Budowa fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu


Numer referencyjny:
TXU/EED/37/17
Rodzaj:
Roboty budowlane
Data publikacji:
03.04.2017
Publikacja:
Paulina Giżycka
Powyżej progów unijnych:
Nie
Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert lub wniosków:
20.04.2017 10:30

Powiązane dokumenty

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 09.06.2017 r. została zawarta umowa nr TXU/EED/149/135/2017 na Budowę fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maslickiej we Wrocławiu z firmą MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska ul. Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław. Wartość umowy brutto: 201 353,50zł.

Wrocław, dnia       11.05.2017 r.

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071/376 07 10, fax 071/373 49 06

 

WYNIKI  POSTĘPOWANIA NA

BUDOWĘ FRAGMENTU CHODNIKA WRAZ Z ZARUROWANIEM ROWU

PRZY UL. MAŚLICKIEJ WE WROCŁAWIU

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na w/w zadanie wybrano, jako najkorzystniejszą, ofertę nr 5  MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska, Ul. Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 201 353,50 zł

Okres realizacji zamówienia:  3 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji na  roboty objęte przedmiotem zamówienia: 48 miesięcy

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę pod względem przyjętych kryteriów, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu ofertę złożyli następujący wykonawcy:

Oferta 1

Przedsiębiorstwo Usług Budowlano-Inżynieryjnych „ZEMAR” Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Plac Powstańców Śląskich 16-18, lok. 40, 53-314 Wrocław

Oferta 2

PUB „BRUKPOL” S.C.

63-820 Piaski, Strzelce Wielkie 81C

Oferta 3

Bickhardt Bau Polska Sp. z o.o.

Ul. Kwiatkowskiego 12, 55-011 Siechnice

Oferta 4

GREMIUM Sp.  z o.o.

Ul. Kunickiego 10c/4, 54-616 Wrocław

Oferta 5

MAĆ-BUD Usługi Budowlane Beata Rucińska

Ul. Sołtysowicka 26, 51-168 Wrocław

miesięcy

Oferta 6

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „RADPOL” Sp. z o.o.

50-441 Wrocław, ul. Kościuszki 108A/19
Informujemy także, że po poprawieniu omyłek, zmianie uległa cena ofertowa brutto w ofercie nr 1, która wyniosła 291 794,47 zł oraz w ofercie nr 4, która wyniosła 243 549,75 zł.

 

Poszczególnym ofertom przyznano następującą ilość punktów w kryteriach cena ofertowa brutto oraz termin realizacji zamówienia:

Oferta 1-cena – 41,40 pkt ;okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie  81,40 pkt

Oferta 2-cena – 36,85 pkt ;okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie  76,85 pkt

Oferta 3-cena – 36,45 pkt ; okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie 76,45 pkt

Oferta 4-cena – 49,60 pkt ; okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie 89,60 pkt

Oferta 5 -cena – 60,00 pkt ; okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie100,00 pkt

Oferta 6-cena – 38,37 pkt ; okres realizacji zamówienia – 40 pkt; Łącznie 78,37 pkt

 

 

Data dodania: 20.04.2017

Wrocław, dnia   14.04.2017 r.

Wg rozdzielnika

TXU.71.14.36767. 37491 .2017.PG

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę fragmentu chodnika wraz z                   

               zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi przetargu na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

 

Pytanie nr 3

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić pełnienie nadzoru archeologicznego, a jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie przewiduje przy realizacji zadania pełnienia nadzoru archeologicznego.

Pytanie nr 4

Prosimy o zamieszczenie aktualnej decyzji na wycinkę drzew.

Odpowiedź nr 4

Zamawiający udostępni wybranemu Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji robót.

Pytanie nr 5

Prosimy o informację czy inwestycja będzie objęta opłatami za zajęcie pasa drogowego, a jeśli tak, to kto będzie obciążony opłatami z tego tytułu.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie przewiduje koniczności zajęcia pasa drogowego.

Pytanie nr 6

W przypadku konieczności uwzględnienia opłat za zajęcie pasa drogowego prosimy  o podanie kwot oraz uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 6

Patrz odpowiedź nr 5.

Pytanie nr 7

Prosimy o informację w jaki sposób zostanie zagospodarowane drewno z wycinki.

Odpowiedź nr 7

Informacja podana jest w pkt.6.22.  OPZ.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie operatu brakarskiego, a jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 8

Koszt wykonania szacunku brakarskiego należy uwzględnić w cenach jednostkowych przedmiaru robót.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem do realizacji zadania.

Odpowiedź nr 9

Zgodnie z pkt. 6.13 OPZ, jeżeli zaistnieje taka potrzeba Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania uzgodnień z właścicielami gruntów, które nie są w zarządzie ZDiUM.

Pytanie nr 10

Prosimy o informację czy Zamawiający dysponuje terenem pod zaplecze budowy.

Odpowiedź nr 10

Patrz odpowiedź nr 9.

Pytanie nr 11

Prosimy o zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający podał ilości robót ziemnych w przedmiarze robót.

Pytanie nr 12

Prosimy o zamieszczenie przekrojów charakterystycznych.

Odpowiedź nr 12

Przekroje zostały pokazane na rys. 03 projektu wykonawczego.

Pytanie nr 13

Prosimy o informację kto ponosi koszty komunikacji zastępczej związanej z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu dla komunikacji zbiorowej.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie przewiduje koniczności wprowadzenia komunikacji zastępczej.

Pytanie nr 14

W przypadku konieczności uwzględnienia w ofercie kosztów komunikacji zastępczej prosimy o podanie kwot oraz uzupełnienie przedmiaru robót o stosowną pozycję.

Odpowiedź nr 14

Patrz odpowiedź nr 13.

Pytanie nr 15

Prosimy o zamieszczę aktualnego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót.

Odpowiedź nr 15

Zamawiający udostępni Wykonawcy dokumenty niezbędne do realizacji robót.

Pytanie nr 16

Prosimy o zamieszczenie szczegółu dot. sposobu montażu słupków balustrady w fundamencie z betonu C12/15.

Odpowiedź nr 16

Sposób montażu słupków balustrady został zamieszczony na rysunku nr 03 Projektu wykonawczego.

Pytanie nr 17

Prosimy o zamieszczenie szczegółowego rysunku z dokładnym opisem elementów balustrady, gdyż załączony do projektu rysunek nr. 04 przedstawia tylko schemat balustrady.

Odpowiedź nr 17

Rysunek nr 04 Projektu wykonawczego zawiera dokładny opis elementów balustrady.

Pytanie nr 18

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę materiału do zarurowania rowu z rury PEHD DN500 na rurę PP DN 500, ponieważ zgodnie z  informacją uzyskaną u dystrybutorów, rury PEHD nie są dostępne w ogólnej sprzedaży. W przypadku braku akceptacji na proponowaną zmianę prosimy wskazanie producenta ww. elementu, który zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego.

Odpowiedź nr 18

Zarurowanie rowu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

 

 

Dodatkowo Zamawiający wprowadza korektę do zapisów w OPZ zmieniając SIWZ.

punkt 6.9. otrzymuje brzmienie: Kierownik robót zobowiązany będzie do prowadzenia dziennika realizacji z budowy. Forma dziennika realizacji zostanie uzgodniona z Zamawiającym po zawarciu umowy.

punkt 6.22 otrzymuje brzmienie: przekazywania raportów dziennych wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i elektronicznej. Wzór raportu wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do uzgodnienia. Raporty dzienne wykonawca przekaże zamawiającemu w 1 egzemplarzu następnego dnia roboczego do zatwierdzenia.

W załączeniu zamienny Opis przedmiotu zamówienia.

 

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

 

Sprawę prowadzi: Paulina Giżycka, tel. 071 37 60 851

 

Załączniki:

  1. Zamienny opis przedmiotu zamówienia    Zamienny OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 14.04

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. TXU w/m

Wrocław, dnia   10.04.2017 r.

TXU.71.14.34621.35452.2017.PG

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę fragmentu chodnika wraz z

zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu

 

W związku ze zgłoszonymi pytaniami dotyczącymi przetargu na ww. zadanie, Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, stosownie do art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

W projekcie występują studnie propylenowe DN1000 z płytą odciążającą natomiast w przedmiarze podane są studnie betonowe DN1000 – proszę o wyjaśnienie jaki rodzaj studni przyjąć do oferty.
Odpowiedź nr 1:

Do ofert należy przyjąć tak jak jest w zapisie poz. 23 przedmiaru robót , czyli studnie betonowe DN 1000.

Pytanie nr 2:

W projekcie występują wpusty  300×500 o wysokości 0,5m natomiast w
przedmiarze podane są wpusty betonowe DN450 z osadnikiem – proszę o
wyjaśnienie jaki rodzaj wpustu przyjąć do oferty.

Odpowiedź nr 2:

Wymiar 300×500 dotyczy zwieńczenia studni wpustowej (wymiar „żeliwa”) , a nie studni wpustowej , która ma być wykonana zgodnie z zapisem poz. 24 przedmiaru robót , czyli jako betonowa DN 450 z osadnikiem 0,5 m.

 

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sprawę prowadzi: Paulina Giżycka, tel. 071 37 60 851

Otrzymują:

1.  Adresat

2.  TXU w/m

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 12.04.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

TXU.71.14.33056 .2017.PG                                         Wrocław, dnia 03.04.2017 r.
Zamawiający:     ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Budowę fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ    SIWZ    stanowią:

1. Opis przedmiotu zamówienia   Opis przedmiotu zamówienia 28.03

2. Formularz oferty wraz z załącznikami  Formularz oferty z załącznikami

3. Projekt umowy    Projekt umowy

4. Wzór gwarancji   Wzor gwarancji do 5 lat

5. Dokumentacja projektowa  Dokumentacja projektowa

6. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów   Wzór uzgodnienia z włascicielami gruntów

Data dodania: 03.04.2017

Ogłoszenie nr 57312 – 2017 z dnia 2017-04-03 r.
Wrocław: Budowę fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa 49, 53633 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu
Numer referencyjny: TXU/EED/37/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest „Budowa fragmentu chodnika wraz z zarurowaniem rowu przy ul. Maślickiej we Wrocławiu”

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamówienia polegać będą na powtórzeniu czynności wymienionych w Kosztorysie ofertowym.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 4

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że: – wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie obejmujące: wykonanie zarurowania rowu lub wykonanie budowy albo remontu przepustu drogowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, potwierdzający spełnianie warunku uczestnictwa określonego w rozdz. IV pkt 1. 2) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
5000zł

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60
termin wykonania robót 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1) przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2) rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3) sposobu rozliczenia niniejszej umowy; 4) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5) zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6) usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/04/2017, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe: