Cennik opłat za zajęcie pasa drogowego

Cennik opłat za zajęcie pasa drogowego
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg ustalone zostały Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/869/08 z dnia 11 września 2008 r., w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia (Dz. U. Województwa  Dolnośląskiego  z 24 października 2008r. Nr 284, poz. 3106 z późniejszymi zmianami).


1. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym znajdują się w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Stawki opłaty rocznej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 1 m2 rzutu poziomego znajdują się załączniku nr 2 do uchwały.

3. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 rzutu poziomego obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdują się załączniku nr 3 do uchwały.


4. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia pasa drogowego przez 1 m2 powierzchni reklamy znajdują się w załączniku nr 4 do uchwały.

5. Stawki opłaty za jeden dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego na prawach wyłączności, w celach innych niż określone w ust. 1-4, znajdują się w załączniku nr 5 do uchwały.


Wysokość czynszu należnego z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych ustala się przyjmując, jako stawki czynszu- odpowiednie stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych (drogi powiatowe lub gminne) określone w aktualnie obowiązującej uchwale Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia.


Autor: Ewa Mazur

Data wytworzenia: 02.09.2009

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

1 004 wyświetleń strony


Historia zmian: