Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1)Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2)Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66 3)Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXU/TRP/089/2017
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
13.04.2017
Publikacja:
Beata Sylwestrzak
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
28.04.2017 10:30

Powiązane dokumenty

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 02.06.2017 r. została zawarta umowa nr TXZ/TRN/153/139/2017 na rozbudowę i przebudowę ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu:

 1. Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej
 2. Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66
 3. Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu.

z firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych EXPORT-PRIBEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-152) przy ul. Modlińskiej 310/312. Wartość umowy brutto: 3 115 566,40 zł.

Wrocław, dn. 16.05.2017r.

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Rozbudowę i przebudowę ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej; 2.Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66; 3.Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji zadania wybrano ofertę nr 3:

PRIB Export-Pribex Sp. z o.o., ul.Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

z ceną ofertową brutto po korekcie – 3 115 566,40 zł i gwarancją 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę, spośród nieodrzuconych, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul.Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Oferta nr 2: STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wysoka, ul.Lipowa 5a,

52-200 Wrocław

Oferta nr 3: PRIB Export-Pribex Sp. z o.o., ul.Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa

Oferta nr 4: AG System Sp. z o.o., Ul.Senatorska 15, 30-106 Kraków

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryterium cena oraz kryterium gwarancja:

Oferta nr 1 – kryt. cena: 58,31 pkt, kryt. gwarancja: 10,00 pkt, kryt.termin: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań: 10,00 pkt, łącznie: 98,31 pkt

Oferta nr 2 – kryt. cena: 56,86 pkt, kryt. gwarancja: 10,00 pkt, kryt.termin: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań: 10,00 pkt, łącznie: 96,86 pkt

Oferta nr 3 – kryt. cena: 60,00 pkt, kryt. gwarancja: 10,00 pkt, kryt.termin: 20,00 pkt, kryt.ilość zadań: 10,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt

Oferta nr 4 – oferta odrzucona

 

Data dodania: 28.04.2017

W dniu 28.04.2017r. o godzinie 10:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 28.04.2017r. o godzinie 11:00 nastąpiło otwarcie złożonej oferty.

Zestawienie w załączeniu.

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 25.04.2017r.

TXU.71.027.39068.39289.39296. 40469.2017.BS

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: Rozbudowa ul.Cynamonowej na odc. od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej; 2.Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66; 3.Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Wg pozycji nr 94 przedmiaru robót branży drogowej i ORD należy wycenić ławki przystankowe typ LS/KA-01. Katalog mebli miejskich Wrocławia nie zawiera tego typu ławek (być może została omyłkowo pominięta literka przed cyframi 01). Prosimy o wyjaśnienie.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że w pozycji nr 94 przedmiaru robót branży drogowej i ORD należy wycenić ławki przystankowe typu LS/KA-F01.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie destruktu lub granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek MMA na warstwę podbudowy AC22P oraz na warstwę wyrównawczą AC11W i wiążącą AC16W?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania destruktu lub granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek MMA na warstwę podbudowy AC22P oraz na warstwę wyrównawczą AC11W i wiążącą AC16W.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza do wykonania badań nośności użycie płyty dynamicznej?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza do wykonania badań nośności użycie płyty dynamicznej.

Pytanie nr 4:

W ST dotyczących wykonania warstw podbudowy, warstwy wiążącej i wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej pomimo odniesienia się do WT-2 2014 część przywołanych parametrów odnosi się do zapisów z WT-2 2010. Według, których wytycznych należy projektować mieszanki mineralno-asfaltowe?

Odpowiedź nr 4:

Mieszanki mineralno – asfaltowe należy projektować według wytycznych WT-2 2014.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie destruktu bitumicznego z frezowania do uzupełnienia poboczy?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania destruktu bitumicznego z frezowania do uzupełnienia poboczy.

Pytanie nr 6:

Prosimy o uzupełnienie specyfikacji dla kruszywa stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zamieszcza na swojej stronie internetowej Zamienne SST D-04.05.01 uzupełnione o zapisy dla kruszywa stabilizowanego cementem.

Pytanie nr 7:

Dotyczy PW_Drogi – przekrój poprzeczny L-L oraz G-G. Proszę o potwierdzenie, że opis warstw konstrukcji jezdni dotyczy się stanu istniejącego i do obowiązków Wykonawcy należy jedynie wykonanie warstwy wyrównującej z AC11W gr.0-5 cm oraz warstwy AC11S gr.5cm.

Odpowiedź nr 7:

Zmawiający potwierdza, że dla jezdni w przekroju L-L oraz G-G należy na istniejącej konstrukcji jezdni wykonać warstwę wyrównującą oraz ścieralną z betonu asfaltowego.

Pytanie nr 8:

Proszę o potwierdzenie, że odpowiednią ilość kostki kamiennej potrzebnej do wykonania zadania, ZDiUM wyda bezpłatnie.

Odpowiedź nr 8:

Zamawiający wyda bezpłatnie Wykonawcy kostkę kamienną staroużyteczną 18/20 cm na wykonanie nawierzchni zatok autobusowych oraz ścieku. Kostkę Wykonawca pobierze ze składowiska ZDiUM przy ul. Długiej 49 w godz. 715 – 1515 . Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt dokona sortowania materiału na składowisku, jego oczyszczenia, załadunku wybranego i oczyszczonego materiału na środki transportu i przewozu na plac budowy wraz z rozładunkiem. Zamawiający umieszcza na swojej stronie internetowej zamienny OPZ uzupełniony o powyższy zapis.

Pytanie nr 9:

Prosimy o zamieszczenie aktualnej decyzji na wycinkę drzew.

Odpowiedź nr 9:

Inwestycja realizowana będzie na podstawie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wydanej na podstawie Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 721 z póź. zm.). Zgodnie z zapisami tej ustawy (art. 21 ust. 2) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych.

Pytanie nr 10:

Prosimy o informację czy inwestycja będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego, a jeśli tak , to kto będzie obciążony opłatami z tego tytułu.

Odpowiedź nr 10:

Inwestycja nie będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 11:

W przypadku konieczności uwzględnienia opłat za zajęcie pasa drogowego prosimy o podanie kwot oraz uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 11:

Patrz odpowiedź nr 10.

Pytanie nr 12:

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie zagospodarowane drewno z wycinki.

Odpowiedź nr 12:

Sposób zagospodarowania drewna z wycinki opisuje pkt 5.31 OPZ.

Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie operatu brakarskiego a jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 13:

Zgodnie z pkt 5.31 OPZ wykonanie operatu brakarskiego leży po stronie Wykonawcy. Koszt wykonania operatu brakarskiego należy ująć w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego dotyczących wycinki drzew wraz z wywozem i kosztem zagospodarowania odpadów.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem do realizacji zadania.

Odpowiedź nr 14:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje terenem do realizacji zadania.

 Pytanie nr 15:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem pod zaplecze budowy.

Odpowiedź nr 15:

Zamawiający informuje, że nie dysponuje terenem pod zaplecze budowy.

Pytanie nr 16:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający nie posiada tabeli robót ziemnych. Obliczenia mas ziemnych znajdują się w opisach pozycji przedmiaru.

Pytanie nr 17:

Prosimy o zamieszczenie przekrojów charakterystycznych.

Odpowiedź nr 17:

Zamawiający informuje, że zamieszczone w projekcie przekroje konstrukcyjne stanowią jednocześnie przekroje charakterystyczne.

Pytanie nr 18:

Prosimy o ponowne zamieszczenie Projektu Wykonawczego Organizacji ruchu zastępczego Obsługi komunikacyjnej budowy lub zamieszczenie rys.1,2,4 oraz czytelnej str.7.

Odpowiedź nr 18:

Zamawiający ponownie zamieszcza na swojej stronie internetowej czytelny projekt wykonawczy organizacji ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy.

Pytanie nr 19:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycję dot. Ułożenia taśmy bitumicznej (uwzględnionej na rys. nr D-8 projektu wykonawczego branży drogowej) oraz o uzupełnienie STWIOR o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 19:

Ułożenie taśmy bitumicznej należy ująć w pozycji ułożenia warstwy ścieralnej. Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej zamienną ST D-05.03.05a Nawierzchnia z Betonu Asfaltowego Warstwa Ścieralna.

Pytanie nr 20:

W § 1 projektu umowy ust.2 podpunkt h) Zamawiający wpisał, że zakres zamówienia obejmuje: przebudowę i zabezpieczenie kolizyjnego uzbrojenia. Prosimy o wskazanie w dokumentacji projektowej kolizyjnego uzbrojenia lub o zamieszczenie stosownego opracowania wraz z uzupełnieniem przedmiarów robót o stosowne pozycje.

Odpowiedź nr 20:

Zakres kolizji objętych niniejszym zamówieniem określony jest w udostępnionej dokumentacji projektowej.

 

Ponadto dopisuje się do OPZ pkt 5.35 dotyczący kaucji za zajęcie terenów nienależących do Zamawiającego.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

Załączniki (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego www.zdium.wroc.pl):

 1. Zamienne SST (w zakresie D-04.05.01 i D-05.03.05a)  1.Zamienne_STWIORB
 2. Zamienny OPZ 2.Zamienny OPZ
 3. PW organizacja ruchu zastępczego i obsługi komunikacyjnej budowy  3.PW ORZ

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 21.04.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

TXU.71.027. 36862.2017.BS                                           Wrocław, dnia 13.04.2017

 

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu:

 1. Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej
 2. Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66
 3. Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

SIWZ

 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.OPZ, 6.2.Decyzja ZRID – ul. Cynamonowa, 6.3.Zaświadczenie o braku sprzeciwu – ul. Cynamonowa, 6.4.Decyzja pozwolenie na badania archeolog. – ul. Cynamonowa, Projekt budowy przyłącza kablowego – zakres robót TAURON
 2. Formularz oferty wraz z załącznikami 2.Formularz oferty wraz z załącznikami, 2.Formularz oferty wraz z załącznikami
 3. Projekt umowy 3.Projekt umowy
 4. Wzór gwarancji 4. Wzór gwarancji, 4. Wzór gwarancji
 5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów
 6. Dokumentacja projektowa

6.1.PZT

6.2.PB_ZRID

6.3.PW_DROGI_ORD

6.4.PW_KANALIZACJA DESZCZOWA

6.5.PW_INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.6.PW_MKT

6.7.PW ZIELEŃ

6.8. PW ORZ_ OBSŁUGA KOMUNIKACYJNA BUDOWY

6.9.OPERAT WODNOPRAWNY

6.10.Badania geotechniczne

6.11.1.PRD_drogi

6.11.2.PRD_KD_1

6.11.3.PRD_el-en

6.11.4.PRD_MKT

6.11.5.PRD_zieleń zamienny

6.12.STWIORB

 

Data dodania: 13.04.2017

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.zdium.wroc.pl


Ogłoszenie nr 65466 – 2017 z dnia 2017-04-13 r.
Wrocław: Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1.Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2.Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66 3.Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie
bip.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

nie
bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul.Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta pok. nr 1
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: 1.Rozbudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Pełczyńskiej do ul.Tymiankowej oraz przebudowa ul.Cynamonowej na odcinku od ul.Tymiankowej do ul.Waniliowej 2.Przebudowa ul.Waniliowej na odcinku od ul.Cynamonowej do ul.Kminkowej i ul.Kminkowej na odcinku od ul.Waniliowej do posesji nr 66 3.Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16 AM-5 obręb Widawa we Wrocławiu
Numer referencyjny: TXU/TRP/089/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Rozbudowa i przebudowa ulic na osiedlu Lipa Piotrowska we Wrocławiu: Rozbudowa ul. Cynamonowej na odcinku od ul. Pełczyńskiej do ul. Tymiankowej; Przebudowa ul. Cynamonowej na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Waniliowej oraz przebudowa ul. Waniliowej na odcinku od ul. Cynamonowej do ul. Kminkowej i ul. Kminkowej na odcinku od ul. Waniliowej do posesji nr 66; Budowa pętli autobusowej zlokalizowanej na działce nr 16, AM-5, obręb Widawa we Wrocławiu”, której autorem jest pracownia projektowa BESKO – Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. 2.ZAKRES ZAMÓWIENIA Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a)branży drogowej; b)branży sanitarnej – odwodnienie drogowe; c)branży elektrycznej: – budowa oświetlenia, – przebudowa sieci elektroenergetycznej, – budowa zasilania pod przyszły punkt socjalny na pętli autobusowej; d)branży teletechnicznej – budowa sieci MKT; e)organizacja ruchu docelowego; f)zieleń (wycinka drzew, zabezpieczeniem drzew i krzewów na czas wykonywania robót); g)zieleń – nasadzenia, zakładanie trawników, nasadzenia kompensacyjne; h)przebudowa i zabezpieczenie kolizyjnego uzbrojenia; i)odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych; j)wyniesienie, utrzymanie i demontaż organizacji ruchu zastępczego z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania; k)organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; l)zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; m)opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu zastępczego.

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 25/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi klasy D lub wyższej wraz z infrastrukturą w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości zadania minimum 2 000 000,00 zł brutto; 2) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie pełnił funkcję kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na co najmniej jednym zadaniu obejmującym budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi klasy D lub wyższej wraz z infrastrukturą w zakresie kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego o wartości zadania minimum 2 000 000,00 zł brutto i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzec których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
70000,00PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60.00
gwarancja 10.00
termin realizacji zamówienia 20.00
ilość zadań kierownika budowy/robót 10.00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego; 3)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 28/04/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: