Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Cukrowej we Wrocławiu


Numer referencyjny:
EED.072.170.31218.03.2017.DS
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
29.03.2017
Publikacja:
Dorota Sarańczak
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
07.04.2017 11:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 04.04.2017

Wrocław, 2017.04.04

EED.071.173.33570.04.2017.DS

Dotyczy: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy chodnika i zmiany organizacji ruchu docelowego przy ul. Cukrowej we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w związku z pytaniami do Zapytania ofertowego z dnia 29.03.2017r. nr EED.072.170.31218.03.2017.DS dla ww. zadania wyjaśnia:

PYTANIE 1:

Czy Zamawiający przewiduje w ramach projektu przestawienie oświetlenia drogowego, które może kolidować z projektowanym chodnikiem?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli z projektowanego przebiegu chodnika wynikać będzie potrzeba usunięcia kolizji ze słupami oświetlenia drogowego, w projekcie należy uwzględnić również rozwiązanie tej kolizji.

 

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający przewiduje wycinkę drzew w ramach projektu?

ODPOWIEDŹ:

ZDiUM nie przewiduje wycinki drzew w ramach przedmiotowego projektu.

 

Niniejsza informacja stanowi integralną część OPZ.