Dokumenty ostatnio dodane do przetargów


23/09/2017    S183    – – Usługi – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Procedura otwarta

Polska-Wrocław: Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2017/S 183-375629
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław
53-633
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Ułasiewicz – Grabowska
Tel.: +48 713760780
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Faks: +48 713734906
Kod NUTS: PL514Adresy internetowe:

Główny adres: www.zdium.wroc.pl

Adres profilu nabywcy: http://wzp.zdium.wroc.pl
I.2)Wspólne zamówienie
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności Inna działalność: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu.

Numer referencyjny: TXZ/EEIM/005/2017
II.1.2)Główny kod CPV50232100
II.1.3)Rodzaj zamówienia Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu.

II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Najtańsza oferta: 1 399 244.06 PLN / Najdroższa oferta: 1 798 891.73 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wrocław.

II.2.4)Opis zamówienia:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu: 1) Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zlecane co miesiąc dla 3338 szt. opraw z powszechnie używanymi źródłami światła (metalohalogenkowe, świetlówkowe, sodowe, ledowe): – Obsługa i przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej w szafkach i tablicach – co najmniej 1 raz w miesiącu, – Stała dbałość o estetykę urządzeń iluminacji (czyszczenie szyb, usuwanie chwastów wokół opraw chodnikowych, pajęczyn i owadów z reflektorów i konstrukcji), – Przeglądy czynnych źródeł światła i sprawdzenie ustawienia reflektorów w porze nocnej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, – Pomiary i badania eksploatacyjne zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji” iluminacji obiektów we Wrocławiu, – Malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji, tablic rozdzielczych i szafek, – Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu iluminacji, raportowanie i usuwanie uszkodzeń w ciągu 2 dni, – Likwidacja wszelkich awarii i usterek w urządzeniach iluminacji obiektów do 2 dni, tj. zużyte źródła światła, uszkodzone wyposażenie opraw (dławiki, układy zapłonowe, oprawki, zaciski), – Kontrole stanu technicznego urządzeń iluminacji obiektów nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, – Usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia iluminacji obiektów i pisemne powiadamianie Zamawiającego o zaistniałych zdarzeniach, – Prowadzenie Książki eksploatacyjnej dla każdego iluminowanego obiektu zawierającej: schematy jednokreskowe obwodów zasilanych z danej szafki z rodzajem opraw i źródeł światła, protokoły przeprowadzonych pomiarów, daty stwierdzonych awarii dla każdego urządzenia na poszczególnych obiektach i daty ich usunięcia, daty z przeprowadzonych kontroli, oględzin i stwierdzonymi w tych dniach usterkami.; 2) Wymiana opraw z ledowymi źródłami światła; 3) Wymiana uszkodzonych: opraw (w tym zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników, wysięgników) oraz zegarów sterujących; 4) Wymiana uszkodzonych kabli, szafek; 5) Wymiana kompleksowa źródeł światła; 6) Roboty dodatkowe związane z ewentualną przebudową iluminacji obiektów; 7) Kontrola sprawności iluminacji w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu; 8) Oględziny i kontrole techniczne urządzeń iluminacji na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Cena
II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowaniaNumer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082704
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:
Prowadzenie czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń iluminacji obiektów budowlanych we Wrocławiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:20/09/2017
V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Rabbit Sp. z o. o.
ul. Krakowska 141-155
Wrocław
50-428
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 643 414.64 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 399 244.06 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Eksploatacja iluminacji obiektów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:21/09/2017

Polska- Wrocław: Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
2017/S 183-375153
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, ul. Długa 49, Wrocław, 53-633, Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Zawadka, Tel.: +48 713760728
E-mail: uzpnz@zdium.wroc.pl Faks: +48 713734906
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: http://wzp.zdium.wroc.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.zdium.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na 2 zadania
Numer referencyjny: TXU/EEIM/261/2017
II.1.2) Główny kod CPV
90600000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie szaletów publicznych znajdujących się w pasie drogowym i w przejściach podziemnych na terenie miasta Wrocławia z podziałem na zadania:
1) Zadanie 1: Szalet przy: Al. Kromera, ul. Wita Stwosza, pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. B. Drobnera, pl. gen. Józefa Bema, pl. gen. Walerego Wróblewskiego, Skwer Pionierów, ul. Wilanowskiej, ul. Średzkiej, Al. Różyckiego, Węźle przesiadkowym w rejonie Stadionu Miejskiego, Pisuar przy pl. Św. Macieja
2) Zadanie 2: Szalet przy: pl. Staszica, ul. Krzyckiej, pl. Powstańców Śląskich, ul. Jedności Narodowej, pl. Jana Pawła II, pl. Solnym, pl. Dominikańskim, pl. Strzegomskim, pl. Społecznym, ul. Młodych Techników, ul. Waligórskiego, Pisuar przy ul. Szczytnickiej.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: 1) Zadanie 1: Szalet przy: Al. Kromera, ul. Wita Stwosza, pl. Powstańców Wielkopolskich, ul. B. Drobnera, pl. gen. Józefa Bema, pl. gen. Walerego Wróblewskiego, Skwer Pionierów, ul. Wilanowskiej (..)
Część nr: 1
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45453000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wrocław
II.2.4) Opis zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
1. Utrzymanie w czystości szaletów publicznych polegające na :
a) Utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu.
b) Utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.
c) Utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych.
d) Uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza (baterie wg potrzeb, wkłady co najmniej raz w miesiącu).
e) Utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu.
f) W sezonie zimowych przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 w pisuarach przy ul.Szczytnickiej i na pl.św.Macieja zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem polegającej między innymi na spuszczeniu wody z instalacji wodnej a po ustąpieniu mrozów powtórnym uruchomieniu pisuarów.
g) Konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności, w tym np. wymiana uszkodzonych spłuczek, muszli i desek sedesowych, baterii umywalkowych, wannowych, i prysznicowych, pojemników na papier toaletowy, mydło w płynie i ręczniki papierowe, podgrzewaczy wody, automatów spłukujących itp.
h) Utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok (do ok. 2 m od szaletu).
i) Usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń.
j) Wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu.
k) Pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.
l) szalet przy al.L.Różyckiego na terenie parku Szczytnickiego.
2. Utrzymanie szaletów w właściwym stanie estetycznym i sanitarnym wraz z usuwaniem uszkodzeń/ zniszczeń oraz aktów wandalizmu (np. graffiti) będzie polegać przykładowo na:
a) naprawie tynków wewnętrznych i na zewnątrz,
b) malowaniu ścian i sufitów wewnątrz szaletu,
c) malowaniu elewacji,
d) uzupełnianiu lub przełożeniu nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg,
e) naprawie lub wymianie pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia,
f) naprawie lub wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,
g) naprawie lub wymianie instalacji sanitarnej,
h) innych drobnych naprawach takich jak np.. regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych,
i) naprawie lub wymianie wyposażenia szaletów,
j) usuwaniu graffiti z powierzchni elewacji,
k) kompleksowym oczyszczeniu dachu, rynien i rur spustowych szaletów zlokalizowanych bezpośrednio przy drzewach po opadnięciu liści z drzew.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis
II.2.1) Nazwa: 2) Zadanie 2: Szalet przy: pl. Staszica, ul. Krzyckiej, pl. Powstańców Śląskich, ul. Jedności Narodowej, pl. Jana Pawła II, pl. Solnym, pl. Dominikańskim, pl. Strzegomskim, pl. Społecznym, (…)
Część nr: 2
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV 45453000
II.2.3) Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Wrocław
II.2.4) Opis zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje:
1. Utrzymanie w czystości szaletów publicznych polegające na :
a) Utrzymaniu w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń zapewniających bezpieczną eksploatację szaletu.
b) Utrzymaniu stałej czystości i porządku w szaletach, odpowiadającej wymaganiom sanitarnym.
c) Utrzymaniu stałej czystości urządzeń i przyborów sanitarnych.
d) Uzupełnianiu na bieżąco papieru toaletowego, mydła w płynie, ręczników papierowych i wkładów wraz z bateriami do elektronicznych odświeżaczy powietrza (baterie wg potrzeb, wkłady co najmniej raz w miesiącu).
e) Utrzymaniu stałej drożności kanalizacji i czystości kratek ściekowych wewnątrz obiektu.
f) W sezonie zimowych przy przewidywanych średnich temperaturach poniżej -5 w pisuarach przy ul.Szczytnickiej i na pl.św.Macieja zabezpieczeniu instalacji wodnej przed zamarznięciem polegającej między innymi na spuszczeniu wody z instalacji wodnej a po ustąpieniu mrozów powtórnym uruchomieniu pisuarów.
g) Konserwacji i utrzymaniu wszystkich urządzeń instalacji wewnętrznej w stałej sprawności, w tym np. wymiana uszkodzonych spłuczek, muszli i desek sedesowych, baterii umywalkowych, wannowych, i prysznicowych, pojemników na papier toaletowy, mydło w płynie i ręczniki papierowe, podgrzewaczy wody, automatów spłukujących itp.
h) Utrzymaniu w stałej czystości terenu bezpośrednio przyległego do szaletu przez cały rok (do ok. 2 m od szaletu).
i) Usuwaniu na bieżąco z rynien i z dachu liści i innych zanieczyszczeń.
j) Wywozie w sposób bieżący śmieci związanych z eksploatacją i utrzymaniem czystości w szalecie i w jego bezpośrednim otoczeniu.
k) Pobieraniu opłat z tytułu korzystanie z szaletów w wysokości określonej przez Zamawiającego i ich rozliczanie.
l) szalet przy al.L.Różyckiego na terenie parku Szczytnickiego.
2. Utrzymanie szaletów w właściwym stanie estetycznym i sanitarnym wraz z usuwaniem uszkodzeń/ zniszczeń oraz aktów wandalizmu (np. graffiti) będzie polegać przykładowo na:
a) naprawie tynków wewnętrznych i na zewnątrz,
b) malowaniu ścian i sufitów wewnątrz szaletu,
c) malowaniu elewacji,
d) uzupełnianiu lub przełożeniu nowych okładzin ceramicznych ścian i podłóg,
e) naprawie lub wymianie pokrycia dachu oraz systemu odwodnienia,
f) naprawie lub wymianie stolarki drzwiowej i okiennej,
g) naprawie lub wymianie instalacji sanitarnej,
h) innych drobnych naprawach takich jak np.. regulacja stolarki, stabilizacja urządzeń sanitarnych,
i) naprawie lub wymianie wyposażenia szaletów,
j) usuwaniu graffiti z powierzchni elewacji,
k) kompleksowym oczyszczeniu dachu, rynien i rur spustowych szaletów zlokalizowanych bezpośrednio przy drzewach po opadnięciu liści z drzew.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2018 Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek udziału dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jeżeli wykaże, że: w przypadku składania oferty na część 1: posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania t.j.: posiada ważną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawca spełni warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: 1) wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadanie lub zadania (max 3) obejmujące roboty budowlane takie jak: roboty elektryczne i instalacyjne, malarskie, wymiana okładzin ceramicznych, remont toalet, naprawa pokryć dachowych o łącznej wartości wykonanych robót minimum 30 000,00 zł brutto w ciągu max. 12- tu miesięcy, 2) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zadanie lub zadania polegające na wykonaniu prac związanych z kompleksowym utrzymaniem szaletów o wartości minimum 500 000,00 zł brutto w ciągu max. 12- tu miesięcy.
III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy: Opisane w Projekcie umowy, który stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/10/2017 Czas lokalny: 09:30
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/12/2017
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 31/10/2017 Czas lokalny: 10:00
Miejsce: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, bud. B, sala konferencyjna
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu czynności obejmujących asortyment prac ujęty w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
Na potwierdzenie braku przesłanek do wykluczenia Wykonawca składa oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu (JEDZ), a Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wraz z ofertą, składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium dla zadania/zadań, na które składa ofertę w wysokości:
– Zadanie 1 – 15 000,00 PLN,
– Zadanie 2 – 15 000,00 PLN.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17a, Warszawa, 02-676, Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/09/2017

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to  27.09.2017r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Wrocław, dnia  22.09.2017 r.

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA  MIASTA
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, tel. 071-37-60-710, fax 071-373-49-06

WYNIK  POSTĘPOWANIA
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Prace przygotowawcze i eksploatacyjne na dziewięciu fontannach i ujęciu wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej we Wrocławiu z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Fontanna „Walka i Zwycięstwo” na pl. Jana Pawła II

Zadanie 2. Fontanna „Szermierz” na pl. Uniwersyteckim

Zadanie 3. Fontanna na pl. Solnym

Zadanie 4. Fontanna na pl. Gołębim

Zadanie 5. Fontanna na pl. Orląt Lwowskich

Zadanie 6. Fontanna na placu przy kościele Św. Marii Magdaleny

Zadanie 7. Fontanna przy pasażu Wybrzeże Wyspiańskiego

Zadanie 8. Fontanna na ul. Oławskiej

Zadanie 10. Ujęcie wody „Zdrój” na ul. Świdnickiej.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w przetargu nieograniczonym na ww. zamówienie do realizacji zamówienia zostały wybrane następujące firmy:

ZADANIE 1 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

54-044 Wrocław, ul. Zielona 18

Cena ofertowa brutto: 71 814,00 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 2 – Oferta nr 3

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna

50-219 Wrocław, ul. Pomorska 42

Cena ofertowa brutto: 51 279,00 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 3 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 41 776,00 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 4 – Oferta nr 3

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna

50-219 Wrocław, ul. Pomorska 42

Cena ofertowa brutto: 157 945,49 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 5 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 65 252,00 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 6 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 53 425,39 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 7 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 136 850,99 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 8 – Oferta nr 3

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz Sp. Jawna

50-219 Wrocław, ul. Pomorska 42

Cena ofertowa brutto: 51 481,99 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 9 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 68 142,50 zł

Termin wykonania:  od 16.11.2017r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

ZADANIE 10 – Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2/27 , 50-304 Wrocław

Cena ofertowa brutto: 3 451,40 zł

Termin wykonania:  od 16.03.2018 r. do 15.11.2018 r.

Czas reakcji w przypadku awarii: 2 godziny

 

Uzasadnienie:

Wybrano najkorzystniejszą ofertę spośród nieodrzuconych ofert, dla danego zadania, spełniającą wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ

 

Informujemy, że w ww. postępowaniu na poszczególne zadania złożyli następujący Wykonawcy:

1.  Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo AKWAPLANTA Sp. z o.o.

Ul. Karmelkowa 29, 52-437 Wrocław

Zadanie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

2.  Oferta nr 2

BOGIV s.c Iwona Pietrykowska Bogdan Pietrykowski

Ul. Pasterska 2, 50-304 Wrocław

Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

4.  Oferta nr 3

ROBOT 1 B. Orzechowska i Z. Gryglewicz spółka jawna

50-219 Wrocław, ul. Pomorska 42

Zadanie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

 

Poszczególnym ofertom przyznano następujące ilości punktów:

–    Zadanie 1 – Oferta nr 2 –   100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    97,24       w tym kryterium cena 57,24 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 2 – Oferta nr 2 –    99,71       w tym kryterium cena 59,71 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –   100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 3 – Oferta nr 1 –    94,83     w tym kryterium cena 54,83 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    95,58     w tym kryterium cena 55,58 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 4 – Oferta nr 1 –    96,17     w tym kryterium cena 56,17 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    99,40     w tym kryterium cena 59,40 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 5 – Oferta nr 1 –    94,27     w tym kryterium cena 54,27 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    96,39     w tym kryterium cena 56,39 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 6 – Oferta nr 1 –    96,10     w tym kryterium cena 56,10 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    97,84     w tym kryterium cena 57,84 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 7 – Oferta nr 1 –    98,68     w tym kryterium cena 58,68 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    99,30     w tym kryterium cena 59,30 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 8 – Oferta nr 1 –    96,24     w tym kryterium cena 56,24 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    99,57     w tym kryterium cena 59,57 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–    Zadanie 9 – Oferta nr 1 –    96,68     w tym kryterium cena 56,68 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00  w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    96,95     w tym kryterium cena 56,95 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

–   Zadanie 10 – Oferta nr 1 –   69,93    w tym kryterium cena 29,93 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 2 –    100,00 w tym kryterium cena 60,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

Oferta nr 3 –    81,00    w tym kryterium cena 41,00 , czas reakcji w przypadku awarii 40,00

 

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 02.10.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu dzień, w którym upływa termin na składanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, tj. gdy upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, to 27.09.2017 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku.

 Ogłoszenie nr 591587-N-2017 z dnia 2017-09-22 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49 , 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (URL): www.zdium.wroc.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.zdium.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
bip.zdium.wroc.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Zarząd Dróg i Utrzy,mania Miasta we Wrocłaiwu, ul. Długa 49, 53-633 Wrocław, Biuro Obsługi Interesanta bud. B, pok. nr 1

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu
Numer referencyjny: TXU/TRP/280/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Przebudowa ul. Opatowickiej w celu poszerzenia oraz budowy chodnika na odcinku od posesji nr 81 do ul. Zalewowej we Wrocławiu”, której autorem jest Pracownia Projektowa ABE Alicja Borczyk. Długość przebudowywanego odcinka wynosi 1200m i obejmuje: – poszerzenie ulicy na odcinku od posesji nr 81 do pętli autobusowej, – wykonanie nawierzchni i zagospodarowania pętli autobusowej, – budowę peronów przystankowych, – budowę chodnika na odcinku od pętli autobusowej do ul. Zalewowej, po wschodniej stronie ul. Opatowickiej, – wykonanie progów zwalniających. 2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót: a)Branży drogowej b)Wycinka drzew i krzewów wraz z opracowaniem szacunku brakarskiego c)Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych d)Wyniesienie i demontaż organizacji ruchu zastępczego e)Wyniesienie organizacji ruchu docelowego f)Organizację, utrzymanie i likwidację zaplecza budowy wraz z zasilaniem w energię elektryczną i doprowadzeniem wody g)Zabezpieczenie osnowy geodezyjnej

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek uczestnictwa w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie obejmujące budowę lub przebudowę drogi; b) dysponują kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi oraz przynależy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych, potwierdzających spełniania warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) lit. a) Ogłoszenia, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b)Wykaz osób, potwierdzający spełnienie warunku uczestnictwa określonego w sekcji III.1.3) lit. b) Ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
23 600,00 PLN

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
gwarancja na roboty 10,00
termin realizacji zadania 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający, na mocy art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy dotyczących: 1)przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym, tzn. jedynie o okres niezbędny do ustania przeszkód w wykonaniu przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, w szczególności: opóźnieniem w pozyskiwaniu decyzji administracyjnych, oczekiwaniem Wykonawcy na uzgodnienia właścicieli urządzeń obcych, zmianami dokumentacji wynikającymi z bieżących uzgodnień z jednostkami decyzyjnymi, koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunkami atmosferycznymi, archeologicznymi, geologicznymi, hydrologicznymi, kolizjami z sieciami infrastruktury utrudniającymi lub uniemożliwiającymi terminowe wykonanie przedmiotu umowy, koniecznością zlecenia dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych; 2)rezygnacji z wykonania czynności przewidzianych zakresem umowy, o ile można wyodrębnić ich wartość wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, w postaci odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego ; 3)sposobu rozliczenia niniejszej umowy w zakresie wprowadzenia możliwości rozliczania fakturami przejściowymi w przypadku znaczącej zmiany zaawansowania prac przez Wykonawcę; 4)zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom lub zmiany Podwykonawcy w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na dalszą realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 5)zmiany podmiotu trzeciego, na zdolności którego Wykonawca powoływał się składając ofertę, celem wykazania spełniania warunku kwalifikacyjnego dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia w zakresie niezbędnym do zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, w przypadku zaistnienia okoliczności związanych z udziałem podmiotu trzeciego w realizacji przedmiotu umowy; 6)usunięcia oczywistych błędów pisarskich lub rachunkowych, a także usunięcia zapisów, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa – w zakresie, który jest niezbędny do wyeliminowania błędów; 7)rozszerzenia zakresu umowy o nowe pozycje cennikowe, jeżeli zmiana spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki faktyczne wpłyną na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy. 2.Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 oraz zmian o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy prawo zamówień publicznych, wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-10-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 500031876-N-2017 z dnia 21-09-2017 r.
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 552120-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): bip.zdium.wroc.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/NXO/222/17

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane na terenie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu przy ul. Długiej 49 oraz obiektów zewnętrznych będących w trwałym zarządzie ZDIUM. 2. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 445000
Waluta PL

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany RADEX Ryszard Jedlikowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Makarskiego 11/9 Brzeg
Kod pocztowy: 49-305
Miejscowość: Brzeg
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 418 878,05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 418 878,05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 565 166,80
Waluta: PL

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

TXU.71.097.89645.2017.PG                                                     Wrocław, dnia 19.09.2017 r.
Zamawiający:

ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU

53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawę stanu technicznego łącznika przy al. Jana III Sobieskiego we Wrocławiu

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:                                         SIWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia                                                             OPZ

2. Formularz oferty wraz z załącznikami                                              Formularz oferty z załącznikami

3. Projekt umowy                                                                                     projekt umowy

4. Wzór gwarancji                                                                                     Gwarancja

5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów                Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów

6. Dokumentacja projektowa                                           dokumentacja łącznik JanaIIISobieskiego

W dniu 19.09.2017r. o godz. 9:30 upłynął termin składania ofert na ww zadanie.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 19.09.2017r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu

Zestawienie ofert

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu informuje, że w dniu 15.09.2017 r. została zawarta umowa nr TXU/TRN/264/235/2017 na Przebudowę dróg w celu wyznaczenia tras rowerowych ul. Drobnera i Łokietka we Wrocławiu z Rotomat Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław. Wartość umowy brutto: 2 279 519,27 zł.

W dniu 18.09.2017 r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na ww. zadanie.

W wyznaczonym terminie do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.

W załączeniu: Zastawienie złożonych ofert   Zestawienie ofert

W dniu 15.09.2017r. o godz. 10:30 upłynął termin składania ofert na ww zadanie.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły 4 oferty.

W dniu 15.09.2017r. o godz. 11:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu. Zestawienie ofert

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta informuje, iż w dniu 15.09.2017r. o godz. 09:30 upłynął termin składania ofert na w/w zamówienie.
W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły 4 oferty.
W dniu 15.09.2017r. o godz. 10:00 nastąpiło otwarcie złożonych ofert.

Zestawienie w załączeniu

Zestawienie ofert

Wrocław, dnia 14.09.2017r.

 

 

ZARZĄD  DRÓG  I  UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIA

53-633 Wrocław ul. Długa 49, tel. 071/ 376 08 58, fax 071/ 373 49 06

 

WYNIKI  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO NA:

 

Wykonanie poprawy stanu nawierzchni bitumicznej w rejonie ronda w ciągu al. I. J. Paderewskiego przy głównej bramie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu wraz
z wyniesieniem organizacji ruchu docelowego.

 

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu zawiadamia, że w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

Ponadto informujemy, że w w/w postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

Oferta nr 1: Berger Bau Polska Sp. z o.o., ul. Szczecińska 11, 54-517 Wrocław

Oferta nr 2: Konsorcjum form:

ROTOMAT Sp. z o.o.- Lider, ul. Stabłowicka 134, 54-062 Wrocław

PW SERVICE Zakład Usług Specjalistycznych Wojciech Padurek – Partner, Ul. kard. S. Wyszyńskiego 121/1, 50 – 307 Wrocław

Oferta nr 3: Konsorcjum firm: ELEKTROTIM S.A.- Lider, ul. Stargardzka 8, 54 – 156 Wrocław
i Wojciech Bisek BISEK – Partner, ul. Sosnowa 17, 55 – 330 Miękinia

 

którym przyznano następującą ilość punktów w kryteriach: a) cena ofertowa brutto; b) okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe; c) okres gwar. na pozostałe roboty objęte przedmiotem zamówienia; d) łącznie:

 

Oferta nr 1: a) 52,20 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d)   92,20 pkt

Oferta nr 2: a) 59,40 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d)   99,40 pkt

Oferta nr 3: a) 60,00 pkt; b) 10,00 pkt; c) 30,00 pkt; d) 100,00 pkt

 

Ogłoszenie nr 500026562-N-2017 z dnia 11-09-2017 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta: Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 529037-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500004928-N-2017, 50005488-N-2017, 500007689-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 15014200000, ul. ul. Długa  49, 53633   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-71 3559076, e-mail uzpnz@zdium.wroc.pl, faks 0-71 3734906, 3550866.
Adres strony internetowej (url): bip.zdium.wroc.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

TXU/TRP/158/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową pn.: „Rozbudowa i przebudowa ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w celu wyznaczenia dróg i pasów rowerowych. Etap 3 – odcinek od ul. Żelaznej do ul. Zaporoskiej i od ul. Zaporoskiej do pl. Legionów”: – budowę drogi rowerowej z betonu asfaltowego – dł. ok. 2 006,00 mb, – budowę ciągów pieszo-rowerowych – dł. ok. 124,00 mb, – przebudowę istniejących przejść dla pieszych, – przebudowę chodników z płytek/kostki betonowej, – przebudowę sygnalizacji świetlnych, – przebudowę odwodnienia, – przebudowę oświetlenia, – wycinka oraz nasadzenia zastępcze

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8

Dodatkowe kody CPV: 45316000-5, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4292317.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: EUROVIA POLSKA SA
Email wykonawcy: biuro-wroclaw@eurovia.pl
Adres pocztowy: Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5
Kod pocztowy: 55-040
Miejscowość: Kobierzyce
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5279549,91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5279549,91
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5833140,30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 100%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamawiający:
ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA WE WROCŁAWIU
53-633 WROCŁAW, UL. DŁUGA 49

TXU.71.59.72054.2017 Wrocław, dnia 27.07.2017r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Poprawę stanu technicznego nawierzchni sięgacza przy ul. Osobowickiej we Wrocławiu (wzdłuż cmentarza).

Integralną część niniejszej SIWZ SIWZ stanowią:
1. Opis przedmiotu zamówienia OPZ
2. Formularz oferty wraz z załącznikami Formularz ofertowy 2.Formularz oferty wraz z załącznikami
3. Projekt umowy umowa Osobowice
4. Wzór gwarancji4. Wzór gwarancji
5. Wzór uzgodnienia z właścicielami gruntów5. Wzór uzgodnienia z włascicielami gruntów
6. Mapa poglądowamapa z zakresiem robót_Osobowicka II