Oferta pracy nr 10/2017

 1. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

stanowisko ds. Miejskich Technologicznych Kanałów Kablowych (MTKK)
w Dziale ds. Miejskich Kanałów Technologicznych

Liczba lub wymiar etatu: 1

 1. Wymagania niezbędne:

– obywatelstwo polskie,

– pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

– nieposzlakowana opinia,

– kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– wykształcenie średnie lub wyższe techniczne w specjalności :telekomunikacja, elektronika, informatyka, elektryczna lub pokrewna,

– przy wykształceniu średnim udokumentowany co najmniej dwuletni staż pracy przy projektowaniu, prowadzeniu lub nadzorowaniu budowy sieci telekomunikacyjnych,

– prawo jazdy kat. B,

– dobra znajomość topografii miasta,

– dobra znajomość obsługi komputerowych aplikacji biurowych,

– predyspozycje osobowościowe: samodzielność, systematyczność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,

 1. Wymagania dodatkowe:

– uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej,

– doświadczenie w procesie projektowania lub utrzymania sieci telekomunikacyjnych,

– znajomość języka angielskiego,

 1. Główne zadania wykonywane na stanowisku objętym naborem:

– prowadzenie spraw związanych z planowaniem, przygotowaniem do realizacji i budową Miejskich Technologicznych Kanałów Kablowych,

– udział w procesie budowy, utrzymania i eksploatacji kanałów MTKK, w tym udział w przeglądach i odbiorach sieci, prowadzenie paszportyzacji sieci,

– monitorowanie, identyfikowanie, raportowanie i podejmowanie działań dotyczących konserwacji i napraw infrastruktury MTKK,

– przygotowywanie warunków technicznych i udostępnianie kanałów technologicznych,

 1. Informacja o warunkach pracy:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na charakter obowiązków praca na tym stanowisku będzie wykonywana na terenie miasta Wrocławia.

 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W marcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

podanie o przyjęcie do pracy na stanowisko objęte naborem,

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe,

– kwestionariusz osobowy,

– kserokopia prawa jazdy,

– oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

– oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– oświadczenie o nieposzlakowanej opinii kandydata,

– oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922)”,

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa  w zatrudnieniu, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

Kwestionariusz osobowy oraz wzór wymaganych oświadczeń jest dostępny do pobrania na stronie internetowej http://bip.zdium.wroc.pl/dokumenty-rekrutacyjne-pliki-do-pobrania/.

 1. Dokumenty należy składać w terminie do: 15.05.2017 r. pod adresem:
  Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław

z dopiskiem „Oferta na stanowisko ds. MTKK”

 1. Inne informacje:

Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane. Nie spełnienie któregokolwiek warunku wymienionego w „wymaganiach niezbędnych” powoduje odrzucenie oferty. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata do zatrudnienia.

Dodatkowe informacje: (71) 37-60-767 lub osobiście w bud. A pok. 110


Autor: Waldemar Żak

Data wytworzenia: 27.04.2017

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 27 kwietnia 2017

661 wyświetleń strony


Historia zmian: