Budowa tymczasowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Stabłowickiej i Głównej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej


Numer referencyjny:
TRP.4110.1.56718.2015.PP
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
09.06.2017
Publikacja:
Bogumiła Pasieczny
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z art. 4 pkt 8) ustawy Pzp
Termin składania ofert lub wniosków:
21.06.2017 12:00

Powiązane dokumenty

Data dodania: 20.06.2017

Wrocław, dnia 20.06.2017r.

TRP.4110.1.58869.2015.PP

W związku ze zgłoszonym pytaniami dotyczącymi zapytania ofertowego znak TRP.4110.1.56718.2015.PP na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu wyjaśnia:
Pytanie nr 1

„Czy zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian do istniejącej organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego? Prosimy o wskazanie zakresu oznakowania poziomego podlegającego zmianie lub odtworzeniu w ramach budowy sygnalizacji.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że opracowanie projektu Docelowej Organizacji Ruchu (DOR) stanowi przedmiot niniejszego zamówienia, w związku z czym to od Wykonawcy zależeć będzie zakres ingerencji w istniejące oznakowanie poziome na skrzyżowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość skoordynowania prac Wykonawcy z planowanym na przełom miesięcy sierpień/wrzesień odtwarzaniem oznakowania w ramach „Akcji szkoła”, pod warunkiem zgodności DOR w tym zakresie.

 

Pytanie nr 2

„Zwracamy uwagę że realizacja zadania w zakresie uzgodnień projektowych przebiegać będzie w okresie wakacyjnym i we wskazanym terminie nie jest możliwe spełnienie wymagania określonego w pkt. 3.2 PFU „Programy sygnalizacji powinny zapewniać przepustowość wszystkich relacji na podstawie miarodajnych danych ruchowych.” Porosimy o dopuszczenie prac projektowych w oparciu o badania ruchu przeprowadzone w okresie wakacyjnym.”

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje badaniami ruchu wykonanymi w ramach opracowywania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania ul. Stabłowickiej (DW 337 i DG 106263) i ul. Głównej (DW336 ) we Wrocławiu”.

Pomiary ruchu zostają dołączone do programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca zobowiązany zostaje do wykorzystania przekazanych materiałów jako podstawy do opracowania programów pracy sygnalizacji.

 

Pytanie nr 3

„Prosimy o uszczegółowienie zapisów dot. zasad i terminów usuwania awarii (PFU 2.2.28). Przykładowo: czas podjęcia prac naprawczych w godzinach nocnych określono na 18 godzin czy oznacza to że prace naprawcze dla przykładowej awarii z godz. 01:00 można rozpocząć o godz. 19tej? Czy naliczanie 240minutowego czasu usunięcia awarii rozpoczyna się od chwili w której Wykonawca rozpoczął jej usuwanie?”

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w punkcie 2.2.28a w następujący sposób:
„a) Wszystkie prace naprawcze mające na celu usunięcie awarii, powinny być rozpoczęte w miejscu wystąpienia awarii najpóźniej w ciągu 120 minut od chwili otrzymania zgłoszenia w godzinach 0600 – 2200 i najpóźniej w ciągu 180 minut w godzinach od 2200 do 600,”.

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że naliczanie 240 minutowego czas na usunięcie awarii rozpoczyna się z chwilą dokonania przez Zamawiającego zgłoszenia awarii do Wykonawcy, a nie od chwili podjęcia faktycznych działań mających na celu jej usunięcie awarii.

 

Data dodania: 19.06.2017
Wrocław, dnia 19.06.2017r.
W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącym zapytania ofertowego nr TRP.4110.1.56718.2015.PP na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zmienia termin składania ofert na dzień 21.06.2017r. do godz. 12:00.