział,
 • realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej Zarządu zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami Zarządu,
 1. Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter obowiązków praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie miasta Wrocławia.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W grudniu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopie dokumentów potwierdzające wymagane doświadczenie zawodowe,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopia prawa jazdy,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,

– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.

 1. Dokumenty należy składać w terminie do: 30.01.2017 r. pod adresem:
  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

z dopiskiem „Oferta na stanowisko Kierownika Działu Eksploatacji Oznakowania”

 1. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110.


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 10.01.2017

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 10 stycznia 2017

981 wyświetleń strony


Historia zmian: