Przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców


Numer referencyjny:
TXU/TRP/071/2017
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
05.04.2017
Publikacja:
Elżbieta Tytus
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
24.04.2017 09:30

Powiązane dokumenty

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 19.05.2017 r. została zawarta umowa nr TXZ/TRNN/144/130/2017 na Przebudowę Al. Hallera we Wrocławiu  w celu wyznaczenia drogi dla rowerów  na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców z Rotomat Sp. z o.o.,ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław. Wartość umowy brutto: 557 658,42 zł.

Wrocław, dnia 11.05.2017 r.

 

  ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU

Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIKI POSTĘPOWANIA

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na przebudowę Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego wybrano ofertę ROTOMAT Sp. z o.o., Ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław z ceną ofertową brutto 557 658,42 zł, gwarancją 60 miesięcy na roboty objęte przedmiotem zamówienia i terminem realizacji: od daty zawarcia umowy do 30.07.2017 r.

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ.

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADPOL” Sp. z o.o., Ul. Kościuszki 108A/19,   50-441 Wrocław

Oferta nr 2: ELEKTROTIM S.A., Ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław

Oferta nr 3: ROTOMAT Sp. z o.o., Ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

Ofertom przyznano następującą ilość punktów w kryteriach:

Oferta nr 1: 53,46 pkt,

Oferta nr 2: 97,05 pkt,

Oferta nr 3: 100,00 pkt.

Data dodania: 24.04.2017

 

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena ofertowa brutto [zł] Termin wykonania zamówienia Okres gwarancji

[m-cy]

Warunki płatności
1 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “RADPOL” Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 108A/19

50-441 Wrocław

722 925,57 od daty zawarcia umowy do 31.08.2017, 60 m-cy określone w Projekcie umowy
2 ELEKTROTIM S.A.

Ul. Stargardzka 8

54-156 Wrocław

586 446,41 od daty zawarcia umowy do 30.07.2017, 60 m-cy określone w Projekcie umowy
3 ROTOMAT Sp. z o.o.

Ul. Stabłowicka 134

54-062 Wrocław

557 658,43 od daty zawarcia umowy do 30.07.2017, 60 m-cy określone w Projekcie umowy

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24.04.2017 r. o godzinie 10:00.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 501 431,96 zł.

Wrocław, dnia 20.04.2017 r.

  

Wg rozdzielnika

TXU.71.020.36443.36761.38826.2017.ET

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 3:

Dot. przestawienia pylonu cenowego BP. W projekcie wykonawczym branży elektrycznej – usunięcie kolizji, jest mowa o wykonaniu fundamentu pod pylon zgodnie z projektem stacji paliw. Prosimy zatem o udostępnienie tego projektu.

Odpowiedź nr 3:

W załączeniu rysunek konstrukcyjny fundamentu pylonu, oraz rzut i widok udostępniony przez BP Polska. Jest to projekt powtarzalny jak dla obiektu na ul. Grabiszyńskiej.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisem w projekcie drogowym – pkt. 8.3 oraz rysunek, należy w ramach inwestycji zamontować ok 130 mb barierki. Prosimy o podanie typu barierki, rysunku technicznego oraz pozycji przedmiarowej, w której należy barierkę wycenić.

Odpowiedź nr 4:

Montaż bariery należy wycenić pozycji nr 36 przedmiaru (kosztorysu ofertowego). Należy zastosować barierkę wg katalogu mebli miejskich  – symbol barierki BB/IS-I02 (tzw. barierka „standardowa” bez przerywników) – w załączeniu strona z katalogu z widokiem barierki. Zamawiający na swojej stornie internetowej zamieszcza kosztorys ofertowy zamienny.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych w obrębie koron drzew zgodnie z zapisem w opinii ZZM z dnia 10.03.2017r.

Odpowiedź nr 5:

Zgodnie z opinią ZZM w obrębie koron drzew należy wykonać nawierzchnię przepuszczalną. W załączeniu przekrój konstrukcyjny planowanej nawierzchni.

Pytanie nr 6:

Czy w ramach inwestycji wymagany jest nadzór archeologiczny?

Odpowiedź nr 6:

Zgodnie z opinią WUOZ nr WZA.5183.4859.2016.AZ z dnia 12.10.2016 r. nadzór archeologiczny jest wymagany w przypadku odkrycia podczas robót ziemnych obiektów nieruchomych bądź ruchomych zabytków archeologicznych bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie że są zabytkami.

Pytanie nr 7:

Czy w ramach inwestycji wymagany jest nadzór dendrologiczny?

Odpowiedź nr 7:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru przez uprawnionego dendrologa zgodnie z zapisami Opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8:

Czy w ramach przebudowy pylonu cenowego BP, Zamawiający dysponuje zgodą Właściciela na przestawienie pylonu i na zajęcie terenu pod przebudowę?

Odpowiedź nr 8:

Pylon cenowy znajduje się w całości na działce drogowej w zarządzie ZDiUM , także nowa lokalizacja pylonu wskazana jest na działce ZDiUM. (dz. nr 3/6, AM24, obręb Grabiszyn). W dokumentacji projektowej załączona została zgoda właściciela tj. BP Europa SE Oddział w Polsce na przestawienie pylonu reklamowego.

Pytanie nr 9:

W projekcie ORD występuje oznakowanie poziome przeznaczone do frezowania. Prosimy o dodanie takiej pozycji w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 9:

Istniejące oznakowanie cienkowarstwowe na naw. parkingu z k. bet. w ilości ok. 37m2 należy zamalować (kolor szary) i pozostawić do zatarcia. Koszt należy uwzględnić w pozycji nr 7 przedmiaru (kosztorysu ofertowego) – organizacja ruchu docelowego. Zamawiający zamieszcza na swojej stornie internetowej kosztorys ofertowy zamienny.

Pytanie nr 10:

W projekcie ORD na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńska – Hallera, zaznaczone jest oznakowanie poziome jako projektowane – czerwone przejazdy, przejście dla pieszych na płytach betonowych). Prosimy o informację, czy w ramach inwestycji należy wykonać to oznakowanie? Jeśli tak to prosimy odpowiednio skorygować przedmiar robót, ponieważ zgodnie z zapisami w PT ORD oznakowanie na nawierzchni betonowej ma być cienkowarstwowe, ilości w przedmiarze tego nie uwzględniają.

Odpowiedź nr 10:

Oznakowanie przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńska-Hallera
nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 11:

Zgodnie z przedmiarem drogowym poz. 23 d.2 nawierzchnia drogi rowerowej ma być grubości 3 cm. Zgodnie z projektem branży drogowej nawierzchnia drogi rowerowej ma grubość 4 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 11:

Należy przyjąć grubość  warstwy ścieralnej nawierzchni drogi rowerowej równą 4cm. Zamawiający zamieszcza na swojej stornie internetowej kosztorys ofertowy zamienny.

Pytanie nr 12:

Zgodnie z przedmiarem drogowym poz. 25 d.3 i 26 d. nawierzchnia jezdni na wyniesieniach z kostki betonowej ma konstrukcję: 20 cm stabilizacji i 25 cm kruszywa łamanego 0/63 mm. Zgodnie z projektem branży drogowej powyższa nawierzchnia ma konstrukcję: 25 cm stabilizacji i 37 cm kruszywa łamanego 0/63 mm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 12:

Zgodnie z zaleconym do zastosowania przez WIM UM przekrojem wyniesienia wjazdy i zjazdy mają być wykonane z kostki kamiennej natomiast pozostała część jezdni ma być bitumiczna. Stąd pod kostką należy przyjąć 25cm warstwę kruszywa 0/63, natomiast pod nawierzchnią bitumiczną 37cm warstwę kruszywa 0/63. Warstwa stabilizacji dla obu konstrukcji nawierzchni jest jednakowa i winna wynosić 25cm.

Zaprojektowane wyniesienie zjazdu do stacji BP ze względu na specyfikę obciążenia  posiada  wyłącznie nawierzchnię bitumiczną i tutaj należy przyjąć 25cm stabilizacji, 25 cm kruszywa 0/63 i dalej w-wy bitumiczne bez zmian ( tzn. 7cm w-wa wiążąca + 5cm w-wa ścieralna).

Powyższe zostało uwzględnione w pozycji 26. i 26a przedmiaru drogowego (kosztorys ofertowy). Zamawiający zamieszcza na swojej stornie internetowej kosztorys ofertowy zamienny.

Pytanie nr 13:

Zgodnie z przedmiarem drogowym poz. 25 d.3 w konstrukcji nawierzchni jezdni na wyniesieniach z kostki kamiennej 18/20 występuje: 20 cm stabilizacji. Zgodnie z projektem branży drogowej jest to grubość 25 cm. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 13:

Należy przyjąć grubość stabilizacji równą 25 cm.

Pytanie nr 14:

Zgodnie z przedmiarem drogowym poz. 17 d.2 obrzeża mają być na ławie z betonu C12/15. Zgodnie z projektem branży drogowej obrzeża układane są na ławie betonowej z betonu C8/10. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź nr 14:

W poz. 16 i 17 przedmiaru należy przyjąć  beton C12/15.

Pytanie nr 15:

Proszę o podanie koloru kostki betonowej przy wycenie przedmiaru drogowego poz. 20 i 29. Brak powyższej informacji w projekcie i w specyfikacji technicznej.

Odpowiedź nr 15:

Należy przyjąć szary kolor kostki betonowej.

Pytanie nr 16:

W której pozycji przedmiarowej należy wycenić bitumiczną taśmę uszczelniającą?

Odpowiedź nr 16:

Ułożenie bitumicznej taśmy uszczelniającej należy uwzględnić w cenie jednostkowej wbudowania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.

Pytanie nr 17:

Dot. poz. 3 i 4 przedmiaru Zieleń. Prosimy o wyjaśnienie, czy ilości krzewów żywopłotowych przeznaczonych do przesadzenia są prawidłowe? Na podstawie projektu zieleni i wizji w terenie stwierdzono, że ilości w przedmiarze mogą być zawyżone.

Odpowiedź nr 17:

Biorąc pod uwagę zwarty charakter nasadzeń (jest to żywopłot , więc przewiduje się przesadzanie raczej całych fragmentów a nie wyodrębnianie i wykopywanie każdej sadzonki z osobna) przyjęto zagęszczenie jakie stosuje się w nasadzeniach żywopłotowych, stąd ilość wykazana w przedmiarze.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:

 1. Kosztorysy ofertowe zamienne KOSZTORYSY OFERTOWE_20170420 drogi KOSZTORYSY OFERTOWE_20170420 ORD KOSZTORYSY OFERTOWE_20170420 ZIELEN KOSZTORYSY OFERTOWE_20170420 ELEKTR
 2. Rysunek – rzuty pylonu cenowego RZWSK_PW_ZNAK CENOWY_ARCH_101_RZUT(2)
 3. Rysunek – barierka wg katalogu mebli miejskich Barierka wg Katalogu Mebli Miejskich
 4. Rysunek – przekroje konstrukcyjne ul. Hallera 2017-04-19_PBiW_przekr_konstr_nawierzchnia żwirowa_ul_Hallera
 5. Rysunek – fundament pod pylon cenowy 1050-00 (Fundament MID 7m)(2)

Data dodania: 14.04.2017

Wrocław, dnia 14.04.2017 r.

 Wg rozdzielnika

 TXU.71.020.37442.2017.ET

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.)
zmienia termin:

– składania ofert do dnia 24.04.2017 r. do godz. 9:30,

– otwarcia ofert na dzień 24.04.2017 r. na godz. 10:00.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data dodania: 14.04.2017

Ogłoszenie nr 66944 – 2017 z dnia 2017-04-14 r.

Wrocław: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 59167-2017
Data: 05/04/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.

Adres strony internetowej (url): www.zdium.wroc.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 20/04/2017, godzina: 09:30

W ogłoszeniu powinno być: 24/04/2017, godzina: 09:30

Wrocław, dnia 13.04.2017 r.

  Wg rozdzielnika

 TXU.71.020.35445.36898.2017.ET

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na przebudowę ul. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniem wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający mógłby wskazać konkretny zakres umowy (tj. odnoszący się do konkretnych robót), który może podlegać ewentualnemu ograniczeniu lub, odwrotnie, zakres robót, który na pewno nie będzie podlegał ograniczeniu? Ponadto, czy Zamawiający mógłby wskazać jaka część wynagrodzenia Wykonawcy, w odniesieniu do konkretnego zakresu robót, może podlegać obniżeniu w związku z przewidzianą w umowie możliwością rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 15 ust. 1 pkt. 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian. Wprowadzenie zmian, które nie zostały szczegółowo określone w postaci jednoznacznych postanowień prowadzi ponadto do naruszenia art. 140 ust. 1 PZP, który stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), a także do szkody w majątku wykonawcy, który na etapie wyceny oferty nie jest w stanie oszacować swojego ryzyka finansowego związanego z ubieganiem się o udzielenie danego zamówienia.

Zgodnie z punktem XI.2 i 3 SIWZ Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie roboty wymienione w kosztorysie ofertowym, uwzględniając wytyczne zawarte w dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozycje, dla których nie zostaną wystawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysach. Cena jednostkowa powinna uwzględniać wszelkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla wykonania jednostkowego zadania w tym R, M (wraz z kosztami zakupu), S, Kp, Z, koszty organizacji ruchu zastępczego (wyniesienie, utrzymanie i demontaż) z uwzględnieniem odzysku materiałów, konserwacji oznakowania, koszty organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody; wykonanie badań oznakowania poziomego – białości (QD) i odblaskowości (RL) przez laboratorium, przy udziale przedstawicieli zamawiającego: – 1 badanie przed odbiorem robót, – 2 badanie w połowie okresu gwarancyjnego, – 3 badanie na koniec okresu gwarancyjnego, dopuszcza się wykonanie badań certyfikowanym urządzeniem pomiarowym wykonawcy; koszty opracowania dokumentacji powykonawczej; utrzymanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy; prace utrzymaniowe na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przebiegających przez teren budowy; zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej; koszty ubezpieczenia, opłaty czynności koordynacyjnych, koszty opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. Należy dodatkowo uwzględnić koszt wszelkich niezbędnych do wykonania zamówienia uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

Należy zauważyć, że Wykonawca wycenia i kalkuluje swoją ofertę w oparciu o zakres przedmiotu zamówienia i wlicza swoje wszelkie koszty we wszystkie ceny jednostkowe określone dla całego zakresu robót obejmującego ofertę. Zakres przedmiotu zamówienia opisany przez Zamawiającego w SIWZ w sposób jednoznaczny stanowi podstawę złożenia oferty przez wykonawcę i takiego też zakresu realizacji zamówienia wykonawca oczekuje w toku wykonania zamówienia, za co przysługuje mu określone w treści umowy wynagrodzenie. W sytuacji, w której Zamawiający w nieograniczony i jednostronny sposób zmniejsza przedmiot zamówienia na etapie realizacji zamówienia nie tylko narusza art. 140 ust. 1 ustawy PZP, który to przepis stanowi, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (zob. wyroki KIO z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1372/15, oraz z dnia 22 lutego 2011 r., KIO 265/11), ale również doprowadza do sytuacji, w której Wykonawca ma uzasadnione problemy z wyceną swojej oferty. Zamawiający tymczasem powinien tak opisać w SIWZ zasady związane z ograniczeniem zakresu robót, aby określić granice ryzyka wykonawcy (co możliwe jest np. poprzez określenie minimalnego przedmiotu zamówienia tj. zakresu robót, który na pewno zostanie wykonany, co pozwoli Wykonawcy na odpowiednie wliczenie swoich kosztów w ceny jednostkowe robót, które na pewno będą zlecone przez Zamawiającego) – dopiero bowiem w takiej sytuacji Wykonawca będzie w stanie ocenić swoje ryzyko, adekwatne do zakresu przedmiotu świadczenia i charakteru usług objętych przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający zmienia SIWZ poprzez usunięcie w § 14 ust. 1 pkt 2) projektu umowy.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający mógłby uszczegółowić jakie okoliczności leżące po stronie Zamawiającego, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 2 in fine umowy mogą powodować konieczność dokonania zmian w umowie polegający na rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy? Zapis zawarty w § 14 ust. 1 pkt. 2 nie jest precyzyjny, mimo iż zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 PZP przypadki, w których może dojść do zmiany umowy powinny zostać określone w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które obligatoryjnie określają ich zakres, charakter i warunki wprowadzenia zmian.

Odpowiedź nr 2:

Jak odpowiedź nr 1.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Data dodania: 05.04.2017

Ogłoszenie nr 59167 – 2017 z dnia 2017-04-05 r.
Wrocław: Przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/ powierzyli przeprowadzenie postępowania nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa 49, 53633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak
bip.zdium.wroc.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak
bip.zdium.wroc.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców
Numer referencyjny: TXZ/TRP/071/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców.
II.5) Główny kod CPV: 45111200-0,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: 1) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę drogi rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego; 2) dysponuje osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi i przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełnienie warunku uczestnictwa, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzec których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium 10 000 PLN
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 20
termin 20
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie zmiany wartości robót rozliczanych fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

TXU.71.020.34009.2017.ET                                     Wrocław, dnia 05.04.2017

 

Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Przebudowę Al. Hallera we Wrocławiu w celu wyznaczenia drogi dla rowerów na odcinku od ul. Grabiszyńskiej do ul. Odkrywców

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. OPZ
 2. Formularz oferty wraz z załącznikami 2. Formularz oferty z załącznikami
 3. Projekt umowy 3. Projekt umowy
 4. Wzór gwarancji 4. Wzór gwarancji
 5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów 5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów
 6. Dokumentacja projektowa 6. Dokumentacja projektowa

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 13.04.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.