Dane osobowe

Interesanci ZDiUM

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w Zarządzie Dróg i Utrzymania Miasta

we Wrocławiu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Zarządu oraz zadań powierzonych;
 • podstawą przetwarzania jest 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 2 lit. f RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych używanych w Zarządzie, firmy realizujące dla ZDIUM usługi pocztowe Urząd Miejski Wrocławia oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres czasu określony przepisami prawa lub przez okres niezbędny do ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zadań ZDIUM, w tym umów z kontrahentami;
 • posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • podanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Zarządu jest obowiązkowe jeżeli wynika to z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Monitoring wizyjny ITS

Informacja o danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego ITS

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 • administratorem systemu monitoringu wizyjnego ITS jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław;
 • inspektorem ochrony danych osobowych w ZDiUM jest Jerzy Surowski, z którym można skontaktować się wysyłając e-maila na adres iod@zdium.wroc.pl;
 • monitoring stosowany jest celu zapewnienia bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego oraz sprawności funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie Wrocławia;
 • podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1. lit e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy prowadzące serwis IT systemu;
 • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • zarejestrowane dane pochodzą z kamer monitoringu wizyjnego systemu ITS.

Rozmieszczenie kamer monitoringu przedstawione jest na poniższej mapce:


Informacje o dokumencie:

Autor: Jerzy Surowski

Data wytworzenia: 23.05.2018

Opublikowane przez: Ewa Iwańska

Data publikacji: 23 maja 2018

187 wyświetleń strony


Historia zmian: