Instrukcja obsługi

Informacje ogólne:

– Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie – ustawa, mowa jest o ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)

– Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje sie określenie – rozporządzenie, mowa jest o rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)

– Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na których udostępnia się informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez Podmiot (wyjaśnienie poniżej) zobowiązany do tego ustawą.

– „Podmiot” oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

– „BIP” oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.

– W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku jeżeli ograniczenie nastąpiło ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy – podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia jawności.

– W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzający jest informowany o chwilowym zablokowaniu połączeń z tą stroną.

W lewym panelu ekranu znajduje sie menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.

Oprócz menu przedmiotowego na stronie głównej znajdują się następujące przyciski i zakładki:

– „Strona główna ZDiUM” umożliwia przejście na stronę informacyjną,

– „Strona główna BIP” oraz logo w lewym górnym rogu umożliwia przejście na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej,

– Przycisk z logo strony głównej Biuletynu, umieszczony w prawym górnym rogu, umożliwia przejście na stronę główną prowadzoną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,

– Wyszukiwarka, umieszczona w lewym górnym rogu, nad menu przedmiotowym, umożliwia odnalezienie informacji zawierającej słowo lub frazę wpisaną w okienku. wyszukiwania w serwisie BIP.

 

W dolnej części ekranu znajdują się następujące zakładki:

– „Informacja o dokumencie” jest metryką pliku i wyświetla dane dotyczące: autora dokumentu, daty jego wytworzenia a następnie publikacji, danych osoby, która dokonała publikacji oraz dane dotyczące częstotliwości przeglądania strony BIPu, na której aktualnie się znajdujemy,

– „Historia zmian” zawiera informacje o wszystkich zmianach wprowadzonych w dokumentach prezentowanych w BIP-ie. Odnaleźć tu można informacje jaki dokument, kiedy i w jaki sposób był zmieniany (dodany, skasowany czy zmodyfikowany),

– „Redakcja” umieszczona na dolnym pasku panelu, pozwala na wyświetlenie danych osób redagujących BIP.


Informacje o dokumencie:

Autor: Ewa Mazur

Data wytworzenia: 01.12.2016

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 1 grudnia 2016

1 762 wyświetleń strony


Historia zmian: