Abonamenty uprawniające do korzystania z miejsc objętych opłatami w strefie płatnego parkowania

Informacje w sprawach Strefy Płatnego Parkowania oraz opłat dodatkowych (zawiadomień upomnień) udzielane są osobiście w siedzibie Zarządu (budynek C pokój 301) lub telefonicznie pod numerem 71-376-08-28 w godzinach 8:00 – 15:00 od poniedziałku do piątku.

Abonamenty oraz wydawane są w godzinach: 8:00 – 14:00 (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek) oraz 10:00 – 17:00 (środa).

Sprzedaż abonamentów parkingowych następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie:

  • gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C),
  • bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).
  • bezgotówkowej przy zamówieniu poprzez e-sklep (https://wroclaw.e-abonamenty.pl/) na wygenerowany w trakcie zamówienia numer rachunku bankowego.

W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.

Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.

Rodzaje abonamentów:

abonament I – abonament dla mieszkańca strefy (warunkiem jest stałe zameldowanie w obrębie strefy i tytuł własności do pojazdu)
abonament P – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu dla strefy C
abonament PI – abonament ogólnodostępny wydawany na numer rejestracyjny pojazdu dla stref B i C łącznie

abonament N – abonament wydawany dla osoby niepełnosprawnej pracującej w strefie
abonament GK – abonament  wydawany dla służb komunalnych
abonament E – abonament  wydawany posiadaczom pojazdów hybrydowych i z napędem elektrycznym (świadectwa, homologacje).

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie A
1)za abonament typu I (dla podstrefy I)
a) za jeden miesiąc 10 zł
b) za pół roku 50 zł
c) za rok 100 zł

2)za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3)za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

4) za abonament typu E (ważny od 1 stycznia 2014r.)

a) za trzy dni – 1zł,
b) za jeden miesiąc – 10zł,
c) za pół roku – 50zł,
d) za rok – 100 zł.”
Abonament typu „E” potwierdza uprawnienie również do bezpłatnego parkowania w strefach B i C

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie B
1)za abonament typu I (dla podstrefy II, III lub IV)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2)za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3)za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł,
b) za pół roku 1600 zł,
c) za rok 3200 zł.

4)za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

Opłaty abonamentowe za postój pojazdów w strefie C
1)za abonament typu I (dla podsftrefy V, VI, VII, VIII lub IX)
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

2)za abonament typu N
a) za jeden miesiąc 10 zł,
b) za pół roku 50 zł,
c) za rok 100 zł.

3)za abonament typu P
a) za jeden miesiąc 110 zł,
b) za pół roku 550 zł,
c) za rok 1100 zł.

4)za abonament typu PI (opłata łączna za postój w strefie B oraz C):
a) za jeden miesiąc 320 zł
b) za pół roku 1600 zł
c) za rok 3200 zł

5)za abonamenty typu GK (opłata łączna za postój w strefie A, B oraz C):
a) za jeden miesiąc 160 zł,
b) za pół roku 800 zł,
c) za rok 1600 zł.

6) za identyfikator typu 0 – 0 zł.

7) za identyfikator typu H – 0 zł.

 

Szczegółowe zasady nabywania oraz zwrotu abonamentów

1. Abonament wydawany jest po uprzednim uiszczeniu odpowiedniej opłaty abonamentowej określonej w § 5 uchwały nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 2696 i 5135), zwanej dalej uchwałą.

2. Uiszczenia opłaty abonamentowej można dokonać w formie:
1) gotówkowej w kasie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Długiej 49;

2) bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy PKO BP S.A. 81 1020 5226 0000 6402 0416 7193.

3) bezgotówkowej przy zamówieniu poprzez e-sklep (https://wroclaw.e-abonamenty.pl/) na wygenerowany w trakcie zamówienia numer rachunku bankowego.

3. Wysokość opłaty abonamentowej za abonament nabywany na okres dłuższy niż jeden miesiąc, wynosi wielokrotność odpowiedniej opłaty abonamentowej za jeden miesiąc, z zastrzeżeniem wskazanych w uchwale wysokości opłat za pół roku i rok.

4. Abonament można nabyć na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy,
nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą rozpoczęcia obowiązywania abonamentu, z zastrzeżeniem ust. 5 i ust. 16.

5. Abonament typu N wydawany jest na okres nie dłuższy niż okres ważności orzeczenia, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 oraz na okres zatrudnienia w podstrefie płatnego parkowania, nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy.

6. Do nabycia abonamentu typu I wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty
w formie gotówkowej;
2) dowodu osobistego lub aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zameldowanie na pobyt stały przy miejscach wyznaczonych do płatnego parkowania, wydanego przez właściwy organ;
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
4) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego.

7. Do nabycia abonamentu typu N wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty
w formie gotówkowej;
2) dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej;
3) orzeczenia o lekkim stopniu niepełnosprawności o przyczynie z kodu
R lub N, wydane przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające
o niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego wydanego przez powiatowe i wojewódzkie zespoły orzekające o niepełnosprawności wydane przed datą 23 sierpnia 2003 r. lub orzeczenia równoważnego wydanego na podstawie przepisów szczególnych przez organy rentowe lub legitymację osoby niepełnosprawnej wydaną przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, z wpisem potwierdzającym lekki stopień niepełnosprawności o przyczynie z kodu R lub N a także terminem jej obowiązywania;
4) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego z wpisem poświadczającym posiadanie pojazdu samochodowego z tytułu własności, współwłasności, umowy leasingu lub umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie, w przypadku umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
5) stosownej umowy, w przypadku posiadania pojazdu samochodowego z tytułu umowy leasingu lub umowy kredytu na zakup pojazdu samochodowego;
6) aktualnego zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w podstrefie I-IX oraz okres zatrudnienia, wystawionego przez pracodawcę nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu;
7) aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w podstrefie I-IX wystawionego przez właściwy organ nie wcześniej niż trzy miesiące przed terminem przedłożenia dokumentów uprawniających do nabycia abonamentu.

8. Do nabycia abonamentu typu P wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty
w formie gotówkowej;
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

9. Do nabycia abonamentu typu PI wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu uiszczenia opłaty – w przypadku uiszczenia opłaty w formie gotówkowej;
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego.

10. Do nabycia abonamentu typu E wymagane jest przedłożenie następujących dokumentów:
1) dowodu uiszczenia opłaty abonamentowej – w przypadku uiszczenia opłaty
w formie gotówkowej;
2) dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek, wydanego przez właściwy organ – w przypadku uiszczenia opłaty w formie bezgotówkowej;
3) dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego;
4) świadectwa zgodności WE bądź świadectwo homologacji potwierdzające emisję CO2 w warunkach miejskich nie przekraczającą 100 g/km – w przypadku pojazdów hybrydowych.

11.W przypadku, gdy opłata abonamentowa uiszczona jest w formie bezgotówkowej, uprawnionym do odbioru abonamentu jest dokonujący przelewu lub osoba posiadająca jego upoważnienie.

12. Abonament typu GK wydawany jest na pisemny wniosek złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania służb, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 uchwały, po uiszczeniu opłaty abonamentowej.

13. Abonament traci ważność z chwilą zmiany danych, na podstawie których został wydany lub z upływem terminu jego ważności.

14. W przypadku wymiany abonamentu na skutek zmiany danych, na podstawie których abonament został wydany, nabywca ma obowiązek zwrócić poprzednio otrzymany abonament.

15. W przypadku zniszczenia, zagubienia lub kradzieży abonamentu można nabyć nowy abonament tego samego typu, wyłącznie na ten sam pojazd, na niewykorzystany okres ważności abonamentu, bez wnoszenia opłaty abonamentowej. Do wniosku o wydanie nowego abonamentu należy przedłożyć wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, oświadczenie o zniszczeniu, zagubieniu bądź kradzieży uprzednio wydanego abonamentu.

 

Informacja na temat płatności za abonamenty oraz miejsc sprzedaży abonamentów i wydawania identyfikatorów:

Sprzedaż abonamentów następuje wyłącznie po dokonaniu zapłaty w formie gotówkowej w kasach Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (budynek C), lub bezgotówkowej (przelewem na rachunek bankowy nr: 81 1020 5226 0000 6402  0416  7193  w formie przedpłaty).
W przypadku przedpłaty w chwili sprzedaży abonamentu należność musi znajdować się na rachunku bankowym ZDiUM.
Po dokonaniu przedpłaty bądź wpłaty w kasie, w celu odebrania abonamentu oraz rachunku, należy udać się do pokoju nr 301 w budynku C.
Kasa ZDiUM (budynek C) jest czynna:

  • w środy w godzinach 10.00 – 17.00;
  • w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 8.00 – 14.00;

 

3  – dniowe abonamenty typu E są do nabycia również w dwóch Punktach Informacji Turystycznej:

1. Centrum Informacji Turystycznej we Wrocławiu, ul. Rynek 14 – czynnym codziennie (od poniedziałku do niedzieli)
w sezonie letnim od godz. 9.00 do godz. 21.00,
w sezonie zimowym od godz. 9.00 do godz. 19.00,
2. Dolnośląskiej Informacji Turystycznej we Wrocławiu, ul. Sukiennice 12 – czynnej codziennie (od poniedziałku do niedzieli) od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Autor: Anna Markiewicz

Data wytworzenia: 16.01.2013

Opublikowane przez: Ewa Iwanska

Data publikacji: 31 sierpnia 2016

649 wyświetleń strony


Historia zmian: