Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B.


Numer referencyjny:
TXZ/EEDT/371/2016
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
02.03.2017
Publikacja:
Małgorzata Pyszkowska
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
17.03.2017 09:30

Powiązane dokumenty

Ogłoszenie nr 61403 – 2017 z dnia 2017-04-07 r.
Wrocław: Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 35708-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa 49, 53633 Wrocław, państwo Polska, woj. dolnośląskie, tel. 71 355 90 76, faks 71 373 49 06, 355 08 66, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
TXZ/EEDT/371/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu poprzez: I.utrzymanie w sprawności zwrotnic tramwajowych z mechanizmem nastawczym przekładanym ręcznie oraz zwrotnic tramwajowych z elektrycznym napędem mechanizmu nastawczego i sygnalizatorem kierunku położenia iglic (czyszczenie, przegląd oraz konserwacja), II.konserwację torów tramwajowych, III.usuwanie awarii torów i zwrotnic tramwajowych z napędem elektrycznym (w tym utrzymanie 24-godzinnej dyspozycyjności w zakresie usuwania awarii) oraz skutków wykolejeń na torowiskach tramwajowych
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 45234126-5
Dodatkowe kody CPV: 45234121-0
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie 1 – Rejon A
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT10734959.35
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o. o. – Lider, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjych SPOLBUD Sp. z o. o. – Partner, , ul. Tyska 8-10, 52-014, Wrocław, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11319035.64
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11319035.64
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11319035.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Zadanie 2 – Rejon B
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT10406504.06
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Torowy Sp. z o. o., , ul. Sołtysowicka 27 C, 51-168, Wrocław, kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 11261012.85
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11261012.85
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11261012.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Wrocław, dnia 28.03.2017r.

 GMINA WROCŁAW, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA   ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:

 

          „Konserwację torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu  z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Rejon A, Zadanie 2 – Rejon B.”

 

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w przetargu nieograniczonym do realizacji:

 

–  Zadania 1 w rejonie A wybrano ofertę nr 2:

Konsorcjum firm:

Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. – Lider, ul. Tyska 8-10, 52 – 014 Wrocław

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SPOLBUD Sp. z o.o. – Partner ul.gen. R. Traugutta 103, 50 – 419 Wrocław

z ceną ofertową brutto 11.319.035,64 zł i gwarancją: 12 m-cy na wykonane roboty w zakresie konserwacji torów i 36 m-cy na wbudowane nowe części zwrotnic i rozjazdów tramwajowych

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę spełniającą wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

– Zadania 2 w rejonie B wybrano ofertę nr 1:

Zakład Torowy Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27c, 51-168 Wrocław

z ceną ofertową brutto 11.261.012,85 zł i gwarancją: 12 m-cy na wykonane roboty
w zakresie konserwacji torów i 24 m-ce na wbudowane nowe części zwrotnic i rozjazdów tramwajowych

Uzasadnienie:

Wybrano jedyną złożoną ofertę spełniającą wymogi SIWZ i ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: na Rejon B: Zakład Torowy Sp. z o.o., ul. Sołtysowicka 27c, 51 – 168 Wrocław

Oferta nr 2: na Rejon A: Konsorcjum firm: Zakład Sieci i Zasilania Sp. z o.o. – Lider

Ul. Tyska 8-10, 52- 014 Wrocław

Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SPOLBUD Sp. z o.o. – Partner ul. gen. R. Traugutta 103, 50 – 419 Wrocław

 

którym przyznano następującą  ilość punktów w kryterium:

Oferta nr 1: – cena ofertowa brutto: 60 pkt; – gwarancja na roboty konserwacyjne: 20pkt;
– gwarancja na wybudowane nowe części: 20pkt.; – łącznie: 100 pkt

Oferta nr 2: – cena ofertowa brutto: 60 pkt; – gwarancja na roboty konserwacyjne: 20pkt;
– gwarancja na wybudowane nowe części: 20pkt.; – łącznie: 100 pkt

 

 

 

 

 

Data dodania: 17.03.2017

W dniu 17.03.2017r. o godzinie 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W dniu 17.03.2017r. o godzinie 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie ofert w załączeniu.

 

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 13.03.2017r.

TXU.71.133.24632.25136.2017.MP

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Konserwację torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – Rejon A, Zadanie 2 – Rejon B.”

Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) w związku z zapytaniami wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w SIWZ przewidział wymianę cewki w napędzie elektrycznym. Niektórzy producenci napędów odmawiają sprzedaży samych cewek. Czy w takim przypadku Zamawiający zgodzi się na wymianę całego elektromagnesu?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w SIWZ w Wykazie części do wymiany w zwrotnicach z napędem elektrycznym (poz.108 Zestawienia kosztów zadania 1 i zadania 2) wyraźnie określił, że wymianie podlega tylko cewka elektromagnesu. Wymianę całego elektromagnesu przewidziano w poz.107 Zestawienia kosztów zadania 1 i zadania 2.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w SIWZ przewidział wklejenie z dwóch stron szyny profili gumowych „wysokich” do górnej powierzchni główki i kierownicy szyny na długości 10 km (pkt 83 zestawienie kosztów zadania), a wymiana szyny Ri 60 tylko na długości 600 m (pkt 25). „Wysokie profile gumowe nie pasują do zużytych szyn, ponieważ wystają ponad główkę szyny. Który z przedmiarów należy skorygować?

Odpowiedź nr 2:

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że w Zestawieniu kosztów zadania 1 i zadania 2, cz. II Konserwacja torów tramwajowych, w poz. 83, jednostką miary zamiast „100 mb” powinno być „1 mb”.

Pytanie nr 3:

Zdaniem Wykonawcy czynności opisane w pkt 22 „wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni mieszankami na zimno” jako roboty doraźne nie powinny być objęte gwarancją.

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający informuje, że zakres prac objętych gwarancją pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 4:

Jakie czynności należy wycenić przy wymianie kompletnej pętli blokady torowej (pkt 113)?

Odpowiedź nr 4:

Wymiana kompletnej pętli blokady torowej, przewidziana w poz. 113 Zestawienia kosztów zadania 1 i zadania 2 polega na zamontowaniu nowej sprawnej blokady z podłączeniem do szyn i sprawdzeniem prawidłowości działania. Zakres robót w torze zabudowanym nie obejmuje rozebrania i odtworzenia nawierzchni toru.

Niniejsze pismo stanowi integralną cześć SIWZ.

 

 

 

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 10.03.2017r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający:

GMINA WROCŁAW, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

ul.DŁUGA 49, 53-633 WROCŁAW

 TXU.71.133. 21725.2016                                                     Wrocław, dnia 02.03.2017r.

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Konserwację torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B.

SIWZ

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

  1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1. Podział torowisk tramwajowych – Załacnzik nr 1, 1.2A.Wykaz zwrotnic tramwajowych rejon A-Zał. nr 2A, 1.2B. Wykaz zwrotnic tramwajowych rejon B – Zał. nr 2B, 1.3. Wzory kart konserwacji zwrotnic – Zał. nr 3a, 3b i 3c, 1.4. Raport robót awaryjnych – Zał. nr 4
  2. Formularz oferty wraz z załącznikami 2.Formularz oferty i załączniki, 2.Formularz oferty wraz z załącznikami, 2.1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 1, 2.1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 1, 2.2. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 2, 2.2. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ZADANIA 2
  3. Projekt umowy 3.Projekt umowy
  4. Wzór gwarancji 4. Wzor gwarancji 4. Wzor gwarancji

 

Data dodania: 02.03.2017

Ogłoszenie nr 35708 – 2017 z dnia 2017-03-02 r.

Wrocław: Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wrocław, w imieniu której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 355 90 76, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 71 373 49 06, 355 08 66.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.plI. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 1

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu z podziałem na zadania: Zadanie 1 – rejon A i Zadanie 2 – rejon B.
Numer referencyjny: TXZ/EEDT/371/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest konserwacja torów i zwrotnic tramwajowych we Wrocławiu poprzez: I.utrzymanie w sprawności zwrotnic tramwajowych z mechanizmem nastawczym przekładanym ręcznie oraz zwrotnic tramwajowych z elektrycznym napędem mechanizmu nastawczego i sygnalizatorem kierunku położenia iglic (czyszczenie, przegląd oraz konserwacja), II.konserwację torów tramwajowych, III.usuwanie awarii torów i zwrotnic tramwajowych z napędem elektrycznym (w tym utrzymanie 24-godzinnej dyspozycyjności w zakresie usuwania awarii) oraz skutków wykolejeń na torowiskach tramwajowych.
II.5) Główny kod CPV: 45234126-5
Dodatkowe kody CPV:45234121-0,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dla zadania 1 i 2, polegających na powtórzeniu czynności wymienionych w Zestawieniu kosztów zadania 1 i 2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/03/2019

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – da każdego z zadań: a)Wykonawcy:- wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie obejmujące konserwację zwrotnic tramwajowych z mechanizmem nastawczym przekładanym ręcznie i elektrycznie oraz konserwację zabudowanych torowisk tramwajowych, zlokalizowanych na terenie miejskim (w granicach administracyjnych miasta z wyjątkiem zajezdni tramwajowych) przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy. b) Osób – dysponują: 1. kierownikiem robót, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, kierował robotami przy konserwacji torów i zwrotnic tramwajowych na terenie miejskim (nie dotyczy zajezdni) przez okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy; 2. kierownikiem robót posiadającym aktualne uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania prac na stanowisku „dozoru” nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, pracował przy obsłudze, regulacji i utrzymaniu zwrotnic tramwajowych z napędem elektrycznym posiadającym m.in. wyświetlacz kierunku położenia iglic, przez okres co najmniej 6 miesięcy,; 3. pięcioma spawaczami z minimum rocznym doświadczeniem przy spawaniu szyn tramwajowych posiadającymi uprawnienia spawacza elektrycznego i gazowego (Certyfikat 111); 4. trzema osobami posiadającymi aktualne uprawnienia SEP (względnie innej komisji powołanej zgodnie z obowiązującymi przepisami) do wykonywania prac na stanowisku „eksploatacji” urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w zakresie obsługi, konserwacji, napraw i montażu; 5. czterema osobami na stanowiskach robotniczych. c) wyposażenia zakładu – dysponują: 1. samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t – minimum 3 sztuki; 2. samochodami technicznymi („pogotowie torowe”) wraz z obsługą, oznakowanymi jako pojazdy wykonujące prace na drodze, posiadające napis pogotowie torowe oraz logo firmy, wyposażone w niezbędny sprzęt i akcesoria do usuwania awarii torowych, skutków wykolejeń i innych zdarzeń komunikacyjnych oraz znaki drogowe niezbędne do oznakowania miejsca robót – min.2 sztuki; 3. spawarkami przewoźnymi do spawania szyn tramwajowych – minimum 2 sztuki; 4. samochodem typu WUKO z pojemnikiem na zimną wodę i na nieczystości – minimum 1 sztuka; 5. samochodem wywrotką o ładowności nieprzekraczającej 5t – minimum 1 sztuka; 6. samochodem skrzyniowym z HDS – minimum 1 sztuka; 7.pojazdem technicznym z urządzeniami i sprzętem do konserwacji zwrotnic z napędem elektrycznym – minimum 1 sztuka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3)a) Ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3)b) Ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) c) Ogłoszenia, w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
– Zadanie 1 – rejon A – 180 000,00 PLN, – Zadanie 2 – rejon B – 180 000,00 PLN.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60
Gwarancja na roboty konserwacyjne 20
Gwarancja na wbudowane nowe części 20

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 Informacje dodatkowe:
 IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: a)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; b)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; c)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; d)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 17/03/2017, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: