Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXZ|/EEDT/9/2017
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.03.2017
Publikacja:
Małgorzata Pyszkowska
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
20.03.2017 09:30

Powiązane dokumenty

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.05.2017 r.  została zawarta umowa nr TXU/EEDT/128/114/2017 na wymianę dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I.J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu z Zakładem Sieci i Zasilania Sp. z o.o., 52-014 Wrocław, ul. Tyska 8-10. Wartość umowy brutto: 1 517 706,99 złotych.

Wrocław, dnia 21.04.2017r.

 

 

GMINA WROCŁAW, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA   ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIA

53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Wymianę dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu.”

 

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 4:

 

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., ul. Tyska 8-10, 52 014 Wrocław

z ceną ofertową brutto 1.517.706,99 i gwarancją: 60 m-cy na wykonane roboty i wbudowane materiały

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejsza pod względem przyjętych kryteriów ofertę, spełniającą wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  • Oferta nr 1:Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Sp. z o.o.   Isep 2e, 31-588 Kraków
  • Oferta nr 2: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SPOLBUD Sp. z o.o.  – Lider, gen. R. Traugutta 103, 50 – 419 Wrocław; Zakład Torowy Sp. z o.o.- Partner, ul. Sołtysowicka 27c, 51-168 Wrocław
  • Oferta nr 3: ZUE S.A., Kazimierza Czapińskiego 3, 30-048 Kraków
  • Oferta nr 4: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o., Tyska 8-10, 52-014 Wrocław

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach oceny ofert:

Oferta nr 1: – cena ofertowa brutto: 47,70 pkt; – okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały: 40,00 pkt; – łącznie:87,70 pkt

Oferta nr 2: – cena ofertowa brutto: 49,50 pkt; – okres gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały: 40,00 pkt; – łącznie:89,50 pkt

Oferta nr 3: – cena ofertowa brutto: 46,32 pkt; – okres gwarancji na wykonane roboty  i wbudowane materiały: 40,00 pkt; – łącznie:86,32 pkt

Oferta nr 4: – cena ofertowa brutto: 60,00 pkt; – okres gwarancji na wykonane roboty  i wbudowane materiały: 40,00 pkt; – łącznie: 100,00 pkt

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 20.03.2017

W dniu 20.03.2017r. o godzinie 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 20.03.2017r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie ofert w załączeniu.

 

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 15.03.2017r.

TXU.71.6. 25196.25278.25284. 26365.2017.MP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I.J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu”

 

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Organizacja docelowa – czy należy wycenić prace związane z organizacją ruchu docelowego? Jeśli to proszę o określenie zakresu tych prac oraz podanie pozycji w formularzu „zestawienie kosztów zadania” w której należy wycenić te prace?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać prac związanych z organizacją ruchu docelowego. Zgodnie z pkt. 2.2 a) OPZ zakres prac obejmuje wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego oraz przywrócenie oznakowania do stanu pierwotnego.

Pytanie nr 2:

Poz. 14 przedmiaru robót : „roboty ziemne”– czy w tej pozycji należy również wycenić utylizację materiału?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający potwierdza, że w poz. 14 przedmiaru robót należy uwzględnić utylizację materiału. W związku z powyższym pozycja 14 przedmiaru robót otrzymuje brzmienie:

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 d.1 SSR-T-1.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 2.00 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z utylizacją materiału                                                                                                                                       160 m3 160 160

Pytanie nr 3:

W której pozycji przedmiaru należy wycenić gięcie szyn?

Odpowiedź 3:

Gięcie szyn uwzględniono w poz. 22 przedmiaru robót.

Pytanie nr 4:

W jakiej ilości należy wycenić gięcie szyn?

Odpowiedź nr 4:

Gięcie szyn należy wycenić w ilości określonej w oparciu o projekt wykonawczy, rys. T-10

Pytanie nr 5:

W której pozycji przedmiaru należy wycenić układanie toru z szyny 59R2 340 GHT?

Odpowiedź nr 5:

W zadaniu nie należy uwzględniać układania torów z szyn 59R2, jedynie montaż torów z szyn 60R2.

Pytanie nr 6:

W jakiej ilości należy wycenić układanie toru z szyny 59R2 340 GHT?

Odpowiedź nr 6:

Patrz odpowiedź nr 5.

Pytanie nr 7:

Czy poz. przedmiaru nr 29 – spawanie termitem – obejmuje zakresem całe zadanie tzn. zarówno tory jak i rozjazdy?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, że poz. 29 obejmuje całe zadanie.

Pytanie nr 8:

Poz. 30 „napawanie szyn” – proszę o określenie która część profilu szyny ma być napawania – rowek , boczna czy oporowa?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający informuje, że napawać należy boczną część szyny.

Pytanie nr 9:

Poz. 24 i 25 przedmiaru – proszę o wyjaśnienie obmiarów – skoro zgodnie z dokumentacją torowiska wraz z rozjazdami jest 203,44 mtp to skąd ilość 496m?

Odpowiedź nr 9:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia brzmienie poz. 24 przedmiaru robót na:

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24 d.1 SSR-T-1.00.07 Wypełnienie komór szynowych wkładkami elastycznymi                                           406,88+16 m 432,88 432,88

 

Poz. 25 przedmiaru pozostaje bez zmian

Pytanie nr 10:

Poz. 24 przedmiaru – proszę o wyjaśnienie obmiarów – czy jest to m wkładek, m szyn czy mtp?

Odpowiedź nr 10:

Jednostką poz. 24 przedmiaru robót jest „mb szyny”.

Pytanie nr 11:

Poz. 25 przedmiaru – proszę o wyjaśnienie obmiarów – czy jest to m szczelin, m szyn czy mtp?

Odpowiedź nr 11:

Jednostką poz. 25 przedmiaru robót jest „mb szczeliny”

Pytanie nr 12:

W której pozycji przedmiaru należy ująć prace związane z czyszczeniem powierzchni betonowych pod podlew oraz gruntowaniem i czyszczeniem szyn ?

Odpowiedź nr 12:

Czyszczenie powierzchni betonowych pod podlew uwzględniono w poz. nr 23 przedmiaru robót, natomiast gruntowanie i czyszczenie szyn w poz. 21 i 22 przedmiaru.

Pytanie nr 13:

W której pozycji przedmiaru należy ująć prace związane z regulacją toru?

Odpowiedź nr 13:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający dopisuje pozycję 30.1 do przedmiaru robót o następującym brzmieniu:

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30.1 d.1 SSR-T-1.00.07 Regulacja toru                                                                                                                          69,34 mtp 69,34 69,34

Pytanie nr 14:

W której pozycji przedmiaru należy wycenić łączniki międzyszynowe i międzytorowe?

Odpowiedź nr 14:

Łączniki międzyszynowe i międzytorowe uwzględniono w poz. nr 22 przedmiaru robót.

Pytanie nr 15:

Poz. 26 przedmiaru robót – jaki rodzaj betonu należy wycenić w tej pozycji?

Odpowiedź nr 15:

Poz. nr 26 przedmiaru robót dotyczy wykonania wypełnienia z betonu C12/15 przestrzeni pomiędzy płytami pod torami, zgodnie z PW, rys. T-4, „Przekrój konstrukcyjny nr 3”.

Pytanie nr 16:

W której pozycji przedmiaru należy ująć prace związane z podbudową z betonu C12/15 gr. 25 cm?

 

Odpowiedź nr 16:

Prace związane z podbudową z betonu C12/15 gr. 25 cm uwzględniono w poz. 26 przedmiaru robót.

Pytanie nr 17:

Proszę o potwierdzenie, że wykonawca nie będzie ponosił kosztów komunikacji zastępczej na czas wyłączenia ruchu tramwajowego?

Odpowiedź nr 17:

Zgodnie z pkt. 5.7 OPZ koszty związane z wprowadzeniem komunikacji zastępczej pokryje Wydział Transportu UM

Pytanie nr 18:

Proszę o doprecyzowanie kto będzie ponosił koszty wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej?

Odpowiedź nr 18:

Wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej i koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 19:

OPZ pkt. 5.2 f) Proszę o zmianę zapisu wskazanego punktu na : „(…) poniesie koszty związane z wypłatą odszkodowań za ewentualne wypadki i wszelkie zniszczenia, które powstały w trakcie prowadzenia robót z winy Wykonawcy(…) „

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 20:

OPZ pkt. 5.10 Proszę o zmianę zapisu wskazanego punktu na : „(..) Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w trakcie wykonania przedmiotu zamówienia, które powstały w trakcie prowadzenia robót z winy Wykonawcy(..)”

Odpowiedź nr 20:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 21:

OPZ pkt. 5.19 Proszę o doprecyzowanie jakich uzgodnień i z kim będzie wymagało wykonanie zadania?

Odpowiedź nr 21:

W sytuacji opisanej w pkt. 5.19 OPZ należy uzyskać właściwe uzgodnienia wymagane przez właściciela gruntu.

Pytanie nr 22:

OPZ pkt. 5.23 Proszę o zmianę zapisu na: „wyczyszczenia torowiska (rowki szyn) na odcinku remontowanego torowiska”

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie nr 23:

Umowa § 13 punkt 2.8 Proszę o zmniejszenie sankcji za nieobecność kierownika budowy do 1 000 zł.

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 24:

W której pozycji przedmiaru należy ująć prace związane z wykonaniem szczelin co 4 m w betonie C30/37 i wypełnieniem ich pianką poliuretanową?

Odpowiedź nr 24:

Prace polegające na wykonaniu szczelin dylatacyjnych w podbudowie zasadniczej z betonu C30/37 uwzględniono w poz. 19.

Pytanie nr 25:

Poz. 26 przedmiaru robót – czy w tej pozycji należy wycenić również wykonanie szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie? Jeśli tak proszę o określenie ilości szczelin oraz parametrów i ilości materiału przewidzianego moich wypełnienia.

 Odpowiedź nr 25:

Zamawiający informuje, że w poz. 26 uwzględniono wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z STWiORB.

Pytanie nr 26:

Poz. 27 przedmiaru robót – czy w tej pozycji należy wycenić również wykonanie szczelin dylatacyjnych i ich wypełnienie? Jeśli tak proszę o określenie ilości szczelin oraz parametrów i ilości materiału przewidzianego moich wypełnienia.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający informuje, że w poz. 27 uwzględniono wykonanie szczelin dylatacyjnych zgodnie z STWiORB.

Pytanie nr 27:

Dot. branży torowej

Prosimy o potwierdzenie, że szczeliny między szyna a nawierzchnią drogowa mają mieć wymiary szer. 2 cm i wys.4 cm a nie tak jak podaje PW szer. 2 cm i wys. betonowanej warstwy.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający informuje, że szczeliny mają mieć szer. 2 cm i wys. 4 cm.

Pytanie nr 28:

Dot. branży torowej

PW przewiduje wypełnienie komór szynowych bloczkami betonowymi natomiast PR/STWiORB przewiduje wypełnienie wkładkami elastycznymi. Proszę o potwierdzenie, jaki rodzaj wypełnienia należy zastosować.

Odpowiedź nr 28:

Wypełnienie komór szynowych należy wykonać z wkładek elastycznych.

Pytanie nr 29:

Dot. branży torowej

W PW/PR nie przewidziano oklejenia zwrotnic oraz krzyżownic mata elastyczną w celu uniknięcia spękań betonu w ich rejonie. Proszę o ewentualne potwierdzenie zastosowania w/w rozwiązania bądź rozwiązania równoważnego i pozycję jednostkową, w której należy ująć to rozwiązanie.

Odpowiedź nr 29:

Zamawiający nie przewiduje zmian rozwiązań zastosowanych w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 30:

Dot. branży torowej

Pozycja 19 d.2 PR części torowej przewiduje wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu C30/37 gr. 25 cm w ilości 232.37 m2 natomiast poz. 26 d.2 PR części torowej podbudowy betonowej z dylatacja gr 25 cm w ilości 240,84 m2. Proszę o informację, do którego zakresu odnosi się pozycja 26?

Odpowiedź nr 30:

Patrz odpowiedź nr 15.

Pytanie nr 31:

Dot. Wzoru umowy W związku z treścią par. 13 ust. 2 pkt. 2) wzoru umowy proszę o potwierdzenie, czy kary umowne liczone za niedotrzymanie terminu umownego będą liczone za zwłokę?

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający potwierdza, że kary umowne liczone za niedotrzymanie terminu umownego będą liczone za zwłokę.

Pytanie nr 32:

Dot. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prac prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót „Część trakcyjna” o pozycje związane z demontażem istniejących napędów zwrotnicowych 2 szt. najazdowe i 2 szt. zjazdowe.

