Usługa świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXZ/TXXI/019/2017
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
13.02.2017
Publikacja:
Beata Sylwestrzak
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
03.03.2017 08:00

Powiązane dokumenty

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 22.03.2017 r. została zawarta umowa nr TXU/TXXI/082/69/2017 na Usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu z WASKO S.A., ul. gen. L. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice. Wartość umowy brutto: 309 052,26 PLN.

Wrocław, dnia 08.03.2017 r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

ul.Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 00 05, fax 071/373 49 06

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NA

 

Usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie wybrano ofertę nr 1 złożoną przez WASKO S.A., ul.Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice z ceną ofertową brutto 309 052,26 zł i terminem napraw SLA: C1=8; C3=40h.

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

 

Ponadto informujemy, że w niniejszym postępowaniu ofertę złożyła tylko w/w firma.

Ofercie w zastosowanych kryteriach przyznano 100 pkt.

 

 

 

 

Data dodania: 03.03.2017

W dniu 03.03.2017r. o godz. 08:00 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W dniu 03.03.2017r. o godz. 08:30 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie ofert w załączeniu.

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 28.02.2017.

 

TXU.71.008.17549. 20774.2017.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu””

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: SIWZ, rozdział V, pkt 3.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.

Pkt 1. zawiera wymóg, iż: „Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie zgodnie z załącznikiem do formularza oferty. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Wskazane przez Zamawiającego oświadczenie dotyczy jednak tylko wykonawcy oraz podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca, nie zawiera żadnych zapisów dotyczących podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, na którego zasoby wykonawca się nie powołuje.

Prosimy zatem o wyjaśnienie, jakie informacje o podwykonawcach i w jakim miejscu przywołanego w rozdziale V, pkt 3 oświadczenia ma zamieścić wykonawca.

Odpowiedź nr 1:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający zmienia brzmienie pkt 3, rozdział V SIWZ na:

„3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zamieszcza informacje o podwykonawcach w formularzu oferty.”

Pytanie nr 2:

Dotyczy: PFU pkt 2.6

Zwracamy uwagę, że udzielanie wsparcia przy kodach mikroregulacji jest formą szkolenia i wymaga bezpośredniej współpracy z twórcą kodu w celu zrozumienia problemu oraz celu, jaki programista zamierza osiągnąć. Aspekty te powinny zostać uprzednio opisane przez zgłaszającego. Biorąc powyższe pod uwagę prosimy o wprowadzenie następującego uszczegółowienia pkt. 2.6:

„Czynności związane ze wsparciem przy kodach mikroregulacji świadczone są na podstawie opisu problemu oraz celów ruchowych, jakie programista zamierza osiągnąć poprzez działania mikroregulacji. Terminy konsultacji ustalane są każdorazowo adekwatnie do wagi problemu. Minimalny czas trwania jednej konsultacji wynosi 30 minut.”

Odpowiedź nr 2:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść pkt 2.6 Opisu przedmiotu zamówienia oraz § 1 ust.2 pkt 6) Projektu umowy, które otrzymują brzmienie:

„udzielanie wsparcia przy modyfikacji kodu mikroregulacji w wymiarze 30 godzin. Czynności związane ze wsparciem przy kodach mikroregulacji świadczone będą na podstawie opisu problemu oraz celów ruchowych, jakie programista zamierza osiągnąć poprzez działania mikroregulacji. Terminy konsultacji ustalane będą każdorazowo adekwatnie do wagi problemu. Minimalny czas trwania jednej konsultacji wynosić będzie 30 minut”.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: PFU 4.11, 4.12, 4.13

Zwracamy się z prośba o wprowadzanie następujących zmian w definicji poziomu krytyczności oraz ram czasowych reakcji na zgłoszenie i rozwiązania Incydentów w celu usprawnienia procesu wprowadzania (definiowania kategorii i ważności) Incydentów oraz procesu ich obsługi.

 • Wykreślenie w pkt.4.11 oraz 4.12. poziomu krytyczności C2 oraz wprowadzenie do pkt. 4.12 dodatkowego wyjaśnienia dla poziomów krytyczności:

„Poziom krytyczności C1: incydent blokujący działania użytkownika na wskutek którego następuje utrata możliwości zarządzania skrzyżowaniem lub brak możliwości użytkowania interfejsu aplikacji.

Poziom krytyczności C3: pozostałe incydenty niepowodujące blokady działań użytkownika.”

 • Uszczegółowienie opisu w pkt 4.13 poprzez wprowadzenie oznaczenia maksymalnego poziomu krytyczności w celu umożliwienia zgłoszenia Incydentu do danej funkcji systemu o niższym poziomie krytyczności:

„Zestawienie funkcji i Systemu realizowanych przez Oprogramowanie wraz z przypisaniem do maksymalnego poziomu krytyczności zawiera poniższa tabela:”

 • Przypisania w pkt. 4.13 poziomu krytyczności C1 wyłącznie do następujących funkcji systemu:
 • Podsystem ITS czasu rzeczywistego
 • Moduł interfejs użytkownika
 • Serwer danych
 • Moduł Mage

Odpowiedź nr 3:

a) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie wykreśla poziom krytyczności C2 z pkt 4.11, 4.12 i 4.13 opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza dodatkowy zapis w pkt 4.12 OPZ, który otrzymuje brzmienie:

„4.12. Ramy czasowe (deklaracja SLA) reakcji na zgłoszenie (Czas reakcji) i rozwiązanie Incydentu (Czas naprawy) dla poszczególnych poziomów krytyczności zawiera poniższa tabela:

Poziom krytyczności Czas reakcji Czas naprawy Godziny obowiązywania
C1 2h 8h Zgodnie z pkt. 4.6
C3 8h 40h

Poziom krytyczności C1: incydent blokujący działania użytkownika na wskutek którego następuje utrata możliwości zarządzania skrzyżowaniem lub brak możliwości użytkowania interfejsu aplikacji.

Poziom krytyczności C3: pozostałe incydenty niepowodujące blokady działań użytkownika.”

b) i c) Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zmienia treść pkt 4.13 opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

„4.13. Zestawienie funkcji Systemu realizowanych przez Oprogramowanie wraz z przypisaniem do maksymalnego poziomu krytyczności zawiera poniższa tabela:

Funkcja Systemu / Oprogramowanie Poziom Krytyczności
Aplikacja Gertrude Real System Podsystem ITS czasu rzeczywistego C1
Podsystem ITS czasu rzeczywistego – symulacja C3
Moduł interfejs użytkownika C1
Moduł Plan synoptyczny C1
Moduł koordynacji C3
Moduł Gstat C3
Moduł StatTram C3
Moduł Mage C1
Moduł krzywej dziennej C3
Moduł InfoTraffic C3
Serwer Danych OpenFire C1

 

Pytanie nr 4:

Dotyczy § 16 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Czy Powierzający potwierdza, że w przypadku przetwarzanie powierzonych danych osobowych niezgodnie z zakresem i celem ich powierzenia określonym w § 2 ust. 2, które jednocześnie (w każdym przypadku) powodować będzie ujawnienie danych z naruszeniem postanowień Umowy, Powierzający naliczy Przetwarzającemu karę umowną wyłącznie na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2), czy też to naruszenie stanowi podstawę obciążenia Przetwarzającego karą umowną zarówno na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1), jak i § 16 ust. 1 pkt 2) Umowy? Czy Zamawiający przewiduje podwójne karanie Przetwarzającego za jedno i to samo naruszenie?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że kara umowna na podstawie § 16 ust. 1 pkt 1) projektu umowy zostanie naliczona w przypadku ujawnienia danych osobowych, zaś na podstawie § 16 ust. 1 pkt 2) kara zostanie naliczona w przypadku przetwarzania powierzonych danych osobowych niezgodnie z zakresem i celem ich powierzenia. Zamawiający przewiduje karanie Przetwarzającego za te dwa naruszenia oddzielnie.

Pytanie nr 5:

Dotyczy pkt 4.6 OPZ

Ze względu na fakt, że „godziny obowiązywania” dla świadczenia usług w ramach czasów naprawy mają istotne znaczenie dla Wykonawcy, czy Zamawiający potwierdza, że godziny wskazane przez Zamawiającego „w trybie szczególnym” w każdym przypadku obejmować będą nieprzerwany ciąg 8 godzin? Np. jeżeli Zamawiający uzna, że prace ww. trybie mogą być wykonane wyłącznie w godzinach nocnych od 22:00, to prace te będą mogły być realizowane w okresie od 22:00 do godziny 6:00 rano? Zwracamy uwagę, że dla Wykonawcy istotne jest to, aby czas tych prac nie był przedzielony przerwami, np. od 22:00 do 22:30, od 1:30 do 2:30, itp., bowiem to znacznie zdezorganizowałoby prace serwisowe.

Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia usług w trybie szczególnym?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający potwierdza, że godziny obowiązywania, dla świadczenia usług w ramach czasów napraw w trybie szczególnym będą obejmować nieprzerwalny ciąg 8 godzin. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia usług w trybie szczególnym bezpośrednio podczas zgłoszenia.

Pytanie nr 6:

Dotyczy pkt 4.12 OPZ

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji dla trybu podstawowego będzie liczony wyłącznie w okresie od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w wyznaczone dni t.j. 17.04; 01.05; 03.05; 01.11; 11.11; 24-26.12; 31.12.2017 roku godzinach od 8:00 do 16:00?

Jeżeli zgłoszenie dla C1 zostało złożone o godzinie 5:00 przyjmuje się, że zostało ono zgłoszone o godzinie 8:00 – czas reakcji kończy się o godzinie 10:00?

Jeżeli zgłoszenie zostało złożone o godzinie 15:00, czas reakcji dla C1 liczony jak 1 godzina od 15:00 do 16:00 i 1 godzina liczona od godziny 8:00 w następnym dniu roboczym lub dniu dodatkowo wyznaczonym, tj. do 9:00?

Czy zasady te stosuje się odpowiednio do czasu naprawy, tj.:

Jeżeli zgłoszenie dla C1 zostało złożone o godzinie 5:00, to przyjmuje się, że czas naprawy biegnie w dni robocze lub dni dodatkowe od godziny 8:00 + 8h, tj. do 16:00?

Jeżeli zgłoszenie zostało złożone o godzinie 15:00, to czas naprawy dla C1 liczony jest jak 1 godzina od 15:00 do 16:00 i 7 godziny od 8:00 w następnym dniu roboczym lub dniu dodatkowo wyznaczonym, tj. do godziny 15:00?

Czy te same zasady dotyczą zgłoszenie C2 i C3?

Jeżeli nie to jak należy liczyć czasy reakcji i czasy naprawy w godzinach obowiązywania dla trybu podstawowego, określonych zgodnie z pkt 4.6?

Czy Zamawiający może określić zasady liczenia czasów reakcji i czasów naprawy dla „trybu szczególnego”, który wyznaczać będzie Zamawiający w przypadku, gdy prace będą wykonane w godzinach wskazanych przez Zamawiającego, ze względu na pory szczytów komunikacyjnych w mieście?

Czy Zamawiający potwierdza, że czas reakcji dla trybu szczególnego powinien być także liczony jak dla trybu „podstawowego” (od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w wyznaczone dni t.j. 17.04; 01.05; 03.05; 01.11; 11.11; 24-26.12; 31.12.2017 roku godzinach od 8:00 do 16:00), zaś godziny świadczenia usług dla trybu „szczególnego” dotyczą wyłącznie czasów naprawy?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający potwierdza, że czas reakcji dla trybu podstawowego będzie liczony w okresie od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w wyznaczone dni t.j. 17.04; 01.05; 03.05; 01.11; 11.11; 24-26.12; 31.12.2017 roku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Zasady liczenia czasów reakcji i czasów naprawy dla trybu szczególnego będą liczone analogicznie jak dla trybu podstawowego.

Zgadzamy się, że czas reakcji dla trybu szczególnego jest liczony jak dla trybu podstawowego od 8:00 do 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz dodatkowo w wyznaczone dni t.j. 17.04; 01.05; 03.05; 01.11; 11.11; 24-26.12; 31.12.2017 roku godzinach od 8:00 do 16:00, zaś godziny świadczenia usług dla trybu szczególnego dotyczą wyłącznie czasów naprawy.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pkt 4.17 OPZ

W jakim czasie Zamawiający zobowiązany jest do wyrażenia lub nie, zgody na prowadzenie prac w określonych godzinach z uwagi na sytuację ruchową w mieście, licząc od dnia/godziny zgłoszenia Incydentu?

Ze względu na fakt, że czas ten nie powinien skracać Wykonawcy ani terminu czasu reakcji ani terminu czasu naprawy, czy Zamawiający potwierdza, że w każdym Incydencie Zamawiający określi konieczność prowadzenia prac w określonych godzinach, a jeżeli Incydent takich wymagań nie zawiera przyjmuje się, że obowiązuje dla Incydentu tryb „podstawowy”?

Jeżeli nie, czy Zamawiający potwierdza, że czas trwania procedury uzyskiwania zgody Zamawiającego na prowadzenie prac w określonym godzinach wydłuża czas reakcji i czas naprawy? W przeciwnym wypadku, Wykonawca ponosiłby pełne ryzyko związane z koniecznością uzyskania zgody Zamawiającego na prowadzenie prac i jeżeli tę zgodę uzyskałby po 8 godzinach, to dla Incydentów C1 w każdym przypadku Wykonawca pozostawałby w opóźnieniu.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach świadczenia usług w trybie szczególnym bezpośrednio podczas zgłoszenia.

W każdym Incydencie Zamawiający określi konieczność prowadzenia prac w określonych godzinach, a jeżeli Incydent takich wymagań nie będzie zawierał przyjmuje się, że obowiązuje dla Incydentu tryb podstawowy.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: § 1 ust. 2 pkt 6

Z jakim wyprzedzeniem Strony są zobowiązane uzgodnić zapotrzebowanie oraz termin świadczenia przez Wykonawcę wsparcia przy modyfikacji kodu mikroregulacji? Czy wsparcie to może być realizowane za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.), czy Zamawiający wymaga osobistego (na miejscu) wsparcia?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający zobowiązuje się powiadomić Wykonawcę odnośnie zapotrzebowania na świadczenie wsparcia przy modyfikacji kodu mikroregulacji z wyprzedzeniem 5 dni roboczych. Zamawiający jednocześnie wyraża zgodę na świadczenie usług wsparcia za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telekonferencja, itp.).

Pytanie nr 9:

Dotyczy: § 1 ust. 7

Ze względu na fakt, że zakres przedmiotu umowy nie obejmuje robót budowlanych, czy Zamawiający potwierdza, że postanowienie to odnosi się wyłącznie do usług świadczonych w ramach umowy?

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający potwierdza, że postanowienie z § 1 ust. 7 projektu umowy odnosi się wyłącznie do usług świadczonych w ramach umowy.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: § 3 ust. 3

Czy Zamawiający potwierdza, że uzna wymaganie za spełnione, jeżeli wyłącznie Wykonawca wykaże zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności polegające na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem? Czy w takim przypadku wymóg ten nie musi być spełniony przez podwykonawców/dalszych podwykonawców?

Czy Zamawiający może określić ile osób spośród personelu Wykonawcy musi być zatrudnionych na podstawie umowy o pracę? Ewentualne czy wszystkie osoby wykonujące następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: czynności polegające na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji wsparcia techniczno- merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę? Jeżeli nie, czy Zamawiający może określić minimalną ilość osób, która musi być zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę?

Odpowiedź nr 10:

Zapis z § 3 ust. 3 odnosi się do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: czynności polegających na świadczeniu serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: § 4 ust. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych z dołu? Ze względu na fakt, że § 4 ust. 3 przewiduje procedurę odbioru miesięcznych czynności, Strony muszą rozliczyć się ww. okresie miesięcznym, bowiem procedura ta ustala moment rozpoznania obowiązku podatkowego.

Ze względu także na fakt, że zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur VAT najpóźniej w terminie do 15 dni następnego miesiąca kalendarzowego, czas trwania akceptacji powinien być skrócony w taki sposób, aby wystawienie faktury VAT było możliwe w terminie ustawowym. Tym samym, jeżeli prace będą realizowane w miesiącu lutym, to Wykonawca musi wystawić fakturę najpóźniej 15 marca i to bez względu na akceptację lub nie raportu czynności. Strony bowiem nie mogą umownie dokonywać zmiany obowiązku podatkowego. Momentem podatkowym jest wykonanie usług w okresie rozliczeniowym, a nie akceptacja raportów miesięcznych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający potwierdza, że jeżeli procedura akceptacji raportów miesięcznych uniemożliwi Wykonawcy wystawienie faktury VAT, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia tej faktury zgodnie z przepisami?

Odpowiedź nr 11:

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 płatne będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych z dołu na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za wykonane prace, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Raportów czynności miesięcznych w terminie 10 dni od dnia ich doręczenia.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść § 4 ust. 3 projektu umowy, który otrzymuje brzmienie:

„3. Podstawą do wystawienia faktury za wykonane prace będą zaakceptowane przez Zamawiającego Raporty czynności miesięcznych (załącznik do SIWZ). Akceptacja raportów czynności miesięcznych nastąpi przez Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku braku akceptacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poprawiony raport do ponownej akceptacji przez Zamawiającego w terminie 7 dni.”

Pytanie nr 12:

Dotyczy: § 7 ust. 2 pkt b

Zważywszy, że Zamawiający określił karę umowną na rażąco wysokim poziomie, bowiem kara ta, liczona od całkowitej wartości umowy liczona jest za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia i to w stosunku zarówno do czasów reakcji i czasów naprawy, czy Zamawiający dopuszcza, aby kara umowna była liczona od wartości miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, ewentualnie, aby kara ta była liczona za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia oraz, aby dotyczyła wyłącznie czasu naprawy, który liczony jest od chwili zgłoszenia.

W przeciwnym wypadku 24 godzinne opóźnienie w zakresie, np. Incydentu C3, oznacza karę umowną na poziomie 2,4% wartości łącznej Umowy.

Ewentualnie, czy Zamawiający dopuszcza, aby kara ta była liczona wyłącznie dla Incydentów klasy C1 lub alternatywnie została obniżona do poziomu 0,01%.

Odpowiedź nr 12:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający zmienia treść § 7 ust. 2 pkt b, który otrzymuje brzmienie:

„b) niedotrzymanie terminów zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy w pkt 6 Formularza oferty w wysokości 0,05 % ceny ofertowej netto za każdą rozpoczętą godzinę upływu w/w terminów”

Pytanie nr 13:

Dotyczy: § 7

Ze względu na fakt, że Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie ryzyko wykonania Umowy, w tym kar umownych, czy Zamawiający dopuszcza uzupełnienie § 7 o postanowienie dotyczące limitu dla naliczanych kar umownych. Zwracamy uwagę, że Zamawiający w każdym przypadku dysponuje prawem do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych (zgodnie z § 7 ust. 4). Wysokość kar umownych powinna być zatem ograniczona, tak aby możliwe było oszacowanie ryzyka związane z realizacją Umowy.

Czy wobec powyższego, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do Umowy następującego postanowienia:

„Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy, nie przekroczy 50% wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 10 ust.1 umowy”?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do umowy.

Pytanie nr 14:

Dotyczy: § 7 ust. 3

Czy Zamawiający dopuszcza, aby odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona została do poziomu 100% wynagrodzenia ogółem brutto określonego § 10 ust.1 umowy. Powyższe ograniczenie nie miałoby zastosowania w przypadku, wyrządzenia Zamawiającemu szkody z winy umyślnej, rażącego niedbalstwa, naruszenia praw własności intelektualnej osób trzecich, wyrządzenia szkód w mieniu lub na osobie powstałe w wyniku niewykonywania bądź nienależytego wykonywania zobowiązań związanych z realizacją przedmiotu umowy, naruszenia przetwarzania danych osobowych? Czy Zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy wyłącznie do strat rzeczywistych?

Wykonawca przystępując do postępowania musi uwzględnić w składanej ofercie ryzyko związane z realizacją Umowy. Brak określenia górnego poziomu tego ryzyka uniemożliwia Wykonawcy jego oszacowanie.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej do poziomu 100% wartości wynagrodzenia brutto.

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

1)pkt 3 rozdz. XII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„3. Kryterium czasy napraw SLA

Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości czasów zadeklarowanych przez wykonawcę w Formularzu oferty: najdłuższe możliwe czasy uwzględniane przy ocenie ofert dla poszczególnych poziomów krytyczności usługi to: C1= 8h i C3 =40h (suma 48h).

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze czasu napraw SLA w pkt 6 Formularza oferty, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu maksymalnych czasów (tj. C1=8h i C3=40h).

 1. a) wykonawcy, których suma czasu napraw SLA będzie najkrótsza – otrzymają 40 pkt.
 2. b) pozostali wykonawcy otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru:

 

gdzie:

å SLAmin – minimalna wartość sumy czasu napraw – SLA spośród wszystkich ofert,

å SLAo – wartość sumy czasu napraw SLA podana ofercie „x”.

2) pkt 6 Formularza oferty otrzymuje brzmienie:

„6. Deklarujemy czasy napraw SLA: C1=…..….h; C3=…..……h*

(max C1=8h; C3=40h).

* W przypadku, gdy wykonawca nie wpisze czasów, traktuje się, że złożył oświadczenie o udzieleniu maksymalnych czasów: C1=8h i C3=40h.”

Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej ZAMIENNĄ pierwszą stronę Formularza oferty.

Umowa w powyższym zakresie zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

pismo TXU.008.17549.20774.2017.BS z dnia 28.02.2017

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl):

1.ZAMIENNA pierwsza strona Formularza oferty 1.ZAMIENNA pierwsza strona Formularza oferty 1.ZAMIENNA pierwsza strona Formularza oferty

 

Data dodania: 23.02.2017

Wrocław, dnia 23.02.2017r.

TXZ.71.008. 18863 .2017.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę świadczenia serwisu pogwaran-cyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu”

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 03.03.2017 r. do godz. 8:00,

– otwarcia ofert na dzień 03.03.2017 r. na godz. 8:30.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Data dodania: 23.02.2017

Ogłoszenie nr 30810 – 2017 z dnia 2017-02-23 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 24125-2017
Data: 13/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 22/02/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 03/03/2017, godzina: 08:00

Data dodania: 21.02.2017

Wrocław, dnia 21.02.2017r.

 

TXZ.71.008. 17829.2017.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę świadczenia serwisu pogwaran-cyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno-merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu”

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.2164 ze zm.)  zmienia termin:

– składania ofert do dnia 28.02.2017 r. do godz. 8:30,

– otwarcia ofert na dzień 28.02.2017 r. na godz. 9:00.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Data dodania: 21.02.2017

Ogłoszenie nr 28934 – 2017 z dnia 2017-02-21 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 24125-2017
Data: 13/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 22/02/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 28/02/2017, godzina: 08:30

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 20.02.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Data dodania: 13.02.2017
Ogłoszenie nr 24125 – 2017 z dnia 2017-02-13 r.
Wrocław: Usługa świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul.Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta pokój nr 1

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu
Numer referencyjny: TXZ/TXXI/019/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiot zamówienia obejmuje usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem. 2.Zakres czynności świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz wsparcia techniczno – merytorycznego obejmuje: 2.1.diagnozę i rozwiązywanie zgłoszonych incydentów będących skutkiem wad Oprogramowania lub jego konfiguracji; 2.2.usuwanie wad w Oprogramowaniu, tj. wytwarzanie, dostarczanie i instalację poprawek Oprogramowania; 2.3.udzielanie Zamawiającemu wskazówek technicznych pozwalających na usunięcie Incydentu Oprogramowania siłami własnymi Zamawiającego; 2.4.udzielanie Zamawiającemu konsultacji w celu wsparcia techniczno – merytorycznego w zakresie Oprogramowania; 2.5.konserwacja Oprogramowania polegająca na: aktualizacji do najnowszej wersji Oprogramowania, implementowania poprawek bezpieczeństwa; 2.6.udzielania wsparcia przy modyfikacji kodu mikroregulacji w wymiarze 30 godzin.
II.5) Główny kod CPV: 72267000-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące świadczenie usług serwisowych oprogramowania dedykowanego o wartości minimum 150 000 zł brutto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

 III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, potwierdzających spełnianie warunku uczestnictwa, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzec których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czy dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
6000,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60.00
czasy napraw SLA 40.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 Informacje dodatkowe:
 IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 2)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 3)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 4)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów. 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/02/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

TXZ.71.008.14777 .2017.BS                                           Wrocław, dnia 13.02.2017

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługę świadczenia serwisu pogwarancyjnego, aktualizacji oraz wsparcia techniczno – merytorycznego dla Oprogramowania Systemu Sterowania Ruchem we Wrocławiu

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

SIWZ

 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty wraz z załącznikami 2. Formularz oferty 2. Formularz oferty
 3. Projekt umowy   3.Projekt umowy3a.Projekt umowy powierzenia
 4. Wzór gwarancji  4. Wzor gwarancji 4. Wzor gwarancji