Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXZ/EEIM/005/2017
Rodzaj:
Usługi
Data publikacji:
03.03.2017
Publikacja:
Dorota Palczak
Powyżej progów unijnych:
Tak
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
13.04.2017 10:30

Powiązane dokumenty

Wrocław, dnia      26.07.2017 r.

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA WE WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIK  POSTĘPOWANIA

po powtórnej ocenie ofert

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

 

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na ww. zadanie, po powtórnej czynności badania i oceny ofert przeprowadzonej po rozpoznaniu odwołania wniesionego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, wybrano jako najkorzystniejszą, ofertę firmy RABBIT Sp. z o.o., 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155 z ceną ofertową brutto 1.399.244,06 zł

– termin wykonania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy; czas naprawy (likwidacja awarii i usterek): 48 godzin

– okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych
i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Ponadto informujemy, że w ww. postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: ELEKTROTIM SA, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8

Oferta nr 2: RABBIT Sp. z o.o., 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155

 

którym przyznano następującą ilość punktów w poszczególnych kryteriach:

Oferta nr 1: 46,67+20,00+20,00=86,67 pkt

Oferta nr 2: 60,00+20,00+20,00=100,00 pkt

 

 

Wrocław, dnia 14.06.2017 r.

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA  WE  WROCŁAWIU
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06


WYNIKI  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na wyżej wymienione zadanie wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę złożoną przez Wykonawcę ELEKTROTIM SA, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8:
– cena ofertowa brutto: 1.798.891,73 zł,
– termin wykonania: 24 miesiące od daty zawarcia umowy; czas naprawy (likwidacja awarii i usterek): 48 godzin
– okres gwarancji: 36 miesięcy

Uzasadnienie:
Wybrano jedyną spośród nieodrzuconych ofertę, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Oferty złożyli wykonawcy:
Oferta nr 1: ELEKTROTIM SA, 54-156 Wrocław, ul. Stargardzka 8
Oferta nr 2: RABBIT Sp. z o.o., 50-428 Wrocław, ul. Krakowska 141-155
którym przyznano następującą ilość punktów:
Oferta nr 1: 86,67 pkt
Oferta nr 3: odrzucona

 

Data dodania: 13.04.2017

W dniu 13.04.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na ww. zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty.

W załączeniu: Zastawienie złożonych ofert   Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 29.03.2017 r.

 

Wg rozdzielnika

TXU.71.003.29527.31139.2017.DP

 

Dotyczy:   przetargu nieograniczonego na Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

 

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi przetargu na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Do niektórych opraw zamontowanych pod mostami można dostać się tylko za pomocą barki. Przy wysokim stanie wody lub zamarzniętej rzece barki nie pływają. Czy w takich sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia czasu naprawy do momentu wznowienia kursowania barek po rzece?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości przedłużenia czasu naprawy w przypadku opisanym w pytaniu. Należy dołożyć wszelkich starań, by dokonać napraw w terminie, a napraw pod mostami można dokonać metodą alpinistyczną.

Pytanie nr 2:

Zgodnie z OPZ Wykonawca powinien wykonać pomiary i badania eksploatacyjne zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji”. Czy Wykonawca musi wykazać w każdej brygadzie co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie kontrolno-pomiarowym?

Odpowiedź nr 2:

Zgodnie ze SIWZ rozdz. IV pkt 1. 2) c) każda z 2 brygad powinna składać się z 2 monterów posiadających uprawnienia do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i ww. instalacji, przy czym:
– jeden monter wchodzący w skład każdej z brygad powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie dla elektromonterów w zakresie prac pod napięciem w sieciach o napięciu do 1kV zorganizowanym przez Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (względnie inny ośrodek upoważniony do kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych);
– drugi monter wchodzący w skład każdej z brygad powinien dodatkowo posiadać zaświadczenie o ukończonym kursie prac wysokościowych w zakresie poznania technik alpinistycznych wykorzystywanych w pracach wysokościowych.

Pytanie nr 3:

Jakie żarówki są zamontowane w oprawach iluminacji we Wrocławiu (typ, moc, rodzaj trzonka)? Proszę o podanie ilości dla każdego typu.

Odpowiedź nr 3:

W związku z rozległym asortymentem źródeł światła zainstalowanych w oprawach iluminacji obiektów (pełen zakres od 7W poprzez 18W, 35W, 50W… itd. do 400W, typ od halogenowych poprzez metalohalogenkowe, świetlówkowe, sodowe, i inne do ledowych włącznie) należy zapoznać się z dokumentacją dostępną w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Czy Wykonawca otrzyma przepustki dla swoich samochodów w celu wjazdu na tereny, gdzie obowiązuje zakaz wjazdu, np. Rynek, Ostrów Tumski?

Odpowiedź nr 4:

Wykonawca nie otrzyma przepustek od Zamawiającego. Na tereny ograniczone ruchem kołowym można wjeżdżać w czasie do tego wyznaczonym (np. na Rynek do godz. 9:00 lub po godzinie 17:00), w sytuacjach szczególnych – po uzgodnieniu ze Strażą Miejską.

Pytanie nr 5:

Jaki jest dostęp do szafek sterowniczych oraz opraw zamontowanych na kościołach?

Odpowiedź nr 5:

Niektóre szafki sterownicze znajdują się w kościołach, a oprawy na wieżach, elewacjach i dachach kościołów. Parafie udostępniają dojście do urządzeń. Lokalizacja i dostęp do szafek i opraw w poszczególnych kościołach został opisany w dokumentacji dostępnej w siedzibie Zamawiającego.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 24.03.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

TXZ.71.003.22354.2017.DP                                                                                Wrocław, dnia 06.03.2017 r.

 

Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń
iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:
SIWZ
1. Opis przedmiotu zamówienia   OPZ
2. Formularz oferty (JEDZ) wraz z załącznikami   Formularz oferty z załącznikami   JEDZ   JEDZ edytowalny
3. Projekt umowy   Projekt umowy
4. Wzór gwarancji   Wzór gwarancji

Data dodania: 06.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE   Ogłoszenie o zamówieniu po publikacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie udostępniona na stronie Zamawiającego po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Data dodania: 03.03.2017

Ogłoszenie o zamówieniu   Ogłoszenie o zamówieniu