Odpowiedź nr 32:

Prace uwzględniono w poz. 2 i 4 przedmiaru robót „Części torowej”.

 Pytanie nr 33:

Dot. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie prac prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót „Część trakcyjna” o pozycje związane z montażem i 2 szt napędów zjazdowych zwrotnic tramwajowych.

Odpowiedź nr 33:

Prace uwzględniono w poz. 21 przedmiaru robót „Części torowej”.

Pytanie nr 34:

Dot. Sieć trakcyjna Czy po przeprowadzeniu prac związanych z wymianą rozjazdów Zamawiający będzie wymagał wykonania regulacji sieci trakcyjnej? Jeśli tak to prosimy o nieuzupełnianie przedmiarów robót o pozycje związane z przedmiotowa regulacją sieci.

Odpowiedź nr 34:

Zamawiający nie przewiduje regulacji sieci trakcyjnej.

Pytanie nr 35:

Dot. branży torowej Czy po przeprowadzeniu prac związanych z wymianą rozjazdów Zamawiający będzie wymagał wykonania szlifowania szyn tramwajowych? Jeśli tak to prosimy o nieuzupeł-nianie przedmiarów robót o pozycje związane z przedmiotowym szlifowaniem szyn.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający nie wymaga wykonania szlifowania szyn tramwajowych.

Pytanie nr 36:

Dot. Sterowanie i ogrzewanie zwrotnic tramwajowych Zgodnie ze sztuką budowlaną i doświadczeniem Wykonawcy napędy zwrotnic tramwajowych powinny posiadać odwodnienie (przykanaliki włączone do studni osadowych lub rewizyjnych). W dokumentacji przetargowej (dokumentacja techniczna, przedmiary robót) brak jest dokumentów związanych z wykonaniem odwodnienia napędów zwrotnic tramwajowych. Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych, STWiORB i przedmiarów robót dla wyżej wymienionego zakresu prac z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zadania.

Odpowiedź nr 36:

W dokumentacji projektowej uwzględniono wykonanie odwodnienia zwrotnic. Odwodnienie skrzynek zwrotnic i skrzynek ogrzewania zwrotnic należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym (rys. T-1, T-2, i T-8).

Pytanie nr 37:

Dot. branży torowej W przedmiarze robót „Część torowa” brak jest pozycji związanej z gięciem szyn tramwajowych. Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zadania prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z gięciem szyn.

Odpowiedź nr 37:

Patrz odpowiedź nr 3.

Pytanie nr 38:

Dot. Realizacji prac budowlanych Prosimy o potwierdzenie, że na czas realizacji prac napięcie w sieci trakcyjnej będzie wyłączone.

Odpowiedź nr 38:

Patrz odpowiedź nr 18.

Pytanie nr 39:

Dot. branży torowej W przedmiarze robót „Część torowa” brak jest pozycji związanej z włączeniem studni rewizyjnej S1 do kanalizacji ogólnospławnej. Prosimy o przekazanie projektów wykonawczych, STWiORB i uzupełnienie przedmiaru robót dla wyżej wymienionego zakresu prac z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zadania.

Odpowiedź nr 39:

Projektowaną studnię rewizyjną S1 należy pozostawić bez podłączenia do kanalizacji miejskiej.

Pytanie nr 40:

Dot. branży torowej Czyją własność Zamawiającego czy Wykonawcy stanowi złom stalowy pochodzący z rozbiórki torów i rozjazdów?

Odpowiedź nr 40:

Złom stalowy stanowi własność Zamawiającego.

Pytanie nr 41:

Dot. branży torowej W przedmiarze robót „Część torowa” brak jest pozycji związanej z załadunkiem i wywozem złomu stalowego. Z uwagi na kosztorysowe rozliczenie zadania prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję związaną z załadunkiem i wywiezieniem złomu stalowego.

Odpowiedź nr 41:

Zgodnie z zapisem pkt. 5.17 OPZ złom stalowy zostanie odebrany z terenu budowy przez firmę wskazaną przez Zamawiającego. Jednocześnie, w celu uwzględnienia załadunku i transportu do magazynu ZDiUM jednej zdemontowanej zwrotnicy tramwajowej, Zamawiający zmienia brzmienie poz. 9 i 10 przedmiaru robót na:

 

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
9 d.1 SSR-T-1.00.01 Transport kostki z rozbiórki i zwrotnicy tramwajowej samochodami na odległość do 1 km – na bazę ZDiUM                                                                                                             (2.7*228.1*0,18)+1,6 t 112,457 112,457
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 d.1 SSR-T-1.00.01 Transport kostki z rozbiórki i zwrotnicy tramwajowej samochodami na odległość do 1 km – na bazę ZDiUM                                                                                                                              Krotność=3                                                                                                       (2.7*228.1*0,18)+1,6 t 112,457 112,457

Pytanie nr 42:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wywozu elementów stalowych z rozbiórki tj. szyny, rozjazdy, akcesoria torowe, czy Zamawiający sam wywiezie złom z budowy? Jeśli nie, to proszę uzupełnić przedmiar robót o ten zakres prac.

Odpowiedź nr 42:

Patrz odpowiedź nr 41.

Pytanie nr 43:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej cięcia szyn i rozjazdów, natomiast w STWiORB jest mowa o przecięciu palnikiem spawalniczym szyn na odcinki do odzysku lub na długości złomowe. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 43:

Ww. prace uwzględniono w poz. 2, 3, 4, 5 przedmiaru robót.

Pytanie nr 44:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania powłoki dielektrycznej o której mowa w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 44:

Ww. prace uwzględniono w poz. 21 i 22 przedmiaru robót

Pytanie nr 45:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania gięcia szyn, które są niezbędne przy ułożeniu torów w łuku. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 45:

Patrz odpowiedź nr 3.

 Pytanie nr 46:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania przytwierdzenia (kotwienia) szyn i rozjazdów do podbudowy betonowej. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 46:

Prace uwzględniono w poz. 21 i 22 przedmiaru robót.

Pytanie nr 47:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem technicznym a opisem na rysunku dotyczący rozstawu kotew. W opisie technicznym jest mowa o kotwieniu co 1,0m na prostej i co 0,75m na łuku, natomiast na rysunku „Konstrukcja zamocowania szyny” jest co 2,0m na prostej i co 1,0m na łuku.

Odpowiedź nr 47:

Kotwienie należy wykonać co 1,0m na odcinkach prostych i co 0,75m na łukach.

Pytanie nr 48:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania szczelin pozorne poprzecznych poprzez nacięcie piłą w świeżym betonie na głębokość 1/3 grubości warstwy, w odstępach do 4m, o których mowa w dokumentacji projektowej. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 48:

Patrz odpowiedź nr 24, 25 i 26.

Pytanie nr 49:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania warstwy szczepnej, o której mowa w opisie technicznym. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 49:

Prace uwzględniono w poz. 23 przedmiaru robót.

Pytanie nr 50:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania oczyszczenia i zagruntowania szyn i rozjazdów, o których mowa w opisie technicznym. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 50:

Patrz odpowiedź nr 12.

Pytanie nr 51:

W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej wykonania oczyszczenia i zagruntowania podbudowy betonowej w obszarze wykonania podlewu pod stopką szyny, o których mowa w opisie technicznym. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 51:

Patrz odpowiedź nr 12.

Pytanie nr 52:

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między opisem technicznym a opisem na rysunku dotyczący typu wkładek przyszynowych. W opisie technicznym jest mowa o wkładkach betonowych, natomiast na rysunku „Konstrukcja zamocowania szyny” są wymienione wkładki elastyczne.

Odpowiedź nr 52:

Patrz odpowiedź nr 28.

Pytanie nr 53:

W STWiORB jest mowa o szynach 60R2 o gatunku R260 do stosowania na prostych odcinkach torów oraz o promieniu R≥50m, natomiast w łukach o R<50m szyny 59R2 o gatunku R340 GHT, natomiast w przedmiarze robót opis prac w zakresie układania torów jest ujęte tylko w pozycji 22 bez określenia rodzaju i gatunku szyn. Prosimy o określenie długości torów dla poszczególnych typów i gatunków szyn i ujęcie ich odrębnie w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 53:

Patrz odpowiedź nr 5.

 

Pytanie nr 54:

W STWiORB jest mowa o szlifowaniu korekcyjnym szyn, natomiast w przedmiarze robót brak tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie tego zakresu prac w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 54:

Patrz odpowiedź nr 35.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krzyżownic z nakładkami ze stali innej niż S800, ale spełniające wymagania twardości minimum 400HB (materiał hartowany procesie walcowniczym)?

Odpowiedź nr 55:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie krzyżownic z nakładkami ze stali innej niż S800, ale spełniające wymagania twardości minimum 400HB.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę profilu 76C1 na podobny 73C1 o identycznych lub lepszych parametrach twardościowych.

Odpowiedź nr 56:

Zamawiający dopuszcza zmianę profilu 76C1 na podobny 73C1 o identycznych lub lepszych parametrach twardościowych.

Pytanie nr 57:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili szynowych i iglicowych hartowanych w procesie walcowniczym.

Odpowiedź nr 57:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie profili szynowych i iglicowych hartowanych w procesie walcowniczym.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 13.03.2017r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający:

GMINA WROCŁAW, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

TXU.71.6.22104.2017                                                            Wrocław, dnia 03.03.2017r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Wymianę dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu.

SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

  1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia pdf
  2. Formularz oferty wraz z załącznikami 2.Formularz oferty wraz z załącznikami doc 2.Formularz oferty wraz z załącznikami pdf
  3. Projekt umowy 3. Projekt umowy pdf
  4. Wzór gwarancji 4. Wzór gwarancji doc 4. Wzór gwarancji pdf
  5. Dokumentacja projektowa 6.1.1. PW część torowa i elektryczna 6.1.2. STWiORB część torowa 6.1.3. STWiORB część trakcyjna 6.1.4. Przedmiar robót część trakcyjna 6.1.5. Przedmiar robót część torowa 6.1.6. Koncepcja ORZ

Data dodania: 03.03.2017

Ogłoszenie nr 36509 – 2017 z dnia 2017-03-03 r.

Wrocław: Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 355 90 76, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 71 373 49 06, 355 08 66.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta,pok. nr 1
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych wraz z łukami na skrzyżowaniu ul. I. J. Paderewskiego i ul. A. Mickiewicza we Wrocławiu
Numer referencyjny: TXZ/EEDT/9/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Roboty torowe i drogowe: a)wymiana dwóch rozjazdów tramwajowych dwutorowych pojedynczych z 6-ciu krzyżownic wraz z odwodnieniem i ogrzewaniem zwrotnic, b)montaż dwóch automatów do przekładania zwrotnic z wyświetlaczem kierunku położenia iglic w zwrotnicy najazdowej, c)wymiana nawierzchni w rozjeździe i torowisku. 2.Opracowania i inne: a)organizacja ruchu zastępczego tj. opracowanie dokumentacji organizacji ruchu zastępczego – na podstawie zaopiniowanej koncepcji zastępczej komunikacji ruchu opracowanej przez Zakład Budowlany „KLIER” – z uwzględnieniem komunikacji zbiorowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego, wyniesienie, utrzymanie i demontaż oznakowania, pozyskanie uzgodnień i zatwierdzeń ZDiUM i Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego, b)organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody (wg własnych potrzeb), c)zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, d)opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego.

II.5) Główny kod CPV: 45234126-5
Dodatkowe kody CPV:45234121-0, 71322000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30/09/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy spełnią warunki uczestnictwa w postępowaniu jeżeli wykażą, że: a) wykonali nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub remont rozjazdu tramwajowego dwutorowego pojedynczego zabudowanego w ulicy wraz z montażem zwrotnicy z elektrycznym napędem mechanizmu nastawczego i sygnalizatorem kierunku położenia iglic. b) dysponują: – kierownikiem robót, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat pełnił funkcję kierownika robót torowych przy budowie lub remoncie co najmniej jednego rozjazdu tramwajowego dwutorowego pojedynczego zabudowanego w ulicy wraz z montażem zwrotnicy z elektrycznym napędem mechanizmu nastawczego i sygnalizatorem kierunku położenia iglic oraz posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej, kolejowej lub konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie budowy dróg i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa; – osobą, która posiada aktualne uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania prac na stanowisku „dozoru” w zakresie eksploatacji urządzeń instalacji sieci elektrycznej do 1 kV.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa określonego w sekcji II.1.3) a) Ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) b) Ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
41 000 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brtto 60
Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/03/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: