Informacja o danych osobowych kandydata

Informacja o danych osobowych kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

 Zgodnie  z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.I.2016.119.1), zwane dalej RODO informujmy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 71 355 90 76;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
 • celem przetwarzania danych jest realizacja procesu naboru, podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust 1 lit. a. lit. c, lit. f i art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 221 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 • dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe będą przechowywane:
  • kandydata, który zostanie zatrudniony w wyniku naboru, zostają dołączone do jego akt osobowych i będą przechowywania zgodnie z przepisami prawa pracy oraz zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt obowiązującym w Zarządzie Dróg o Utrzymania Miasta we Wrocławiu;
  • kandydata, który w procesie naboru zakwalifikował się do dalszego etapu są przechowywane przez okres 3 lat, a następnie niszczone;
  • pozostałych kandydatów mogą być odbierane z Zarządu osobiście przez kandydatów, a w przypadku nieodebrania w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia naboru, dokumenty aplikacyjne są niszczone;
 • kandydat ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody;
 • kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu naboru. Jeżeli kandydat ich nie poda, wówczas nie będzie brał udziału w prowadzonym naborze;
 • podejmowanie decyzji nie jest zautomatyzowane, w tym nie jest profilowane.

Informacje o dokumencie:

Autor: Urszula Bednarz

Data wytworzenia: 25.05.2018

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 25 maja 2018

457 wyświetleń strony


Historia zmian: