Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.


Numer referencyjny:
TXU/TRP/32/2017
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
10.03.2017
Publikacja:
Małgorzata Pyszkowska
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
21.04.2017 09:30

Powiązane dokumenty

                                                                                               Wrocław, dn. 26.04.2017r.

 

 

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49 tel. 071/ 355 90 76 w. 405, 071/ 376 00 05

fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 

 

Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 451 394,04 zł brutto. Cena ofertowa oferty najkorzystniejszej wynosi po korekcie 1 564 344,77 zł brutto.

 

 

Data dodania: 21.04.2017

W dniu 21.04.2017r. o godzinie 9:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 21.04.2017r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu.

 

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 14.04.2017r.

wg rozdzielnika

TXU.71.12.26739.27962. 37438.2017.MP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 45:

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na istniejący, zły stan techniczny nawierzchni termin gwarancji dla remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych określonych w przedmiarze robót drogowych poz. 3.2.8, 3.2.9 wynosi 24 miesiące.

Odpowiedź nr 45:

Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji dla remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych wynosi 24 miesiące.

W związku z powyższym oraz nawiązując do udzielonej odpowiedzi nr 3 i nr 4 zamawiający zmienia treść SIWZ:

w rozdz. XII pkt 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„gwarancja na wykonane roboty z wyłączeniem robót obejmujących remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, oznakowania poziomego oraz zieleni – 40% (40pkt)”;

pkt 1.2 „Kryterium będzie rozpatrywane na podstawie długości okresu gwarancji na wykonane roboty, z wyłączeniem robót obejmujących remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, oznakowania poziomego oraz zieleni, zadeklarowanego przez wykonawcę w Formularzu oferty.”

pkt 5.29. OPZ otrzymuje brzmienie:  Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem robót związanych:

– z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych, określonych w przedmiarze robót drogowych w poz. 3.2.8, 3.2.9, dla których okres gwarancji wynosi 24 miesiące;

– z zielenią i wykonaniem oznakowania poziomego, określonego w przedmiarze
w poz. 7.2.1
, dla których okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.”

§ 8 ust. 1 Projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Wykonawca udziela ….. miesięcy gwarancji na roboty objęte przedmiotem zamówienia, z wyłączeniem robót związanych
z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych, określonych w przedmiarze robót drogowych w poz. 3.2.8, 3.2.9, dla których okres gwarancji wynosi 24 miesiące oraz
z zielenią i wykonaniem oznakowania poziomego, określonego w przedmiarze w poz. 7.2.1, dla których okres gwarancji wynosi 36 miesięcy”.

W załączeniu ZAMIENNY Opis przedmiotu zamówienia oraz ZAMIENNA pierwsza strona Formularza oferty.

Pytanie nr 46:

Prosimy o potwierdzenie, że ze względu na istniejący zły stan techniczny nawierzchni termin gwarancji dla oznakowania poziomego określonego w przedmiarze robót drogowych poz. 7.2.1. wynosi 24 miesiące.

Odpowiedź nr 46:

Patrz odpowiedź nr 45.

 Pytanie nr 47:

Prosimy o zamieszczenie aktualnego zatwierdzenia Projektu Organizacji Zastępczej zgodnie z którym należy wdrożyć tymczasową organizację ruchu (zatwierdzenie
z dn.13.12.2016r. zawiera informację o zatwierdzeniu ord oraz odrzuceniu projektu orz).

Odpowiedź nr 47:

Zamawiający informuje, że po stronie Wykonawcy jest opracowanie aktualizacji projektu zastępczej organizacji ruchu wraz z opracowaniem projektu programów sygnalizacji akomodowanej wahadłowej oraz uzyskaniem zatwierdzenia, wdrożeniem, utrzymaniem i demontażem.

Zamawiający załącza skorygowany Opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 48:

Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót dotyczącego wykonania organizacji ruchu zastępczego.

Odpowiedź nr 48:

Zamawiający informuje, że prace związane z opracowaniem aktualizacji projektu zastępczej organizacji ruchu wraz z opracowaniem projektu programów sygnalizacji akomodowanej wahadłowej, uzyskaniem zatwierdzenia, wdrożeniem, utrzymaniem i demontażem należy wycenić jako pozycję ryczałtową w zestawieniu kosztów.

W związku z powyższym zamawiający zmienia treść SIWZ:

w rozdziale XI pkt 1 otrzymuje brzmienie: Cena ofertowa brutto podana
w Formularzu oferty będzie sumą:
wartości robót budowlanych określonych wg cen netto na podstawie kosztorysów ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej, kosztów ryczałtowych oraz wyliczonego należnego podatku VAT.”

w rozdziale XI do pkt 2 dopisuje się zdanie: „W formie ryczałtu należy podać koszt opracowania aktualizacji projektu zastępczej organizacji ruchu wraz
z opracowaniem projektu programów sygnalizacji akomodowanej wahadłowej, uzyskaniem zatwierdzenia, wdrożeniem, utrzymaniem i demontażem.”

w § 5 Projektu umowy ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Cena ofertowa jest sumą wartości robót budowlanych określonych wg cen netto na podstawie kosztorysów ofertowych, ustalonej kwoty warunkowej, kosztów ryczałtowych oraz wyliczonego należnego podatku VAT i wynosi ….. zł brutto (słownie złotych:..), tj. … zł netto (słownie złotych…).”

Umowa zostanie skorygowana na etapie jej zawierania.

Zamawiający załącza ZAMIENNE zestawienie kosztów.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Załączniki:

 1. ZAMIENNY Opis Przedmiotu Zamówienia1. ZAMIENNY Opis przedmiotu zamówienia
 2. ZAMIENNA pierwsza strona Formularza oferty2.ZAMIENNA pierwsza str. Formularza oferty doc 2.ZAMIENNA pierwsza str. Formularza oferty pdf
 3. ZAMIENNE Zestawienie kosztów3. ZAMIENNE Zestawienie kosztów doc 3. ZAMIENNE Zestawienie kosztów pdf

Wrocław, dnia 13.04.2017r.

wg rozdzielnika

TXU.71.12.26739.26629.27962.37104.2017.MP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 36:

Prosimy o podanie kosztów nadzorów technicznych Orange.

Odpowiedź nr 36:

Koszty nadzoru Orange Polska S.A. uwzględniono w specyfikacji robót związanych z regulacją i zabezpieczeniem studni telekomunikacyjnych. Zamawiający załącza cennik nadzoru Orange Polska S.A.

Pytanie nr 37:

Na wysokości posesji nr 93 znajduje w śladzie ciągu pieszego znajduje się tabliczka orientacyjna wodociągu na słupku stalowym. Czy w ramach przedmiotowego zadania należy przesunąć tabliczkę poza ciąg pieszy (w stronę rowu).

Odpowiedź nr 37:

Tabliczka orientacyjna wodociągu na wysokości posesji nr 93 nie koliduje z projektowanych ciągiem pieszym i nie wymaga przestawienia w stronę rowu.

Pytanie nr 38:

Zgodnie z projektem wykonawczym branży drogowej ruch rzeczywisty wynosi 88 poj.os/h/pas w godzinach szczytu. Zgodnie z obserwacją wykonawcy dokonanej podczas wizji lokalnej zgodnie z opisem przedmiaru zamówienia, ruch w godzinach szczytu (6:30-8:30) wynosi około 600 poj.os/h/pas. Zadaniem wykonawcy przyjęte rozwiązania przy tak dużym natężeniu ruchu nie będą spełniały swojej roli – w chwili obecnej na osiedlu Nowy Domy gdzie pod koniec 2016 r. przeprowadzono podobną przebudowę, pojawiły się dziury na granicy starej jezdni i wykonanego poszerzenia. Prosimy o wprowadzenie rozwiązania połączenia starej i nowej nawierzchni w sposób pozwalający na udzielenia wymaganej Kontraktem gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.

Odpowiedź nr 38:

Zamawiający informuje, że projektowane, w ramach przedmiotowego zamówienia, poszerzenie na odcinku od posesji nr 81 do 95 przeznaczone będzie dla ruchu pieszego.

Pytanie nr 39:

Czy w zakres przebudowy wchodzi regulacja skrzynek wodnych sieci wodociągowej W225. Prosimy o podanie lokalizacji skrzynek do regulacji.

Odpowiedź nr 39:

Zakres zamówienia obejmuje regulację skrzynek sieci wodociągowej. Plan sytuacyjny został uzupełniony o zaznaczenie lokalizacji skrzynek w Zamiennym PW Branża drogowa załączonym z odpowiedziami nr 17-35 z dnia 29.03.2017r.

Pytanie nr 40:

Przedmiar poz. 1.4.1 – Regulacja wysokościowa istniejących wpustów deszczowych z wymianą kratek na krawężnikowe wraz z kompletem prac towarzyszących. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejące studzienki wpustów deszczowych są w stanie agonalnym. Zapisy w STWIOR D-03.02.01.ODWODNIENIE określają prace towarzyszące jako „między innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą”. Ponadto zapisy w pkt. 2.2.6 sugerują, że należy wymienić całą studzienkę. Nadmieniamy, że przedstawienie właściwych rozwiązań projektowych leży zawsze po stronie Zamawiającego/Projektanta, a nie Wykonawcy. Rozbieżności i nieprecyzyjne zapisy nie pozwalają na określenie ceny ofertowej. Ze względu na powyższe:

 1. a) prosimy o precyzyjne określenie „prac towarzyszących” gdyż użycie zapisu „między innymi” nie określa jednoznacznie jakie roboty należy wykonać,
 2. b) prosimy o zmianę zapisów w poz. 1.4.1 na Wymiana istniejących wpustów deszczowych oraz kratek na krawężnikowe,
 3. c) prosimy o zamieszczenie stosownych rysunków z podaniem:

– rzędnych posadowienia odpływów z wpustów deszczowych,

– średnicy, długości oraz materiału wymiennego przykanalika,

– określenia: z syfonem czy bez.

Odpowiedź nr 40:

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad a) zakres robót dla poszczególnych rodzajów urządzeń infrastruktury technicznej został ujęty w SSTWiORB D-03.02.01.

Ad b) zapis dotyczący regulacji wpustów deszczowych i wymiany nasad został zawarty
w poz. 1.5.20 kosztorysu ofertowego.

Ad c) – rzędne posadowienia odpływów z wpustów deszczowych pozostają bez zmian,

– przykanaliki wpustów deszczowych nie będą wymieniane,

– pozostaje stan istniejący.

Pytanie nr 41:

Przedmiar poz. 1.4.5 – regulacja pionowa studzienek telefonicznych. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że cześć istniejących studzienek telekomunikacyjnych umieszczona jest obecnie w utwardzonym mieszanką mineralną poboczu. Ze względu na projektowane poszerzenie nawierzchni zachodzi konieczność wymiany istniejących studzienek telekomunikacyjnych na typ ciężki z jednoczesnym dostosowaniem wysokości do nowej nawierzchni bitumicznej. Brak stosownych zapisów STWIOR nie pozwala na określenie ceny ofertowej, ponadto sugerowanie, że studzienki wymagają jedynie „regulacji wysokościowej” wprowadza Wykonawcę w błąd i będzie skutkować poniesieniem strat w trakcie wykonawstwa. Ze względu na powyższe:

 1. prosimy o zmianę zapisów w poz. 1.4.5 na „Wymiana istniejących studzienek kablowych na studzienki ciężkie z ramą i oprawą typu ciężkiego,
 2. dodatkowo prosimy o podanie typoszeregu wymienionych studzienek ,
 3. dla pozostałych studzienek nieposadowionych w jezdni i wymagających jedynie „regulacji wysokościowej” prosimy o wprowadzenie dodatkowej pozycji przedmiaru i o precyzyjne i jednoznaczne określenie w STWIOR sposobu regulacji wysokościowej,
 4. prosimy o potwierdzenie, że prace prowadzone są na czynnej sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź nr 41:

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad a) nie zachodzi potrzeba wymiany studzienek telekomunikacyjnych, znajdujących się w poboczu, na typ ciężki z uwagi na to, że na projektowane poszerzenie jezdni przewidziane jest pod ruch pieszy i oddzielone jest od ruchu kołowego za pomocą znaków typu „leitboy”,

Ad b) studzienki SKR-1 w poboczu nie będą wymieniane,

Ad c) regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych ujęta jest w kosztorysie ofertowym w poz 1.5.24,

Ad d) prace będą prowadzone na czynnej sieci telekomunikacyjnej.

Pytanie nr 42:

Przedmiar poz. 1.4.6 – regulacja wysokościowa i obrót istniejącej studni kablowej wraz z kompletem prac towarzyszących. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzamy, że istniejąca studzienka jest w stanie agonalnym i zachodzi konieczność jej wymaniany. Brak stosowanych zapisów w  STWIOR nie pozwala na określenie ceny ofertowej, ponadto sugerowanie, że studzienka wymaga jedynie „regulacji wysokościowe i obrotu” wprowadza Wykonawcę w błąd i będzie skutkować poniesieniem strat w trakcie wykonawstwa. Rozbieżności i nieprecyzyjne zapisy nie pozwalają na określenie ceny ofertowej.

Ze względu na powyższe:

 1. a) prosimy o zmianę zapisów w poz. 1.4.6 na Wymiana istniejącej studni kablowej na studnię ciężką z ramą i oprawą typu ciężkiego wraz ze zmianą lokalizacji zgodnie
  z dokumentacją projektową,
 2. b) dodatkowo prosimy o podanie typoszeregu wymienionej studzienki,
 3. c) prosimy o potwierdzenie, że prace prowadzone są na czynnej sieci telekomunikacyjnej,

d)prosimy o potwierdzenie, że w studzience znajduje się również sieć światłowodowa,

 1. e) prosimy o informację, czy w przypadku prac na sieci światłowodowej wykonawca tych robót musi być zaakceptowany przez Orange.

Odpowiedź nr 42:

Zamawiający wyjaśnia, że:

Ad a) w kosztorysie ofertowym w poz. 1.5.25. należy ująć wymianę istniejącej studni telekomunikacyjnej wraz z ramą i pokrywą na typ ciężki klasy D-400,

Ad b) należy zastosować studnię kablową typu SKR-1,

Ad c) prace będą prowadzone na czynnej sieci telekomunikacyjnej,

Ad d) w studzience znajduje się również sieć światłowodowa,

Ad e) Wykonawca musi być zaakceptowany przez Orange Polska S.A.

Pytanie nr 43:

Podczas wizji mieszkańcy osiedla przekazali notatkę, którą Zamawiający spisał z przedstawicielami osiedla Opatowice (w załączeniu). Wg tej notatki na wjeździe na początku i końcu opracowania powinien znajdować się znak wprowadzający ograniczenie tonażowe do 9 ton. Prosimy o uzupełnienie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 43:

Zakaz wjazdu pojazdom o tonażu powyżej  9t znajduje się obecnie przy wlocie ul. Opatowickiej na skrzyżowaniu z ul. Międzyrzecką co umożliwia zawrócenie pojazdom o tonażu powyżej 9t.

Pytanie nr 44:

Prosimy o informację kto ponosi koszty komunikacji zastępczej związanej z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji zbiorowej.

Odpowiedź nr 44:

Zadanie nie obejmuje komunikacji zastępczej. Na czas przebudowy pętli przy ul. Opatowickiej wydłużona zostanie istniejąca linia autobusowa do pętli w Trestnie. Koszt wydłużenia trasy komunikacji zbiorowej jest po stronie Zamawiającego.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Załącznik:

 1. Cennik nadzoru Orange Polska S.A.1. Zał do odp. nr 36 Cennik Orange

Data dodania: 11.04.2017

Wrocław, dnia 11.04.2017r.

 

TXU.71.12. 36138.2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

 Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 21.04.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 21.04.2017 r. na godz. 10:00.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 11.04.2017

Ogłoszenie nr 63712 – 2017 z dnia 2017-04-11 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 41428-2017
Data: 10/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 21/04/2017, godzina: 09:30

Data dodania: 07.04.2017

Wrocław, dnia 07.04.2017r.

 

TXU.71.12. 34979 .2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.  

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 14.04.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 14.04.2017 r. na godz. 10:00.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 07.04.2017

Ogłoszenie nr 61339 – 2017 z dnia 2017-04-07 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 41428-2017
Data: 10/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 14/04/2017, godzina: 09:30

Data dodania: 04.04.2017

Wrocław, dnia 04.04.2017r.

 TXU.71.12.33491.2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 11.04.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 11.04.2017 r. na godz. 10:00.

 Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Data dodania: 04.04.2017

Ogłoszenie nr 58227 – 2017 z dnia 2017-04-04 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 41428-2017
Data: 10/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 11/04/2017, godzina: 09:30

Wrocław, dnia 29.03.2017r.

TXU.71.12.26739.26629.27962. 31322.2017.MP

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Opatowickiej w celu  poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 17:

Przedmiar poz. 1.4.2 – Regulacja pionowa studzienek i komór dla włazów kanałowych. Brak stosownych zapisów w STWIOR nie pozwala na określenie ceny ofertowej. Prosimy o:

 1. jednoznaczne i precyzyjne określenie sposobu regulacji, np. wymiana kręgu
  o średnicy…, zastosowanie pierścieni polimerowych lub innych przyjętych rozwiązań projektowych,
 2. podanie średnic studni i wymiarów komór,
 3. określeniu czy istniejące włazy podlegają wymianie wraz z podaniem klasy włazu.

Odpowiedź nr 17:

Specyfikacja D-03.02.01. została uzupełniona o wyszczególnienie robót związanych z regulacją pionową włazów kanalizacyjnych.

Pytanie nr 18:

Przedmiar poz. 143 – Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych. Brak stosownych zapisów w STWIOR nie pozwala na określenie ceny ofertowej. Prosimy o: jednoznaczne i precyzyjne określenie sposobu regulacji np. wymiana obudowy na teleskopową, wymiana skrzynki lub innych rozwiązań projektowych.

Odpowiedź nr 18:

Treść Specyfikacji D-03.02.01. została uzupełniona o informacje dotyczące sposobu regulacji i rodzaju robót dla skrzynek na zaworach wodociągowych.

Pytanie nr 19:

Przedmiar poz. 1.4.4 – Regulacja wysokościowa hydrantu podziemnego o śr. 80-100 mm. Brak stosowanych zapisów w STWIOR nie pozwala na określenie ceny ofertowej. Prosimy o:

a) jednoznaczne i precyzyjne określenie sposobu regulacji, np. wymiana skrzynki, wymiana króćca FF na dłuższy z podaniem jego długości i średnicy lub innych rozwiązań projektowych,

b)prosimy o potwierdzenie, że regulacja wysokościowa hydrantów podziemnych związana jest z pracą na czynnej sieci wodociągowej.

Odpowiedź nr 19:

Treść Specyfikacji D-03.02.01. została uzupełniona o informacje dotyczące sposobu regulacji i rodzaju robót dla skrzynek wodociągowych na istniejących hydrantach.

Pytanie nr 20:

Zgodnie z dokumentacją projektową wzdłuż odcinka 1 (od posesji 81 do posesji 95) należy wydzielić z jezdni ciąg pieszy przy pomocy oznakowania poziomego i tablic leitboy. Prosimy o wskazanie minimalnych parametrów tablicy leitboy. Przytoczona w przedmiarze SSTWiOR D- 07.02.01 nie określa wymagań stawianych tablicy leitboy.

Odpowiedź nr 20:

Dla wydzielenia z jezdni ciągu pieszego należy zastosować tablice leitboy IV o wysokości 990 mm. Uzupełniono zapis w SSTWiOR D-07.02.01 i D-07.02.01.b.

Pytanie nr 21:

Skarpa rowu na odcinku od posesji 81 do 95 nosi znamiona ciągłego osuwania się, co może skutkować pojawieniem się pęknięć w poszerzeniu, co finalnie będzie powodowało przesiąkanie wody i podmywanie konstrukcji. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku pojawienia się pęknięć wykonawca nie będzie musiał ich usunąć w ramach gwarancji. W przeciwnym wypadku wnosimy o wyskarpowanie i umocnienie skarpy rowu płytami ażurowymi.

Odpowiedź nr 21:

Przy prawidłowym wykonaniu konstrukcji poszerzenia i odtworzeniu skarp trawiastych, pęknięcia nawierzchni nie powinny wystąpić. Jednak w celu dodatkowego zabezpieczenia pobocza jezdni uwzględniono w przedmiarze ułożenie na poboczu płyt ażurowych na odcinku od posesji nr 81 do 95. W załączeniu skorygowany przedmiar.

Pytanie nr 22:

Prosimy o załączenie SSTWIOR dla wykonania progów zwalniających.

Odpowiedź nr 22:

Załączono SSTWIOR D-08.07.01b dla wykonania progów zwalniających.

Pytanie nr 23:

Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze, zgodnie z którą będą rozliczane progi zwalniające.

Odpowiedź nr 23:

W przedmiarze wyodrębniona została pozycja dotyczącą rozliczenia progów zwalniających.

Pytanie nr 24:

Zaprojektowane progi zwalniające w przekroju poprzecznym na długości 20 cm opadają 8 cm, co odpowiada spadkowi 40%. Uzyskanie takiego spadku w technologii betonu asfaltowego jest niemożliwe. W związku z powyższym wnosimy o zmianę technologii wykonania progów zwalniających na progi prefabrykowane lub wykonane z asfaltu twardolnego przy zachowaniu wymaganych parametrów geometrycznych.

Odpowiedź nr 24:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie asfaltu twardolanego do wykonania warstwy ścieralnej progów zwalniających.

Pytanie nr 25:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę materiału do wykonania warstwy odsączającej z kruszywa 0/11mm na kruszywo 0/5mm, 0/16mm lub 0/25mm. Zgodnie z informacją uzyskaną w kopalniach znajdujących się na terenie Dolnego Śląska kruszywo o frakcji 0/11 nie jest produkowane(wskazana frakcja jest podana dla kruszywa dolomitowego, które nie występuje w rejonie Wrocławia). W przypadku kruszywa o frakcji 0/11mm zachodzi konieczność sprowadzania materiału z oddalonych kopalni, co znacząco podniesie koszt wykonania warstw odsączających.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa 0/16mm do wykonania warstwy odsączającej.

Pytanie nr 26:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę materiału do wykonania podbudowy z kruszywa frakcji na 0/45mm na kruszywo 0/31,5mm lub 0/63mm, gdyż kruszywo 0/45mm nie jest dostępne w rejonie Wrocławia i zachodzi konieczność sprowadzania materiału z oddalonych kopalni co znacząco podniesie koszt wykonania warstw podbudowy.

Odpowiedź nr 26:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału do wykonania podbudowy z kruszywa  frakcji 0/45 mm na kruszywo 0/31,5mm.

Pytanie nr 27:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę materiału do wykonania pasów ostrzegawczych „STOP” w kolorze żółtym z płytek nitowych 35×35 grubości 8cm na płytki 35×35 grubości 5cm.

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę płyt ostrzegawcze „STOP” 35x35x8cm na płyty 35x35x5cm.

Pytanie nr 28:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje zawierającą wykonanie progów zwalniających bitumicznych.

Odpowiedź nr 28:

Przedmiar został uzupełniony o pozycje dotyczące wykonania progów zwalniających.

Pytanie nr 29:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu drenażu z rurek drenarskich perforowanych z PVC w otulinie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.

Odpowiedź nr 29:

Przekroje konstrukcyjne nawierzchni uzupełniono o drenaż z rurek drenarskich PVC.

Pytanie nr 30:

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej dla drenażu z rurek drenarskich perforowanych z PVC w otulinie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej.

Odpowiedź nr 30:

STWiORB  uzupełniono o wykonanie drenażu z rurek drenarskich PVC w otulinie z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej nawierzchni na pętli autobusowej.

Pytanie nr 31:

Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym lokalizacji drenażu z rurek drenarskich oraz studzienki ściekowej do której należy go wpiąć (zgodnie z opisem poz.3.1.6 przedmiaru robót).

Odpowiedź nr 31:

Plan sytuacyjny został uzupełniony o trasę drenażu z rurek drenarskich z wpięciem do istniejącej studzienki deszczowej.

Pytanie nr 32:

Prosimy o zamieszczenie Specyfikacji Technicznej dot. wygrodzeń typu leitboy.

Odpowiedź nr 32:

STWiORB została uzupełniona o montaż wygrodzeń typu leitboy.

Pytanie nr 33:

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót branży ord o wykonanie piktogramów B-43.

Odpowiedź nr 33:

Przedmiar robót uzupełniono opozycję dotyczącą wykonania piktogramu znaku B-43.

Pytanie nr 34:

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 34:

Dokumentacja projektowa została uzupełniona o tabelę robót ziemnych.

Pytanie nr 35:

Prosimy o zamieszczenie przekrojów charakterystycznych.

Odpowiedź nr 35:

Dokumentacja projektowa została uzupełniona o przekroje charakterystyczne.

 

Ponadto Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej ZAMIENNY Przedmiar robót oraz Przedmiar w wersji edytowalnej, jako arkusz kalkulacyjny Excel. Arkusz jest jednocześnie kosztorysem ofertowym do wypełnienia, opracowanym zgodnie z wcześniej zamieszczonym wzorem, uwzględniającym wszystkie korekty przedmiarów (Uwaga: ceny należy wpisywać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku).

Przedmiar zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w rozszerzeniu *pdf należy traktować jako poglądowy. W/w arkusz kalkulacyjny Excel należy traktować jako KOSZTORYS OFERTOWY.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Załączniki: (tylko w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego   www.zdium.wroc.pl):

 1. ZAMIENNA SSTWiOR – 6.1.4.Z 1. ZAMIENNA SSTWiOR 6.1.4.Z
 2. ZAMIENNY PW Branża drogowa – 6.1.1.Z  2. ZAMIENNY PW Branża drogowa 6.1.1.Z
 3. ZAMIENNY PRZEDMIAR ROBÓT – 6.1.5.Z   3. ZAMIENNY PRZEDMIAR ROBÓT 6.1.5.Z
 4. KOSZTORYS OFERTOWY – arkusz kalkulacyjny Exel  4. KOSZTORYS OFERTOWY Exel.xls

 

 

 

Data dodania: 27.03.2017

Wrocław, dnia  27.03.2017r.

TXU.71.12. 30533 .2017.MP

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)
zmienia termin:

– składania ofert do dnia 07.04.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 07.04.2017 r. na godz. 10:00.

 Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

Data dodania: 27.03.2017
Ogłoszenie nr 52443 – 2017 z dnia 2017-03-27 r.
Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 41428-2017
Data: 10/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 07/04/2017, godzina: 09:30

Wrocław, dnia 24.03.2017r.

 TXU.71.12. 26739. 26629.27962. 29698 .2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić pełnienie nadzoru dendrologicznego.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający potwierdza, że w wycenie należy uwzględnić koszty pełnienia nadzoru dendrologicznego.

Pytanie nr 2:

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić pełnienie nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający informuje, że w wycenie nie należy uwzględniać kosztów pełnienia nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 3:

Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji i pielęgnacji nasadzeń (krzewy i drzewa) wynosi 36 miesięcy.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający potwierdza, że termin gwarancji i pielęgnacji nasadzeń wynosi 36 miesięcy.

Pytanie nr 4:

Prosimy o potwierdzenie, że termin gwarancji i pielęgnacji trawników wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający informuje, że termin gwarancji i pielęgnacji trawników wynosi 36 miesięcy.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wymaga sporządzenia operatu brakarskiego celem określenia wartości drewna?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający wymaga sporządzenia szacunku brakarskiego – zgodnie z pkt 5.2. Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6:

Wzdłuż odcinka 1 (od posesji 81 do posesji 95) należy wydzielić ciąg pieszy. W związku z powyższym wnosimy o dodanie oznakowania poziomego – znak C-16 „droga dla pieszych” oraz znaku C-16a „koniec drogi dla pieszych” stosownie na początku i końcu projektowanego ciągu co jest zgodne z Dz. U. 2002.170.1390 ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

 Odpowiedź nr 6:

Przyjęte rozwiązania organizacji ruchu docelowego zostały pozytywnie zaopiniowane przez ZDiUM (pismo z dnia 30.11.2016 r.) i zatwierdzone przez Dział Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej pismem z dnia 13.12.2016 r.

Pytanie nr 7:

Zgodnie z uzgodnieniami zawartymi dokumentacji progi zwalniające należy wykonać analogicznie do funkcjonujących progów na wcześniejszym odcinku ulicy pismo nr WIM-ER.7221.799.2016MWO z dnia 13 grudnia 2016r). Prosimy o wskazanie czy chodzi o progi zwalniające w osadzie Nowy Dom. Wykonawca podczas wizji lokalnej stwierdził, że progi w osadzie Nowy Dom nie spełniają swojej funkcji, gdyż przy ograniczeniu prędkości do 30 km/h samochody osobowe pokonują je z prędkością 50km/h a samochody dostawcze nie zwalniają przed tymi progami. Czy Zamawiający potwierdza, że progi mają zostać wykonane analogicznie do tych w osadzie Nowy Dom?

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający potwierdza, że progi mają zostać wykonane analogicznie do tych w Osadzie Nowy Dom, ponieważ z uwagi na istniejącą szerokość jezdni 4,5-5,0m oraz funkcjonującą linię komunikacji autobusowej, nie można zastosować progów o innych parametrach oraz innego typu niż wyspowe (przejezdne dla autobusów).

Pytanie nr 8:

Prosimy o podanie hierarchii ważności dokumentów na kontrakcie.

Odpowiedź nr 8:

Wszystkie dokumenty tj. opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, tworzą całość, wzajemnie się uzupełniając i mają charakter równorzędny.

Pytanie nr 9:

Nazwa zadania brzmi „Przebudowa ulicy Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”. Na uzgodnieniach znajduje się nazwa zadania „Przebudowa ulicy Opatowieckiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika od posesji nr 57 do ul. Zalewowej we Wrocławiu. Prosimy o doprecyzowanie zakresu przebudowy.

Odpowiedź nr 9:

Zamawiający informuje, że zakres zamówienia obejmuje ul. Opatowicką na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej.

Pytanie nr 10:

Podczas wizji mieszkańcy osiedla przekazali notatkę, którą Zamawiający spisał z przedstawicielami osiedla Opatowice (w załączeniu). Wg tej notatki tablice leitboy miały być umieszczone co 2 metry, a na projekcie znajdują co 4,0 m prosimy o wprowadzenie stosowanej zmiany do projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź nr 10:

Przyjęte rozwiązania organizacji ruchu docelowego zostały pozytywnie zaopiniowane przez ZDiUM (pismo z dnia 30.11.2016 r.) i zatwierdzone przez Dział Zarządzania Ruchem Wydziału Inżynierii Miejskiej pismem z dnia 13.12.2016 r.

Pytanie nr 11:

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić pełnienie nadzoru archeologicznego.

Odpowiedź nr 11:

Patrz odpowiedź nr 2.

Pytanie nr 12:

Prosimy o zamieszczenie aktualnej decyzji na wycinkę drzew.

Odpowiedź nr 12:

Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę, trwa procedura administracyjna.

 Pytanie nr 13:

Prosimy o informację czy inwestycja będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego, a jeśli tak, to kto będzie obciążony opłatami z tego tytułu.

Odpowiedź nr 13:

Inwestycja nie będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego.

Pytanie nr 14:

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie zagospodarowane drewno z wycinki.

Odpowiedź nr 14:

Zagospodarowanie drewna z wycinki jest po stronie Wykonawcy, który sporządza szacunek brakarski i na jego podstawie rozlicza się z Zamawiającym.

Pytanie nr 15:

Z uwagi na fakt, że ul.Opatowicka mieści się w strefie ochrony archeologicznej oraz ochrony konserwatorskiej prosimy o zamieszczenie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu dot. przedmiotowej inwestycji.

Odpowiedź nr 15:

Decyzja DWKZ nie jest wymagana, teren nie jest wpisany do rejestru zabytków. Projekt jest zaopiniowany przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, opinia z dnia 30.08.2016 została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego w PW branża drogowa.

Pytanie nr 16:

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem do realizacji zadania.

Odpowiedź nr 16:

Zamawiający dysponuje terenem do realizacji przedmiotowego zadania.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść:

 1. pkt 8. rozdz. III SIWZ otrzymuje brzmienie:

„8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia tj. robót drogowych z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych”.

 1. § 1 ust. 6 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:

„6. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części niniejszego zamówienia tj. robót drogowych z wyłączeniem nawierzchni bitumicznych”.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 22.03.2017

Wrocław, dnia 22.03.2017r.

 

TXU.71.12.28780.2017.MP

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.2164 ze zm.) zmienia termin:

– składania ofert do dnia 30.03.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 30.03.2017 r. na godz. 10:00.

 Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 22.03.2017

Ogłoszenie nr 49080 – 2017 z dnia 2017-03-22 r.

Wrocław:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 41428-2017
Data: 10/03/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 27/03/2017, godzina: 09:30
W ogłoszeniu powinno być: Data: 30/03/2017, godzina: 09:30

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 20.03.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

 

TXU.71.12.24645.2017                                                Wrocław, dnia 10.03.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowę ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.

 

SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Formularz oferty wraz z załącznikami2.Formularz oferty wraz z załącznikami 2.Formularz oferty wraz z załącznikami
 3. Projekt umowy 3. Projekt umowy
 4. Wzór gwarancji 4. Wzor gwarancji 4. Wzor gwarancji
 5. Dokumentacja projektowa 6.1.1. PW_BRANŻA DROGOWA 6.1.2. PW_ORD ORZ 6.1.3. PW_BRANŻA ZIELEŃ 6.1.4. SSTWiOR 6.1.5. PRZEDMIAR ROBÓT 6.1.6. BADANIA GEOTECHNICZNE  Załącznik 6.2. Zaświadczenie 19_2017  Załącznik 6.3. Zarządzenie Prezydenta 5081_16

 

 

Data dodania: 10.03.2017
Ogłoszenie nr 41428 – 2017 z dnia 2017-03-10 r.
Wrocław: Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
bip.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, bud. B, pok. nr 1
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu.
Numer referencyjny: TXU/TRP/32/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”, której autorem jest Pracownia Projektowa ABE Alicja Borczyk. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1200m i obejmuje: – poszerzenie ulicy na odcinku od posesji nr 81 do pętli autobusowej, – wykonanie nawierzchni i zagospodarowania pętli autobusowej, – budowę peronów przystankowych, – budowę chodnika na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zalewowej, po wschodniej stronie ul. Opatowickiej, – wykonanie progów zwalniających. 2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a)Branży drogowej b)Wycinka drzew i krzewów wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego c)Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych d)Wyniesienie i demontaż organizacji ruchu zastępczego e)Wyniesienie organizacji ruchu docelowego f)Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody g)Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej

II.5) Główny kod CPV: 45233162-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 4

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek uczestnictwa w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę drogi klasy L lub wyższej; b)dysponuje kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) lit. a) Ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w swkcji III.1.3) lit b) Ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
23 600,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60
gwarancja na wykonane roboty 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 7)rozszerzenia zakresu umowy o nowe pozycje cennikowe, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki faktyczne wpłyną na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy. 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 27/03/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: