Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.


Numer referencyjny:
TXU/TRN/045/2017
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
13.04.2017
Publikacja:
Otylia Kryk
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
08.05.2017 09:30

Powiązane dokumenty

Wrocław, dnia 19.05.2017 r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu  nieograniczonego na Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), że ww. postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 343 753,65 zł.  Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 728 898,21 zł, po poprawkach: 1 728 889,17 zł.

W ww. postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 1:

Berger Bau Polska Sp. z o.o., 54-517 Wrocław, ul. Szczecińska 11

Oferta nr 2:

Konsorcjum firm:

Lider: Elektrotim S.A., 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8,

Partner: ROTOMAT Sp. z o.o., 54-062 Wrocław, ul. Stabłowicka 134

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: cena, gwarancja i termin

Oferta nr 1: kryt. cena: 56,66 pkt, kryt. gwarancja: 20,00 pkt, kryt. termin: 20,00 pkt, łącznie: 96,66 pkt

Oferta nr 2: kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 20,00 pkt, kryt. termin: 20,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

 

Data dodania: 08.05.2017

W dniu 08.05.2017 r. o godzinie 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie. W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 08.05.2017 r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 04.05.2017 r.

 

TXU. 71.016.42429.42915.2017.OK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.)
w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 19:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Zamawiający posiada aktualne opinie ZDiUM
i zatwierdzenia WIM do projektów organizacji ruchu ORZ i ORD wraz z programami pracy sygnalizacji?

Odpowiedź nr 19:

Zamawiający posiada aktualne opinie ZDiUM i zatwierdzenie do projektów organizacji ruchu ORD i ORZ. Zostaną one przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy.

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza sprostowanie do odpowiedzi nr 12.

Projekt organizacji ruchu docelowego wraz z zatwierdzonymi programami pracy sygnalizacji świetlnej (systemowe i lokalne) został dołączony do dokumentacji przetargowej. W związku z powyższym Wykonawca na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych i lokalnych odpowiada za skonfigurowanie urządzeń w terenie      i w systemie ITS. Wykonawca programuje sterownik sygnalizacji implementując w terenie programy lokalne sygnalizacji świetlnej. CZRiTP ZDiUM implementuje (programuje w systemie sterownia ruchem) programy pracy sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych oraz na podstawie wykonanej przez Wykonawcę konfiguracji urządzeń w systemie ITS oraz w sterownikach sygnalizacji. Po zaprogramowaniu przez CZRiTP programów systemowych sygnalizacji, Wykonawca odpowiada za efekty ruchowe oraz za poprawną konfigurację urządzeń. Wszelkie zmiany w tym zakresie (dla spełnienia wymogów ruchowych dla tej inwestycji) wykonuje Wykonawca a tym samym uczestniczy przy wdrożeniu programów systemowych. O terminie wdrożenia programów systemowych Wykonawca zostanie poinformowany przez CZRiTP. Na dokonanie programowania i wdrożenia programów systemowych CZRiTP wymaga przekazania informacji o planowanym terminie przynajmniej 2 tygodni przed planowanym wdrożeniem.

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wrocław, dnia 27.04.2017 r.

TXU. 71.016.39316.39312.41277.2017.OK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.)
w związku z zapytaniem wyjaśnia:

 

Pytanie nr 2:

Czy Wykonawca w cenie ofertowej powinien uwzględnić nadzór archeologiczny?

Odpowiedź nr 2:

W razie konieczności koszt prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego zostanie poniesiony przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać, jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień, prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia.

Zgodnie z punktem XI.2 i 3 SIWZ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania, w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, koszty organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego – białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli zamawiającego: – 1 badanie przed odbiorem robót, – 2 badanie w połowie okresu gwarancyjnego, – 3 badanie na koniec okresu gwarancyjnego, dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym wykonawcy; koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy; zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; koszty ubezpieczenia, opłaty czynności koordynacyjnych, koszty opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy dodatkowo uwzględnić koszt wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny jednostkowe określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia, nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego przedmiotu zamówienia, tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w ceny jednostkowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie przewiduje ograniczenia robót.

W związku z powyższym w § 14 ust. 1 Projektu umowy wykreśla się punkt 2).

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

 

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić, jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegający na rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian.

Odpowiedź nr 4:

Patrz Odpowiedź nr 3.

 

Pytanie nr 5:

W poz. 51 d.6 przedmiaru drogowego należy wycenić regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 19 szt.

W poz. 18 d.3 przedmiaru sanitarnego również należy wycenić regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości – 17 szt.

Prosimy o potwierdzenie, że powyższe pozycje w obu przedmiarach nie powielają się. Jeśli się powielają – proszę o usuniecie jednej z pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź nr 5:

Wykreśla się pozycję 18 .3 przedmiaru branży sanitarnej.

 

Pytanie nr 6:

Pozycja 58 d.7 przedmiaru drogowego rozbita jest na pozycje 58.1-58.4. Czy należy podać ceny jednostkowe za pozycje 58.1-58.4, bez podawania ceny jednostkowej za poz. 58, czy też należy wycenić jedynie  poz. 58.d.7 bez podawania cen jednostkowych  pozycji 58.1-58.4?

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający zamieszcza przedmiar (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) wg. którego należy sporządzić wycenę.

 

Pytanie nr 7:

Zgodnie z uzgodnieniem ZZM oraz projektem zieleni pod trawniki  należy rozścielić 20cm humusu. Zgodnie z poz. 58 d.7 przedmiaru drogowego pod trawniki należy rozścielić 10cm humusu. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie grubości humusu do rozścielenia pod trawniki.

Odpowiedź nr 7:

Zgodnie z projektem zieleni należy wycenić rozścielenie 20 cm humusu (patrz. poz. 8 przedmiaru zieleń (kosztorysu ofertowego po wypełnieniu).

 

Pytanie nr 8:

Prosimy o wyjaśnienie czy w poz. 57 przedmiaru drogowego należy wycenić sadzenie      70 szt. berberysu z odzysku oraz 50 szt. nowego berberysu  thunberga (w poz. 56 wykopujemy 70szt. krzewów w celu przesadzenia, a w poz. 57 jest nasadzenie 120 szt.)?

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić posadzenie Berberysów w ilości 70 sztuk z odzysku oraz 50 szt. nowych. Patrz pozycja 6 i 7 przedmiaru zieleń (kosztorys ofertowy po wypełnieniu).

 

Pytanie nr 9:

Prosimy o potwierdzenie ilości Berberysu do nasadzenia (poz. 57 przedmiaru drogowego)- 120sz.

Do wykopania w celu przesadzenia jest 70szt. (zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadza się berberys z powierzchni 21×0,3m oraz 17×0,3m tj. ok. 11,40m², a powierzchnia terenu do nasadzenia wykopanych berberysów jest taka sama więc nie zmieści się na niej 120szt. berberysu).

Odpowiedź nr 9:

Patrz odpowiedź nr 8.

 

Pytanie nr 10:

Prosimy o podanie rozmiaru Berberysu Thunberga ,,Atropurpurea Nana’’  do wyceny poz. 57 przedmiaru drogowego jako uzupełnienie sadzonek uszkodzonych.

Odpowiedź nr 10:

Do uzupełnienia należy użyć sadzonek o wysokości min. 30 cm (3-5 pędów).

 

Pytanie nr 11:

Zgodnie z inwentaryzacją zieleni do usunięcia jest 24,5m² krzewów. Zgodnie z poz. 55 d.7 przedmiaru drogowego do usunięcia jest 0,01ha=100m² krzewów. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 11:

W wycenie należy przyjąć powierzchnię 24,5 m2. Patrz pozycja 4 przedmiaru  zieleń (kosztorys ofertowy po wypełnieniu).

 

Pytanie nr 12:

Prosimy o udzielenie informacji, czy za implementację docelowych systemowych programów pracy sygnalizacji świetlnej, na podstawie zatwierdzonych projektów, odpowiada Dział ds. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym TXC ZDiUM, czy należy uwzględnić w wycenie koszty implementacji programów systemowych?

Odpowiedź nr 12:

Wykonawca odpowiada za zaprojektowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej programów pracy sygnalizacji świetlnych w trybie lokalnym i systemowym. Na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych i lokalnych Wykonawca odpowiada za skonfigurowanie urządzeń w terenie i w systemie ITS. Wykonawca programuje sterownik sygnalizacji implementując w terenie programy lokalne sygnalizacji świetlnej. CZRiTP implementuje (programuje w systemie sterownia ruchem) programy pracy sygnalizacji na podstawie zatwierdzonych projektów systemowych oraz na podstawie wykonanej przez Wykonawcę konfiguracji urządzeń w systemie ITS oraz w sterownikach sygnalizacji. Po zaprogramowaniu przez CZRiTP programów systemowych sygnalizacji, Wykonawca odpowiada za efekty ruchowe oraz za poprawną konfigurację urządzeń. Wszelkie zmiany w tym zakresie (dla spełnienia wymogów ruchowych dla tej inwestycji) wykonuje Wykonawca. W przypadku konieczności zmian programowych podyktowanych i/lub ustalonych z Organem Zarządzającym Ruchem w stosunku do zatwierdzonego wcześniej projektu dla uzyskania spodziewanych płynności ruchu, korektę tą wykonuje Wykonawca i uzyskuje dla nowej dokumentacji niezbędne zatwierdzenia i opinie. Wykonawca posiada nadzór nad dokumentacją i odpowiada za zaprojektowane rozwiązania ruchowe, w związku z powyższym uczestniczy również przy wdrożeniu programów systemowych. O terminie wdrożenia programów systemowych Wykonawca zostanie poinformowany przez CZRiTP. Na dokonanie programowania i wdrożenia programów systemowych CZRiTP wymaga przekazania od Wykonawcy zatwierdzonej dokumentacji w terminie przynajmniej 2 tygodni przed planowanym wdrożeniem.

 

Pytanie nr 13:

Prosimy o udzielenie informacji, w której pozycji kosztorysu ofertowego należy uwzględnić zabezpieczenie rurami dwudzielnymi kanalizacji kablowej firmy Netia i Orange, w pobliżu fundamentów projektowanego oświetlenia?

Odpowiedź nr 13:

Zamawiający nie przewiduje takiego zakresu robót.

 

Pytanie nr 14:

Prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisami z PB tj.:               pkt 4.3.1.4. Sygnał dźwiękowy: Nie projektuje się sygnalizatorów dźwiękowych a zapisami z PW Sygnalizacja: pkt 6. Sygnał dźwiękowy Projektuje się doposażenie sygnalizatorów pieszych w urządzenia akustyczne typu SA-3S.

Odpowiedź nr 14:

Prace należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

 

Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza montaż opraw innego producenta niż wskazanych w uzgodnieniu z Koordynatorem wystroju plastycznego miasta Wrocławia?

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający dopuszcza montaż opraw innego producenta tylko w przypadku spełnienia parametrów równoważnych do ww. opraw lub o wyższych parametrach. Powyższą zmianę należy uzgodnić z Koordynatorem Plastycznego Wystroju Miasta oraz z Zamawiającym.

 

Pytanie nr 16:

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza montaż słupów aluminiowych o wys. 5m innego typu niż wskazany S-50SwAl oraz czy dopuszcza zastosowanie słupów wkopywanych?

Odpowiedź nr 16:

Należy zastosować słupy zgodnie z projektem wykonawczym oświetlenia.

 

Pytanie nr 17:

W PW sygnalizacji na ul. Krzycką zapisano w pkt 3.2. Sterownik sygnalizacji świetlnej: Należy również dostosować (bądź wymienić) moduły sterownika do sterowania sygnalizatorami LED. Prosimy o udzielenie odpowiedzi w jakie źródła światła są wyposażone sygnalizatory na skrzyżowaniu nr 148 (Powstańców Śl.-Krzycka)?

Odpowiedź nr 17:

Sygnalizatory na skrzyżowaniu nr 148 wyposażone są w źródła światła LED.

 

Pytanie nr 18:

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przekaże Wykonawcy projekt sygnalizacji w wersji edytowalnej dwg, w związku z koniecznością przedstawienia do odbioru robót dokumentacji powykonawczej, która powinna zawierać m.in. zatwierdzony projekt wykonawczy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej plik .pdf, oraz w wersji edytowalnej dwg (kompatybilny z AutoCad 2007), xls (kompatybilny z MS Office 2003) i doc?

Odpowiedź nr 18:

W razie konieczności Zamawiający udostępni posiadaną wersję edytowalną, jednakże do opracowania dokumentacji powykonawczej będzie Wykonawca.

 

 

Ponadto Zamawiający zamieszcza specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zamienne) celu uporządkowania nazewnictwa przedmiotu zamówienia.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl):

Załączniki:

– przedmiar robót (kosztorys ofertowy po wypełnieniu) – format xls.PRZEDMIARY ROBÓT (KOSZTORYSY OFERTOWE)

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (zamienne).STWiOR (zamienny)

 

 

Data dodania: 25.04.2017

Wrocław, dnia 25.04.2017 r.

TXU. 71.016.40397.2017.OK

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)
zmienia termin:

– składania ofert do dnia 08.05.2017 r. do godz. 09:30,

– otwarcia ofert na dzień 08.05.2017 r. na godz. 10:00.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

Data dodania: 25.04.2017

Ogłoszenie nr 73235 – 2017 z dnia 2017-04-25 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 65972-2017
Data: 13/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Data: 28/04/2017, godzina:09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 08/05/2017, godzina:09:30

Wrocław, dnia 21.04.2017 r.

TXU. 71.016.37880.39249.2017.OK

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.)
w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści postanowień SIWZ przedmiotowego zamówienia w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Obecny zapis:

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

–  c.1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową oświetlenia drogowego i sygnalizacją świetlną,

na proponowany zapis:

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

–  c.1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową i sygnalizacją świetlną oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego.

Zapis zawarty w Specyfikacji ogranicza dostęp do udziału w przedmiotowym postępowaniu. Wyrażone w wymaganiach wytyczne zawężają grono Wykonawców mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia. Proponowany warunek w pełni zaspokaja gwarancję należytego wykonania prac, poprzez doświadczenie Wykonawcy w realizacji tego typu zadania.

Opis spełnienia warunków  udziału w postępowaniu winien być odpowiedni do osiągnięcia celu jakiemu służy, czyli wyboru Wykonawcy dającego rękojmię wykonania zamówienia i nieograniczającego dostępu do zamówienia Wykonawcom zdolnym do jego wykonania.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia ww. warunek w następujący sposób:

IV. Warunki udziału w postępowaniu.

1c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:

– c.1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego.

Ponadto Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej:

– zamienny formularz oferty, w którym w pkt 7 dopisuje zapis o następującym brzmieniu: ,,W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze okresu udzielonej gwarancji, traktuje się, że złożył oświadczenie   o udzieleniu minimalnego okresu gwarancji (36 miesięcy)’’,

– zamienny PB – projekt zagospodarowania terenu,

– zamienny PW – drogi,

– zamienny PW – organizacja ruchu docelowego,

– zamienny Przedmiar robót drogi, ord, zieleń.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl):

Załączniki:

– zamienny formularz oferty Zamienny Formularz oferty wraz z załącznikami Zamienny formularz oferty wraz z załącznikami

– zamienny PB – projekt zagospodarowania terenu,PB – Projekt zagospodarowania terenu

– zamienny PW – drogi,PW drogi

– zamienny PW – organizacja ruchu docelowego,PW organizacja ruchu docelowego

– zamienny Przedmiar robót drogi, ord, zieleń.Przedmiar Drogi-ord-zieleń

 

 

Data dodania: 21.04.2017

Ogłoszenie nr 71177 – 2017 z dnia 2017-04-21 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 65972-2017
Data: 13/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: 1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową oświetlenia drogowego i sygnalizacją świetlną.
W ogłoszeniu powinno być: 1)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową lub przebudową sygnalizacji świetlnej oraz co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę oświetlenia drogowego.

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 21.04.2017 r.
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

TXU.71.016.37099.2017.OK               Wrocław, dnia 13.04.2017

Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Rozbudowę ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia (Program funkcjonalno-użytkowy)
2. Formularz oferty wraz z załącznikami
3. Projekt umowy
4. Wzór gwarancji
5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów
6. Dokumentacja projektowa

SIWZ

projekt umowy

OPZ

gwarancja    gwarancja

Formularz oferty wraz z załącznikami   Formularz oferty wraz z załącznikami

Wzór uzgodnienia z włascicielami gruntów

6.14 STWiORB

6.15 PRD

6.16 PR_KD_cz. sanitarna

6.17 Krzycka-SY-przedmiar

6.18 Kutnowska-SY-przedmiar

6.19 PR – oświetlenie

6.1 PB – Projekt zagospodarowania terenu

6.2 PW drogi 6.3 PW organizacja ruchu docelowego

6.3 PW organizacja ruchu docelowego

6.4 PW organizacja ruchu zastępczego

6.5 PW cz. Sanitarna

6.6 Krzycka SYG LOK FINAL

6.7 Kutnowska SYG LOK FINAL

6.8 Krzycka SYG SYS FINAL

6.9 Kutnowska SYG SYS FINAL KOREKTA

6.10 Powstańców Śl-Krzycka-całość

6.11 Kutnowska – całość

6.12 PW przebudowa oświetlenia

6.13 PW Zieleń

 

Data dodania: 13.04.2017

Ogłoszenie nr 65972 – 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Wrocław: Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia jest przewidziany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (Regionalny Porgram Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014/2020)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
bip.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
nie
bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 1

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej.
Numer referencyjny: TXU/TRN/045/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Rozbudowa ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Krzyckiej do ul. Kutnowskiej we Wrocławiu w celu wydzielenia trasy rowerowej”, której autorem jest Biuro Projektowe DRO-KOM Damian Geisler, Rościsławice ul. Łąkowa 8, 55-120 Oborniki Śląskie w tym: – budowę drogi rowerowej z betonu asfaltowego – dł. 543,00 mb, – przebudowę chodników z płytek/kostki betonowej 20/20 – dł. 543 mb, – przebudowę sygnalizacji świetlnych na 2 skrzyżowaniach, – przebudowę oświetlenia – 15 punktów świetlnych. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót m.in. a)Branży drogowej, b)Organizacje ruchu docelowego, c)Branży sanitarnej d)Sygnalizacja świetlna – część programowa (skrzyżowanie ul. Powstańców Śl./Krzycka), e)Sygnalizacja świetlna – część programowa (skrzyżowanie ul. Powstańców Śl./Kutnowska), f)Sygnalizacja świetlna – część elektryczna (skrzyżowanie ul. Powstańców Śl./Krzycka), g)Sygnalizacja świetlna – część elektryczna (skrzyżowanie ul. Powstańców Śl./Kutnowska), h)Branży elektrycznej – przebudowa oświetlenia, i)Zieleń, j)Wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania k)Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody, l)Zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej, m)Wykonanie oraz umieszczenie na terenie budowy tablicy informacyjnej, n)Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:45233222-1, 45231000-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/10/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z przebudową oświetlenia drogowego i sygnalizacją świetlną, 2) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej i przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1)Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzec których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
20 000.00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60.00
Gwarancja
20.00
Termin realizacji zamówienia
20.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr
czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: